210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Πτώχευση - Ανάκληση αδείας Ασφαλιστικής εταιρίας - Η έγερση των αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου για εκκρεμείς υποθέσεις προ του Νόμου 4036/16 (31.12.2015) ΝΕΟ

Άρθρα - Απόψεις

Ο ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ ΤΗΝ 31-12- 2015

(Ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 242, 248
του Ν. 4364/2016 και 53 του Ν. 4438/2016)
υπό Γεωργίου Αμπατζή
Δικηγόρου ε.τ.

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος
Ιούλιος 2017)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον νόμο 4364/2016 ο νομοθέτης ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις
διατάξεις της Οδηγίας 2009/138 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 25-11- 2009, γνωστής και ως Solvency II (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ). Ο σκοπός για
τον οποίο ο ενωσιακός νομοθέτης θέσπισε τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας ήταν η
αποτελεσματική αντιμετώπιση κατά ενιαίο τρόπο από τα κράτη μέλη της Ένωσης των
κινδύνων που απειλούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και της διαχείρισης αυτών των
κινδύνων. Ειδικώτερα, ως προς το ζήτημα της εκκαθάρισης της ασφαλιστικής
επιχείρησης το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ, ο ενωσιακός νομοθέτης τονίζει ότι τα
κράτη μέλη πρέπει να λάβουν πρόνοια, ώστε να εξασφαλισθούν, μεταξύ των άλλων,
με ενιαίο τρόπο α) η προστασία των ασφαλιστικών πιστωτών και β) η ισότιμη
μεταχείρισή τους, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της εκκαθάρισης.
Ο Έλληνας νομοθέτης, κατά την ενσωμάτωση της πάρα πάνω Οδηγίας, απέφυγε
να ανανεώσει εξ αρχής το ελληνικό δίκαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης, ώστε να
δημιουργήσει ένα νέο νομοθέτημα στηριγμένο στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. Αντί
γι’αυτό προτίμησε να χρησιμοποιήσει ως βάση το ισχύον μέχρι τότε εσωτερικό
δίκαιο, το οποίο τροποποίησε και συμπλήρωσε έτσι ώστε αυτό να εναρμονίζεται με
την Οδηγία. Αποτέλεσμα αυτής της νομοτεχνικής τακτικής ήταν να προκύψουν
διάφορες αστοχίες, οι οποίες έγιναν αντιληπτές αμέσως μετά την εφαρμογή του
νόμου 4364/2016 1 .


ΙΙ. Ο ΝΟΜΟΣ 4364/2016 ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ


Για να γίνει κατανοητή η θέση που υποστηρίζεται σε αυτή την εργασία πρέπει να
παρουσιαστεί συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο διαρθρώνει ο νόμος 4364/2016 τη
διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Ο νόμος αυτός, ως προς το ζήτημα των
ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων, περιλαμβάνει δύο βασικά και διαφορετικά μεταξύ τους
ρυθμιστικά κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που τίθενται σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης από την 1 η
Ιανουαρίου 2016 και μετά, περιέχεται στο άρθρο 242, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο, το
οποίο αναφέρεται στις εκκαθαρίσεις που υπήρχαν ήδη κατά την 31-12- 2015,
περιέχεται στις διατάξεις του άρθρου 248 του εν λόγω νόμου. Το χρονικό σημείο της
έναρξης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης στην τελευταία αυτή περίπτωση οριζόταν
από τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 9 α ΄ του Ν.Δ. 400/1970, το οποίο

καταργήθηκε από 1-1- 2016 με την παράγραφο 1 του άρθρου 278 του νόμου
4364/2016.
Με τις διατάξεις του νόμου αυτού εισάγεται νέα διαδικασία διεκδίκησης των
αξιώσεων των ασφαλιστικών πιστωτών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την
πρόσκληση από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή προς τους πιστωτές της υπό
εκκαθάριση επιχείρησης να αναγγείλουν σε αυτόν τις απαιτήσεις τους συνοδευόμενες
από τα στοιχεία τα οποία τις τεκμηριώνουν. Ακολούθως ο εκκαθαριστής προχωρεί
στην επαλήθευση των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν και στη σύνταξη της
κατάστασης των δικαιούχων, το στάδιο των αντιρρήσεων κατά της κατάστασης αυτής
και η εκδίκασή τους κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία τηρείται
τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση
των αντιρρήσεων είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της υπό εκκαθάριση
επιχείρησης και το αρμόδιο Εφετείο για την εκδίκαση της έφεσης. Εισάγεται δηλαδή
μία διαδικασία η οποία είναι παρόμοια με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στον
Πτωχευτικό Κώδικα, οι διατάξεις του οποίου άλλωστε συμπληρωματικά
εφαρμόζονται και στην ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 235 του εν λόγω νόμου. Η διάταξη αυτή εναρμονίζεται
άλλωστε και προς εκείνη του άρθρου 179 του Πτωχευτικού Κώδικα (Νόμος
3588/2007), η οποία ορίζει ότι οι διατάξεις αυτού του Κώδικα εφαρμόζονται
συμπληρωματικά και στην περίπτωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων κατά το μέρος που αυτές δεν ορίζονται ειδικά 2 . Η προπεριγραφόμενη
διαδικασία είναι κοινή τόσο για τις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις οι οποίες υπήρχαν ήδη
στις 31-12- 2015 όσο και για εκείνες που επήλθαν μετά από το χρονικό αυτό σημείο,
με την ακόλουθη κεφαλαιώδους σημασίας διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα για τις
εκκαθαρίσεις οι οποίες επέρχονται μετά την 1-1- 2016 εφαρμόζεται για όλους
ανεξαιρέτως τους πιστωτές της υπό εκκαθάριση εταιρίας η διαδικασία των
αναγγελιών και των επαληθεύσεων των απαιτήσεων από τον ασφαλιστικό
εκκαθαριστή. Όμως στις εκκαθαρίσεις οι οποίες υφίστανται κατά την 31-12- 2015 δεν
υπάγονται στην πάρα πάνω διαδικασία οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών, αλλά
εξαιρούνται αυτής οι δικαιούχοι ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την
κυκλοφορία αυτοκινήτων καθώς και οι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής για τους
οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση. Αυτό συνάγεται ρητά από τη
διάταξη του άρθρου 248 παρ. 8 εδαφ. β του εν λόγω νόμου, ο οποίος εξαιρεί από
την πρόσκληση του εκκαθαριστή προς τους δικαιούχους για αναγγελία των
απαιτήσεών τους την κατηγορία των δικαιούχων οι απαιτήσεις των οποίων
στηρίζονται σε ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων.

ΙΙΙ. Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ ΤΗΝ 31-12- 2015 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4438/2016

Με το άρθρο 53 του Ν. 4438/2016 καταργήθηκε στο σύνολό της η διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 489/1976 (αρθρ. 25 παρ. 4 του ΠΔ 237/1986). Η διάταξη
αυτή περιέχει δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, μία ουσιαστικής και μία δικονομικής
φύσεως. Στην πρώτη από αυτές ορίζεται ότι «…από την ημερομηνία που η
ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή ανακαλείται η άδεια
λειτουργίας της για παράβαση νόμου, το Επικουρικό Κεφάλαιο (εφεξής Ε.Κ.)
υπεισέρχεται αυτοδίκαια στον κύκλο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της
ασφαλιστικής επιχείρησης που πηγάζουν από ασφαλιστικές συμβάσεις του κλάδου
αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα….». Με την δεύτερη εξάλλου,
δικονομικού περιεχομένου διάταξη, θεσπίζεται ο κανόνας ότι «…εκκρεμείς δίκες
συνεχίζονται χωρίς άλλο από το Ε.Κ.». Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η ρύθμιση του
άρθρου 53 του νόμου 4438/2016 προκλήθηκε σύγχυση και ανησυχία σχετικά με την

ουσιαστική και δικονομική θέση των δικαιούχων ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από
την κυκλοφορία αυτοκινήτων έναντι του Ε.Κ. και τις υποχρεώσεις αυτού του νομικού
προσώπου προς τους εν λόγω δικαιούχους. Η αρχική σύγχυση που δημιουργήθηκε
διαλευκάνθηκε μετά από μία προσεκτική ανάγνωση του νόμου 4364/2016 μόνο όμως
ως προς τις ουσιαστικές υποχρεώσεις του Ε.Κ. έναντι των δικαιούχων
ασφαλίσεως από την κυκλοφορία αυτοκινήτων. Ειδικώτερα με τη διάταξη της
παραγράφου 9 εδαφ. α΄ του άρθρου 248 αυτού του νόμου, το οποίο αφορά μόνο τις
εκκαθαρίσεις που υπήρχαν κατά την 31-12- 2015, επανέρχεται κατ΄ουσίαν σε ισχύ
η καταργηθείσα πρώτη από τις πάρα πάνω ουσιαστικού περιεχομένου ρυθμίσεις, και
ορίζεται ότι «…το Ε.Κ. υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα της υπό ασφαλιστικής εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης,
διαχειρίζεται από κοινού με τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή το χαρτοφυλάκιο του
κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων….». Με τη θέσπιση αυτής της διάταξης, η
οποία προϋπήρχε του άρθρου 53 του πάρα πάνω καταργητικού νόμου, είναι
ολοφάνερο ότι αίρεται οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τη διατήρηση της
υποχρέωσης του Ε.Κ. να αποζημιώνει τους δικαιούχους με όλο το ύψος του ποσού
που ορίζει ο νόμος και στις πάρα πάνω περιπτώσεις που προέβλεπε η παράγραφος
24 παρ. 4 του Ν. 489/1976 3 . Την πάρα πάνω θέση υποστήριξε ευθύς εξ αρχής ο
Α.Κρητικός, με την επισήμανση ότι η διάταξη του άρθρου 53 αυτού του νόμου δεν
έθιξε και τις ρυθμίσεις του άρθρου 19 παρ. 1 εδαφ. α΄του ΠΔ 489/1976, που
καθιερώνει την υποχρέωση του Ε.Κ. προς αποζημίωση του θύματος τροχαίου
ατυχήματος 4 .

IV. O ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε επίσης :

BANNER ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ esd 1200x628 2 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ

Πατήστε την εικόνα

Τι είπαν κατά καιρούς για εμάς

 
Για να παρακολουθήστε την επίδειξη της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων By Googl
Τροχαίου Ασφαλιστικού και Ενοχικού Δικαίου με παράθεση σε κάθε απόφαση των contra αποφάσεων
και σχολιασμό με παρατηρήσεις στο σύνολο της Νομολογίας πατήστε εδώ
 
Για εγγραφή στην Τ.Ν.Π. ο Σόλων πατήστε εδώ
 
Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9824002 ή το 6977.000500 Email: info@esd.gr
 

 

 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.