210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων

Νομου 4092/2012

που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο (1)

 

 

 Ο περιορισμός της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των   6.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης είναι ευθέως αντίθετη προς την Δεύτερη Οδηγία του Συμβουλίου της 30.12.1983 (84/5/ΕΟΚ), η οποία ορίζει ότι η  αξίωση για αποζημίωση τόσο για υλικές ζημίες όσο και για σωματικές βλάβες (στις οποίες υπάγεται και η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης.

 Ομοίως με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε ότι ο περιορισμός σε ορισμένο μόνο ποσοστό της οφειλόμενης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωσης του παθόντος σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή άκαρπης εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή τέλος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας είναι αντίθετος προς την Οδηγία του Συμβουλίου της 24.4.1972 (72/166 ΕΟΚ), η οποία όπως ήδη αναφέρθηκε επιβάλλει στα κράτη μέλη τη λήψη μέτρων ώστε κάθε όχημα που κυκλοφορεί στο έδαφός τους να καλύπτεται ασφαλιστικά, δηλ. όχι απλά να έχει συνάψει σύμβαση ασφάλισης, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερο του τροχαίου ατυχήματος χρόνο να δύναται ο παθών να αποζημιωθεί από ασφαλιστική εταιρία ή άλλο φερέγγυο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, εφόσον με τις ως άνω διατάξεις του Νομου 4092/2012 τροποποιούνται οι πράξεις μεταφοράς των πιο πάνω Οδηγιών, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην συμμορφώνεται πλέον με τις επιταγές των Οδηγιών αυτών, οι οποίες έχουν ένα σαφές περιεχόμενο και άρα άμεση εφαρμογή, οι σχετικές διατάξεις του Νομου 4092/2012 είναι ανίσχυρες γίνεται όχι μόνο με την πρόβλεψη υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά και με την πρόβλεψη ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου για τις πιο πάνω περιπτώσεις, δεδομένου ότι αφενός το Κράτος είναι υπεύθυνο για την άσκηση ελέγχου και εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών αφετέρου η προαναφερόμενη Οδηγία απαιτεί κατά τρόπο σαφή την λήψη μέτρων για ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και όχι για απλή σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης.

 

 

Ο περιορισμός της Ευθύνης

του Επικουρικού Κεφαλαίου

 και για τις ήδη γεγενημένες αξιώσεις

 κρίνεται αντισυνταγματικός

και αντίθετος προς την ΕΣΔΑ


 

 

 

Ζημία αποτελεί και η διακοπή του μισθού από τον εργοδότη Ελληνικό Δημόσιο λόγω ανικανότητας προσφοράς εργασία, η απώλεια διαφόρων επιδομάτων αδείας, δώρων και νομίμων κρατήσεων.

 Συνεπώς η αποζημίωση του παθόντος για την στέρηση των εισοδημάτων του εξαιτίας της ανικανότητας του για παροχή της εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθάριστων (μικτών) αποδοχών του, τις οποίες θα λάμβανε αν δεν τραυματιζόταν, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις, που ο εργοδότης πρέπει να παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού.

 

Άδεια Ικανότητας

Αγροτικού Μηχανήματος ή Μηχανήματος Έργων (1)

Δεν καλύπτεται από την άδεια ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου

Απαιτείται η κατά το άρθρ. 97 του ΚΟΚ

ιδιαίτερη άδεια ικανότητας μηχανήματος έργου

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή - Δεκτή

 

 

Αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχημα κατ΄άρθρ. 2 παρ.1 του νομου 2696/1999 (ΚΟΚ), είναι το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων, διακρίνεται δε σε δημόσιας χρήσης, αυτοκίνητο επιβατικό, αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κλπ. Το μηχάνημα έργων είναι το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων και περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών. Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα, εφόσον αυτά εκτελούν και μεταφορικό έργο επί των οδών της χώρας.

Το αγροτικό μηχάνημα, και εν προκειμένω το μηχάνημα έργων, αποτελεί διαφορετική κατηγορία οχήματος από ότι το αυτοκίνητο , για την οδήγησή του δε απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης άδειας ικανότητας από το άρθρο 97 του ΚΟΚ, η οποία δεν αναπληρώνεται ούτε καλύπτεται από την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από το εάν και με άλλες διατάξεις επιβάλλεται στο χειριστή του μηχανήματος έργων να είναι εφοδιασμένος και με ειδική άδεια μηχανοδηγού χειριστή ακόμα και όταν δεν λειτουργεί στατικά το μηχάνημα στον τόπο του τεχνικού έργου, αλλά μετακινείται με αυτό από τόπο σε τόπο μέσω του οδικού δικτύου της χώρας.

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ εφετειακή απόφαση που δέχθηκε μη νόμιμες τις παρεμπίπτουσες αγωγές της ασφαλιστικής εταιρίας, λόγω έλλειψης της κατά νόμο άδειας ικανότητας, δεχόμενη ότι ο οδηγός του ασφαλισμένου από αυτήν μηχανήματος έργου, διέθετε άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας αυτοκινήτων και το όχημα κατά τη στιγμή του ατυχήματος βρισκόταν εν κινήσει στο δρόμο και δεν λειτουργούσε ως μηχάνημα σε κάποιο έργο ώστε ν' απαιτείται επιπροσθέτως και άδεια μηχανοδηγού χειριστή.

 

Διαβάστε επίσης :ΣτΕ: Αντισυνταγματική η διάταξη του ΓΟΚ-2000

 


 

Επέκταση της 2ετους Παραγραφής σε 20ετία

σε περίπτωση απρόβλεπτης δυσμενούς εξέλιξης της υγείας

Αναίρεση κατ΄άρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ

 

 


 

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων

του άρθρου 4 Νομος 4092/2012

που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόφαση του ΣτΕ για το παράβολο

 

Ασφάλιση Ολικής Κλοπής Οχήματος
Που έλαβε χώρα στην Αλλοδαπή (Ιταλία) (1)

 

Κατά το άρθρο 3 των Γενικών Όρων, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την από 15/3/1991 Πολυμελή Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφαλίσεως.


Για τις υπόλοιπες εκτός των ανωτέρω χώρες απαιτείται ...........


 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.