210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Σπληνεκτομή - Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 15.000 ευρώ πλέον 15.000 ευρώ για Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932)

Σπληνεκτομή (1)

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 15.000 ευρώ

πλέον 15.000 ευρώ για Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932)

 

Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος Αύγουστος 2017

Η αφαίρεση της σπληνός προκαλεί αναπηρία, διότι κατά τα διδάγματα της επιστήμης συνοδεύεται από μεγάλους κινδύνους μόλυνσης από μικρόβια (μηνιγγιδόκοκκο, πνευμονιόκοκκο κλπ), αλλά και άλλες δυσμενείς συνέπειες που πιθανόν θα εμφανιστούν στο μέλλον και δεν έχει ακόμα αντιμετωπίσει η ιατρική επιστήμη. Επιδικάσθηκαν 15.000 ευρώ εξ ΑΚ 931 , πλέον 15.000 εξ ΑΚ 932.

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων

Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού δικύκλου που εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και επέπεσε στο αριστερό εμπρόσθιο τμήμα του αντιθέτως κινουμένου αυτοκινήτου. Ανυπαίτιος ο οδηγός του τελευταίου που ενήργησε αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά, εξελθών σε παρακείμενο αγρό.

Υποχρέωση Κίνησης στο Άκρο Δεξιό του ρεύματος πορείας

(άρθρ.16 παρ. 1 Ν.2696/1999) (2)

Το γεγονός της μη κίνησης στο άκρο δεξιό του ρεύματος πορείας δεν μπορεί να θεμελιώσει συνυπαιτιότητα του οδηγού και τούτο γιατί η παράβαση της προαναφερόμενης διάταξης δεν ήταν ικανή από μόνη της να συντελέσει στην πρόκληση της σύγκρουσης των οχημάτων και ως εκ τούτου δεν συνδέεται αιτιωδώς  με την επέλευση του ζημιογόνου αποτελέσματος. Άλλωστε η παράβαση της διάταξης αυτής θεσπίστηκε για να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία των κινουμένων στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων.

 Έλλειψη Φώτων πορείας

 Έλλειψη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ σύγκρουσης και έλλειψης φώτων πορείας καθώς οι συνθήκες ορατότητας ήταν καλές και δη ήταν ακόμη «ημέρα» , σύμφωνα και με τα διδάγματα κοινής πείρας, λαμβανόμενα υπόψη αυτεπαγγέλτως.

 Πρόστηση μεταξύ Συγγενών (ΑΚ 922)

 Εν προκειμένω προστήσασα θεωρείται η μητέρα του ανηλίκου, που επέτρεψε την οδήγηση του δικύκλου στον τελευταίο, λόγω της συγγενικής της σχέσης.

 Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος Συνεπιβάτη

Επιβίβαση σε όχημα με οδηγό άνευ άδειας ικανότητας

Συνυπαίτιος κρίθηκε σε ποσοστό 40% (έναντι 20% πρωτοδίκως) ο συνεπιβάτης που δέχθηκε να επιβιβαστεί σε δίκυκλο οδηγούμενο από το φίλο του, που στερούταν άδειας ικανότητος οδήγησης, αν και το γνώριζε.

 Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Έλλειψη αδείας ικανότητας οδήγησης

Εποπτεία Ανηλίκου (ΑΚ 923)

 Παραβαίνουν το καθήκον εποπτείας οι γονείς που επιτρέπουν στον ανήλικο γιό τους να οδηγεί δίκυκλο, χωρίς να είναι εφοδιασμένος με άδεια οδήγησης. Παράβαση ασφαλιστικού όρου και υποχρέωση αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρείας εκ μέρους της ιδιοκτήτριας της μοτοσυκλέτας (μητέρας του υπαίτιου οδηγού.

Παρεμπίπτουσα αγωγή Ασφαλιστικής εταιρείας - Δεκτή

Ευθύνη γονέων για ζημίες που προκαλεί ο ανήλικος υιός τους

και κατά το Αλβανικό Κληρονομικό δίκαιο

 Οι γονείς του ανηλίκου, που προκαλεί ζημία, ευθύνονται ως κληρονόμοι αυτού και για τα χρέη του, όπως στο Ελληνικό Δίκαιο, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής του μερίδας και δη κατά το 1/2 ο καθένας τους.

 Εν προκειμένω στο  Αλβανικό κληρονομικό Δίκαιο κληρονομιά θεωρείται το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που είχε ο κληρονομούμενος κατά τον θάνατό του και επομένως και σ' αυτή εντάσσονται και οι υποχρεώσεις αποζημίωσης που αυτός απέκτησε δια της τελέσεως αδικοπραξίας. Επομένως θεμελιώνεται δικαίωμα αναγωγής της ασφαλιστικής εταιρείας εναντίον των γονέων και εξ αυτού του λόγου.

 Πρόσθετοι λόγοι έφεσης και αντέφεση

άρθρ.591 παρ.1 εδ.Ι ΚΠολΔ

στις "Γ/ ειδικές διαδικασίες (αρθ. 590 επ.ΚΠολΔ)

μετά την ισχύ του Ν. 4335/2015 (1.1.2016)

 Ασκούνται με ιδιαίτερο δικόγραφο και κοινοποίηση προ οκτώ (8) ημερών, ακόμη και αν αφορούν έφεση που ασκήθηκε πριν την ισχύ του νόμου, υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Και οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως, συνιστούν ιδιαίτερη σε σχέση με την έφεση διαδικαστική πράξη, η οποία διέπεται ως προς τον τρόπο ασκήσεώς της από το δίκαιο που ισχύει κατά το χρόνο που ενεργείται (άρθρα 12 και 24  παρ. 1 εδ. εδ. β' Εισ. Νόμου Κ.Πολ.Δ.). Συνεπώς η τήρηση της έγγραφης προδικασίας του άρθρου 591 παρ. 1 εδ. ζ του Κ.Πολ.Δ. ως προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης της αντέφεσης ή των πρόσθετων λόγων εφέσεως στις ειδικές διαδικασίες, απαιτείται και στην περίπτωση που η έφεση έχει ασκηθεί πριν από την 1.1.2016.

 Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Σπληνεκτομή

Ο σπλήνας αποτελεί το αιματολογικό εργαστήριο του οργανισμού μας, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων, σαν επιπλοκή, με τη σπληνεκτομή.

Βλ. σχετικώς Άρθρο Μιχαήλ Ον. Ονουφριάδη, «Οι κακώσεις του σπληνός σε Τροχαία Ατυχήματα και η απότοκος Σπληνεκτομή ως αιτία Μόνιμης Αναπηρίας Σύγχρονες Νομολογιακές Περιπτώσεις». ΕΣυγκΔ 2011/210.

Η επιβάρυνση εφ΄όρου ζωής της υγείας του ατόμου που υπέστη σπληνεκτομή, είναι γεγονός που θα αποτελέσει στο μέλλον σοβαρό εμπόδιο για την ατομική, οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη, αφού θα επηρεάζει δυσμενώς την άμυνα του οργανισμού του, καθιστώντας αυτόν περισσότερο ευπρόσβλητο σε ασθένειες σε σχέση με τους υγιείς συνομηλίκους του και δεν θα δύναται πλέον να ασκεί, χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο της υγείας του, επάγγελμα με επίπονη δραστηριότητα. Επίσης, η μερική αυτή ανικανότητά του, επηρεάζει αρνητικά την ψυχοσύνθεσή του, αφού διαρκώς στη ζωή του θα υπάρχει ο φόβος της προσβολής από λοιμώξεις και εμφάνισης νεοπλασιών, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τον γενικό πληθυσμό. Λαμβανομένης υπόψη και της συνυπαιτιότητας του ενάγοντος σε ποσοστό 30% επιδικάσθηκε σ΄αυτόν ποσό 35.000 ευρώ. Μον.Πρ.Αθ. 2182/2013, ΕΣυγκΔ 2013/337.

 Βλ. ομοίως και Εφ.Αθ.925/2011, ΕΣυγκΔ 212/448 που επιδίκασε 10.000 ευρώ, εξ ΑΚ 931, πέραν της αποζημίωσης που δικαιούται ο παθών δυνάμει των άρθρων 929, 932 ΑΚ.

 Ομοίως και Εφ.Αθ.4579/2010, ΕΣυγκΔ 2011/249, που επιδίκασε ποσό 60.000 ευρώ  εξ ΑΚ 931, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της αναπηρίας, των συνεπειών της στο μέλλον, της ηλικίας της παθούσας (21 ετών) και του ποσοστού συνυπαιτιότητάς της στην πρόκληση του τραυματισμού της.

2.Υποχρέωση Κίνησης στο άκρο δεξιό της οδού

Η διάταξη του άρθρ. 16 παρ.1 του ΚΟΚ που επιβάλλει οδήγηση στο άκρο δεξιό θεσπίσθηκε για να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία των κινουμένων στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων. Εν προκειμένω κρίθηκε ότι η οδήγηση πλησίον της διαχωριστικής γραμμής δεν μπορεί να συνδεθεί με την επέλευση της ένδικης σύγκρουσης, η οποία οφείλεται στην αιφνίδια είσοδο μοτοσυκλέτας στο αντίθετο ρεύμα, γεγονός που δεν επέτρεψε και στον κανονικώς κινούμενο οδηγό ΙΧΕ έγκαιρης αντίδρασης, (διενέργεια αποφευκτικού ελιγμού, τροχοπέδηση).  ΑΠ 959/2015, ΕΣυγκΔ  2015/499.

 Αναιρείται κατ΄ άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ  Εφετειακή απόφαση που έκρινε ότι στην επέλευση της ένδικης σύγκρουσης συνέβαλε η συγκλίνουσα υπαιτιότητα (σε ποσοστό 30%) του αναιρεσείοντος οδηγού μοτοσυκλέτας,  συνισταμένη στο ότι αυτός δεν έβαινε στο άκρο δεξιό της μοναδικής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας του, όπως ορίζει το άρθρο 16 § 1 εδάφ. β' του ΚΟΚ, αλλά στο μέσον αυτού. Όμως δεν  διευκρινίζεται πως συνδέεται αιτιωδώς η μη κίνηση της μοτοσικλέτας πλησίον του άκρου δεξιού του ρεύματος πορείας της με την επέλευση του ενδίκου ατυχήματος, πράγμα το οποίο κρίνεται αναγκαίο ενόψει της σαφούς παραδοχής του Εφετείου ότι η μοτοσικλέτα κινείτο στο μέσον του ρεύματος πορείας της και το αυτοκίνητο εισήλθε στο ρεύμα πορείας της μοτοσικλέτας, συναγομένου εμμέσως ότι το ατύχημα έλαβε χώρα στο μέσον του ρεύματος πορείας της μοτοσικλέτας, αφού στην απόφαση δεν μνημονεύεται ειδικά κάποιο άλλο σημείο σύγκρουσης, και ότι γενεσιουργό αίτιο του ατυχήματος ήταν η ανεπίτρεπτη είσοδος του αυτοκινήτου στο ρεύμα πορείας της μοτοσικλέτας. ΑΠ 409/2015, ΕΣυγκΔ 2015/384.

Αποφ. Μον Εφετ.

Για να συνεχίσετε την ανἀγνωση της απόφασης, εάν είστε συνδρομητής, πατήστε απο κάτω στην φράση (για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδὠ) και συμπληρώστε τους κωδικούς σας. 

Εάν δεν είστε συνδρομητής και θέλετε να προχωρήσετε πατήστε εδώ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.