210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αντιπρόσωπος Διακανονισµού Ζηµιών ως Αντίκλητος της Ασφαλιστικής Εταιρείας

Αντιπρόσωπος ∆ιακανονισµού Ζηµιών

ως Αντίκλητος της Ασφαλιστικής εταιρίας

δεν απαιτείται επίδοση και στην Ασφαλιστική εταιρία του

κράτους µέλους

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΕΕ C-306/12 (δεύτερο τµήµα)

της 10ης Οκτωβρίου 2013 (*)

«Ασφάλιση αστικής ευθύνης προκύπτουσας από την κυκλοφορία

αυτοκίνητων οχηµάτων και έλεγχος της υποχρεώσεως προς ασφάλιση

της ευθύνης αυτής – Οδηγία 2009/103/ΕΚ

Άρθρο 21, παράγραφος 5

Αντιπρόσωπος για τον διακανονισµό των ζηµιών

Εξουσία αντικλήτου

Εθνική νοµοθετική ρύθµιση η οποία εξαρτά την εγκυρότητα της

κοινοποιήσεως από την ύπαρξη ρητού διορισµού αντικλήτου

Σύµφωνη ερµηνεία»

 

Στην υπόθεση C-306/12,

µε αντικείµενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάµει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ,

που υπέβαλε το Landgericht Saarbrücken (Γερµανία) µε απόφαση της 1ης Ιουνίου

2012, η οποία περιήλθε στο ∆ικαστήριο στις 26 Ιουνίου 2012, στο πλαίσιο της δίκης

Spedition Welter GmbH

κατά

Avanssur SA,

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τµήµα),

συγκείµενο από τους R. Silva de Lapuerta, πρόεδρο τµήµατος, J. L. da Cruz

Vilaça, Γ. Αρέστη, J.-C. Bonichot (εισηγητή) και A. Arabadjiev, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: P. Cruz Villalón

γραµµατέας: A. Calot Escobar

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

η Avanssur SA, εκπροσωπούµενη από τον M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt,

η Αυστριακή Κυβέρνηση, εκπροσωπούµενη από την C. Pesendorfer,

η Πορτογαλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούµενη από τους L. Inez Fernandes και

E. Pedrosa,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούµενη από τους G. Braun και

K.-P. Wojcik,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη

συνεδρίαση της 30ής Μαΐου 2013,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

 

1

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερµηνεία του άρθρου 21,

παράγραφος 5, της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, σχετικά µε την ασφάλιση της αστικής

ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και τον έλεγχο

της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ L 263, σ. 11).

2

Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς µεταξύ της

Spedition Welter GmbH (στο εξής: Spedition Welter), επιχειρήσεως µεταφορών µε

έδρα στη Γερµανία, και της Avanssur SA (στο εξής: Avanssur), ασφαλιστικής εταιρίας

µε έδρα στη Γαλλία, µε αντικείµενο τον διακανονισµό ζηµίας.

Το νοµικό πλαίσιο

Το δίκαιο της Ένωσης

3

Η οδηγία 2009/103 περιέχει τις ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις:

«[...]

(20)

Θα πρέπει να διασφαλισθεί παρόµοια µεταχείριση των θυµάτων τροχαίων

ατυχηµάτων άσχετα µε το πού λαµβάνει χώρα το ατύχηµα στο εσωτερικό της

Κοινότητας.

[...]

(34)

Ο ζηµιωθείς που έχει υποστεί οιαδήποτε ζηµία ή σωµατική βλάβη από

τροχαίο ατύχηµα, το οποίο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και

συνέβη σε κράτος διάφορο εκείνου στο οποίο διαµένει, θα πρέπει να µπορεί να

εγείρει αξιώσεις αποζηµίωσης στο κράτος µέλος διαµονής του κατά αντιπροσώπου

για τον διακανονισµό των ζηµιών, ο οποίος έχει διορισθεί εκεί από την ασφαλιστική

επιχείρηση του υπεύθυνου µέρους. Η λύση αυτή παρέχει τη δυνατότητα να

διευθετούνται, µε οικείες στους ζηµιωθέντες διαδικασίες, ζηµίες τις οποίες υφίστανται

εκτός του κράτους µέλους διαµονής τους.

(35)

Με το σύστηµα του αντιπροσώπου για τον διακανονισµό των ζηµιών στο

κράτος µέλος διαµονής του ζηµιωθέντος, δεν θίγεται ούτε το ουσιαστικό δίκαιο που

πρέπει να εφαρµόζεται στην εκάστοτε περίπτωση ούτε το ζήτηµα της δικαιοδοσίας.

[...]

(37)

Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι το κράτος µέλος όπου έχει εκδοθεί η άδεια

λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, απαιτεί από την επιχείρηση να διορίζει

αντιπροσώπους για τον διακανονισµό των ζηµιών, διαµένοντες ή εγκατεστηµένους

στα άλλα κράτη µέλη, οι οποίοι θα συγκεντρώνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες

σχετικά µε τις αξιώσεις που προκύπτουν από αυτού του είδους τα ατυχήµατα και θα

λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για τον διακανονισµό των αξιώσεων εξ ονόµατος

και για λογαριασµό της ασφαλιστικής επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένης της

καταβολής της σχετικής αποζηµιώσεως. Οι εν λόγω αντιπρόσωποι θα πρέπει να

διαθέτουν επαρκείς εξουσίες να εκπροσωπούν την ασφαλιστική επιχείρηση, έναντι

των προσώπων που υφίστανται ζηµίες από τα εν λόγω ατυχήµατα, αλλά και να την

εκπροσωπούν, αν παραστεί ανάγκη, ενώπιον των εθνικών αρχών,

συµπεριλαµβανοµένων, οσάκις χρειάζεται, των δικαστηρίων, εφόσον αυτό

συµβιβάζεται µε τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περί απονοµής

δικαιοδοσίας.»

4

Το άρθρο 19 της οδηγίας 2009/103, µε τίτλο «∆ιαδικασία αποζηµίωσης

αξιώσεων», ορίζει τα εξής:

 

Εγγραφείτε τώρα στο περιοδικό για να ενημερώνεστε πρώτοι :

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.