210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Καταγγελία Δανειακής Σύμβασης – Καθορισμός επιτοκίου Euribor ΝΕΟ

Σύναψη Δανειακής Συμβάσεως μεταξύ Πιστούχου και Τραπεζικού Ιδρύματος

Καταγγελία Δανειακής Συμβάσεως 

Διαταγή Πληρωμής

Διαδικασία Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Δυνάμει δανειακής σύμβασης χορηγήθηκε στην αναιρεσίβλητη ως οφειλέτη προσωπικό δάνειο από την αναιρεσείουσα, ποσού 10.000 ευρώ.

Καταγγελία από την της σύμβασης λόγω μη τηρήσεως των υποχρεώσεων - συμβατικών όρων αυτής εκ μέρους της οφειλέτιδας , κηρύσσοντας το δάνειο στο σύνολό του ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Έκδοση διαταγής πληρωμής με την οποία η πιστούχος, υποχρεώθηκε να καταβάλει στην πιστώτρια τράπεζα, το ποσό των 8.624,38 ευρώ, έντοκα από την επομένη της καταγγελίας, με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, πλέον εξόδων. Με επιταγή προς πληρωμή, η Τράπεζα επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της πιστούχου, με εκτελεστό τίτλο την διαταγή πληρωμής για το συνολικό ποσό των 8.858,38 ευρώ, του μεν κεφαλαίου 8.624,38 ευρώ εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας 15,50% από την επομένη της καταγγελίας, το δε υπόλοιπο ποσό των 234 ευρώ εντόκως από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση.

 

            Αναιρετική Διαδικασία

κατ΄άρθρ. 560 παρ. 1 ΚΠολΔ

Παραβίαση Διατάξεων Ουσιαστικού Δικαίου

 

H αναιρεσείουσα μέμφεται την προσβαλλόμενη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δίκασε ως Εφετείο, για πλημμέλειες, σύμφωνα με τις οποίες, παραβιάσθηκαν κανόνες ουσιαστικού δικαίου (λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 ΚπολΔ). Ειδικότερα εφαρμόσθηκαν πλημμελώς οι διατάξεις των άρθρων: α) 2 του ν. 1046/1980, 1 περ. Β' της ΠΔ/ΤΕ 1955/1991, που αφορά τους κανόνες χορήγησης δανείων από πιστωτικά ιδρύματα και της ΠΔ/ΤΕ 2286/1994, β) 281, 288 και 914 ΑΚ, 2 παρ. 7 περ. ια' του ν. 2251/1994 σε συνδυασμό προς το άρθρο 2 παρ. 1, 3, 10 αυτού και 25 του Συντάγματος, γ) 281 ΑΚ και δ) η έχουσα κανονιστική ισχύ υπ' αρ. 178/19-7-2004 απόφαση της ΕΤΠΘ/ΤΕ.

Κρίθηκε ότι τo κατ' έφεση δικάσαν Μονομελές Πρωτοδικείο εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τους προπαρατεθέντες κανόνες ουσιαστικού δικαίου, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 έως 3, 6, 7 περ. ε', ζ', η' ια' ν. 2251/1994, όπως η παρ. 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 24 στοιχείο β' του ν. 2741/1999, και 281 ΑΚ.

 

Καθορισμός Επιτοκίου - Επιτόκιο Euribor

Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή

Γενικοί όροι των Συναλλαγών

 

Η παραδοχή της προσβαλλόμενης αποφάσεως ότι από τον όρο της συμβάσεως δανείου για κυμαινόμενο επιτόκιο προκύπτει ότι η αναιρεσείουσα διατήρησε τη δυνατότητα να μεταβάλει ελευθέρως το επιτόκιο χωρίς προδιατυπωμένα κριτήρια, στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση, εφόσον δεν παραβιάσθηκε η θεμελιώδης αρχή της προστασίας του καταναλωτή, που είναι η διαφάνεια, η οποία διέπει το δίκαιο των Γ.Ο.Σ. και είναι ενσωματωμένη στην ημεδαπή έννομη τάξη με τις ως άνω διατάξεις του ν. 2251/1994 και επιτάσσει τη σαφήνεια και το κατανοητό του κάθε όρου. Πράγματι, ο καθορισμός στη σύμβαση δανείου του επιτοκίου σε ποσοστό 11% πλέον εισφοράς Ε.Φ.Τ.Ε. 0,6% με δυνατότητα της Τράπεζας να αποφασίζει την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα την αναπροσαρμογή του μέχρι του ύψους της διαφοράς μεταξύ της τιμής του επιτοκιακού δείκτη euribor τριμήνου την τελευταία ημέρα του μήνα αυτού και της τιμής του ίδιου δείκτη την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα.

Διατραπεζικό επιτόκιο. Σαφείς οι νομικές συνέπειες του όρου για κυμαινόμενο επιτόκιο.

 

Οικονομικές Συνέπειες και Επιβαρύνσεις από τον όρο περί κυμαινόμενου Επιτοκίου

Σαφής ο τρόπος υπολογισμού του Επιτοκίου

 

Οι οικονομικές συνέπειες και επιβαρύνσεις από τον όρο περί κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ευκρινείς για την αναιρεσίβλητη, υπό την έννοια ότι μπορούν να γίνουν άμεσα κατανοητές από αυτήν ως μέση καταναλώτρια, η οποία δεν διαθέτει εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές γνώσεις. Ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου ήταν για την αναιρεσίβλητη σαφώς περιγεγραμμένος και προσδιορισμένος με κριτήρια αντικειμενικά, αφού στη διαμόρφωσή του λαμβανόταν υπόψη ο επιτοκιακός δείκτης euribor και η αναιρεσίβλητη, καταναλώτρια, μπορούσε να αντιληφθεί με πλήρη σαφήνεια την αναλαμβανόμενη υποχρέωση ως προς το ύψος του επιτοκίου του δανείου της. Τούτο ήταν εκ των προτέρων εναργές και σαφές και προσδιοριζόταν εξ αρχής πριν την κατάρτιση της συμφωνίας, χωρίς απόκρυψη άλλων κριτηρίων, που θα διέψευδαν τις τυπικές και δικαιολογημένες προσδοκίες του πελάτη ως προς την εξέλιξη της συναλλακτικής του σχέσης με την Τράπεζα.

 

Διακριτική Ευχέρεια για καθορισμό του Επιτοκίου μέχρι Ορισμένου Ανώτατου Ορίου

 

Η ρήτρα που παρείχε στην αναιρεσείουσα τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσει το επιτόκιο μέχρι ορισμένου ανωτάτου ορίου, λειτουργούσε στην ουσία υπέρ του δανειζόμενου καταναλωτή, αφού θα είχε ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον καθορισμό του επιτοκίου σε ύψος κατώτερο του ανωτάτου ορίου, όπως θα προέκυπτε από την εφαρμογή του σχετικού όρου της συμβάσεως δανείου.

 

Καταχρηστικότητα υπολογισμού των Τόκων

 

Εσφαλμένη είναι η κρίση του Εφετείου ότι δεν είναι νόμιμος, ως καταχρηστικός, ο υπολογισμός των τόκων, στον οποίο προέβη η αναιρεσείουσα, καθορίζοντας το κυμαινόμενο επιτόκιο κατά το χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως δανείου σε ποσοστό 11% πλέον εισφοράς Ε.Φ.Τ.Ε. 0,60%, το δε ποσοστό υπερημερίας συν 2,50 μονάδες, δηλαδή 14,10%, ενώ τα εξωτραπεζικά επιτόκια κατά το χρόνο μεν καταρτίσεως του δανείου ήσαν 6,75% και 8,75%, αντίστοιχα, κατά το χρόνο δε καταγγελίας της συμβάσεως 6% και 8%, αντίστοιχα, Και τούτο, διότι, δεν καθίσταται το συμβατικά καθορισθέν κυμαινόμενο τραπεζικό επιτόκιο καταχρηστικό κατά το υπερβάλλον, απλώς και μόνο γιατί υπερβαίνει τα δικαιοπρακτικά (εξωτραπεζικά) επιτόκια, χωρίς την επίκληση των προϋποθέσεων των γενικών ρητρών του ΑΚ (άρθ. 281, 388), καθώς και του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 "περί προστασίας των καταναλωτών", τις οποίες και δεν επικαλέσθηκε με την ανακοπή της η αναιρεσίβλητη.

 

Απόφ. ΑΠ.........

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.