210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Οδηγοί Λεωφορείων ΚΤΕΛ - Σύμβαση Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου - Καταγγελία σύμβασης - Επιδόματα και Δώρα Καθυστέρηση Καταβολής - Ηθική Βλάβη

Οδηγοί Λεωφορείων ΚΤΕΛ

Σύμβαση Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου

Καταγγελία σύμβασης - Επιδόματα και Δώρα

Καθυστέρηση Καταβολής - Ηθική Βλάβη

Με την από 9-12-2011 αγωγή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου,, ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων επικαλέστηκε σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει της οποίας είχε προσληφθεί κατά το έτος 2008 από την εναγόμενη για να απασχοληθεί ως οδηγός στο με αριθμό κυκλοφορίας ... ΔΧ λεωφορείο ιδιοκτησίας της, που ήταν ενταγμένο στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "... ΑΕ". Δυνάμει της σύμβασης αυτής απασχολήθηκε μέχρι την 30-10-2011, οπότε η εναγομένη και ήδη αναιρεσίβλητη κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας, χωρίς να συντρέχει κάποιος από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 26 του π.δ. 246/2006 (κανονισμός προσωπικού) λόγους, οι οποίοι επιτρέπουν την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των οδηγών των ΚΤΕΛ. Καθυστέρηση από την εναγόμενη της καταβολής των στην αγωγή αναφερόμενων χρηματικών ποσών για δώρα εορτών, επίδομα, αποδοχές και αποζημίωση αδείας. Ο ενάγων ζήτησε με την αγωγή να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει σ’ αυτόν α) ως αποδοχές υπερημερίας του χρονικού διαστήματος από 31-12-2011 έως άρσεως της υπερημερίας ποσό 1.266,48 ευρώ μηνιαίως, β) ως δώρα εορτών, επίδομα, αποδοχές και αποζημίωση αδείας ποσό 12.596,31 ευρώ και γ) ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ποσό 1.000 ευρώ, νομιμοτόκως.

 

Οδηγοί μισθωμένων Λεωφορείων ΚΤΕΛ Πρόσληψη Προσόντα - Σύμβαση Εργασίας Καταγγελία

Κύρος - Ακυρότητα

 

Ως αναγκαίο προσόν για την πρόσληψη ενός προσώπου ως οδηγού σε ΚΤΕΛ ή σε μισθωμένο λεωφορείο ενταγμένο σε ΚΤΕΛ, αξιώνεται η καταλληλότητα αυτού για την εργασία που προορίζεται από άποψη υγείας. Αν δεν εκδοθεί και δεν προσκομισθεί τέτοιο πιστοποιητικό κατά την πρόσληψη του οδηγού στο ΚΤΕΛ, η σύμβαση εργασίας, ως αντικείμενη στις εν λόγω διατάξεις δημόσιας τάξης, είναι άκυρη και θεωρείται σαν να μην έγινε (ΑΚ 174, 180). Εξ άλλου, όταν η σύμβαση εργασίας είναι εξ αρχής ή καταστεί μεταγενέστερα άκυρη, ο εργοδότης που δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του μισθωτού δεν περιέρχεται σε υπερημερία και, κατά συνέπεια, δεν οφείλει αποδοχές υπερημερίας ..

 

Σύμβαση Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας. Κατάρτιση

Παροχή Υπηρεσιών Οδηγού Σε Λεωφορείο του ΚΤΕΛ

Κατάθεση Δικαιολογητικών

Πιστοποιητικό Υγείας

 

Ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων κατήρτισε με την εναγομένη και ήδη αναιρεσίβλητη την από 1-3-2008 σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δυνάμει της οποίας προσλήφθηκε απ’ αυτήν ως οδηγός τού μ’ αριθμό κυκλοφορίας ... ΔΧ λεωφορείου ιδιοκτησίας της που είναι ενταγμένο σε συγκεκριμένο ΚΤΕΛ .Κατά την πρόσληψή του ο ενάγων δεν προσκόμισε πιστοποιητικό υγείας που να βεβαιώνει την καταλληλότητά του για τη θέση του οδηγού και ως εκ τούτου η καταρτισθείσα σύμβαση εργασίας ήταν άκυρη, ως αντίθετη στις δημοσίας τάξεως διατάξεις που προαναφέρθηκαν (ΑΚ 174). Την 4-8-2010 το ..., με ανακοίνωσή του ενημέρωσε τους οδηγούς ότι μέχρι την 19-8-2010 έχουν υποχρέωση να καταθέσουν στο γραφείο κίνησης μια σειρά δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και πιστοποιητικό υγείας με τη σημείωση ότι θα γίνει δεκτό μόνο αν φέρει τη σφραγίδα και υπογραφή νοσοκομειακού ιατρού ή ιατρού του ΙΚΑ.Ο ενάγων, την 6-9-2010, προσήλθε στο ΙΚΑ και έλαβε την ταυτόχρονη βεβαίωση του ιατρού Χ. Π., η οποία φέρει σφραγίδα και υπογραφή και πιστοποιεί ότι ο ενάγων "είναι κλινικά υγιής". Το έγγραφο αυτό συνιστά έγκυρο πιστοποιητικό καταλληλότητας κατά τις σχετικές διατάξεις. Μετά το πιστοποιητικό αυτό ο ενάγων συνέχισε να απασχολείται ως οδηγός μέχρι την 30-12-2011.

 

Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας από τον εργοδήτη

(Εταιρία ΚΤΕΛ)

 

Την 30-10-2011 η εναγομένη του επέδωσε την ταυτόχρονη καταγγελία της σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση, με την οποία καταγγέλλει σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3198/1955 τηΝ μεταξύ τους σύμβαση εργασίας, δηλώνει ότι θα αποδέχεται τις υπηρεσίες του μέχρι την 30-12-2011, οπότε αυτός οφείλει να αποχωρήσει και προσφέρει σ’ αυτόν τη νόμιμη αποζημίωση. Επί του ισχυρισμού του ενάγοντος ότι η εργασιακή του σύμβαση επικυρώθηκε σιωπηρά, διότι την 6-9-2010 κατέθεσε στην ... ΑΕ το από 6-9-2010 πιστοποιητικό του ως άνω ιατρού του ΙΚΑ και συνέχισε να εργάζεται στο λεωφορείο, το εφετείο καταλήγει ότι πρέπει να απορριφθεί, διότι "δεν αποδεικνύεται ότι καταρτίστηκε νέα γραπτή σύμβαση, όπως απαιτεί ο νόμος, μεταξύ των διαδίκων και ο ενάγων δεν προσκόμισε τέτοια σύμβαση"

 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ

Εσφαλμένη Ερμηνεία και Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 183, 648 του ΑΚ και 4 του ΠΔ 246/06

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο απέρριψε τον κύριο ως και τον πρόσθετο λόγο έφεσης, με τους οποίους ο αναιρεσείων παραπονείτο για την απόρριψη του ισχυρισμού του για επικύρωση της σύμβασης εργασίας. Με την κρίση αυτή, το Μονομελές Εφετείο εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 183, 648 ΑΚ και 4 του π.δ. 246/2006, διότι για την επικύρωση της εξ αρχής άκυρης σύμβασης εργασίας αξίωσε έγγραφο τύπο, ήτοι προϋπόθεση που δεν απαιτείται από τις προαναφερόμενες διατάξεις ούτε για την επικυρούμενη σύμβαση ούτε, ακολούθως, για την προς επικύρωση αυτής συναπτόμενη. Επομένως, ο πρώτος λόγος της αίτησης, με τον οποίο επισημαίνεται η παραβίαση αυτή και προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, είναι βάσιμος.

 

Συνέπειες άρνησης από τον Εργοδότη για Χορήγηση Ετήσιας άδειας στον Μισθωτό

Εργοδότης, που αρνείται σε εργαζόμενο τη χορήγηση της νόμιμης ετήσιας άδειας και μετά από προηγούμενη διαπίστωση της παράλειψης από όργανο του Υπουργείου Εργασίας, υποχρεούται να καταβάλει στον μισθωτό τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών αδείας αυξημένες κατά 100%. Ο μισθωτός, ο οποίος δεν έλαβε αυτούσια την άδειά του, δικαιούται το μισθό του για τις ημέρες τις οποίες εργάσθηκε, όπως επίσης και το μισθό τον οποίο θα λάμβανε εάν είχε χορηγηθεί η άδειά του, καθώς και αποζημίωση ίση προς τις αποδοχές της άδειας εάν η μη χορήγησή της οφείλεται σε πταίσμα του εργοδότη, έστω και σε ελαφρά αμέλεια αυτού. Υφίσταται δε υπαιτιότητα, όταν ο μισθωτός ζήτησε την άδειά του αυτούσια και ο εργοδότης αρνήθηκε να τη χορηγήσει (ΑΠ 1667/2010).

 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 14 του ΚΠολΔ

Το εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφαση έκρινε, ότι η αγωγή είναι αόριστη, επειδή δεν διαλαμβάνει ότι ο ενάγων ζήτησε να λάβει άδεια και η εναγομένη αρνήθηκε τη χορήγησή της. Γι’ αυτό και απέρριψε το σχετικό λόγο της έφεσης του ενάγοντος. Το κεφάλαιο αυτό της αγωγής, με μόνη την επίκληση του νόμου που προβλέπει τη χορήγηση της αποζημίωσης αδείας, χωρίς την επίκληση των αναγκαίων περιστατικών για την εφαρμογή του, είναι αόριστη. Το Εφετείο δεν κήρυξε παρά το νόμο απαράδεκτο και ο δεύτερος λόγος της αίτησης, με τον οποίο υποστηρίζεται το αντίθετο και κατ’ ορθή υπαγωγή, προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ.14 ΚΠολΔ, είναι αβάσιμος.

 Για να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένα μέσω Life Streaming το Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο <<Το Τροχαίο Ατύχημα Αστική και Ποινική Ευθύνη των Εμπλεκομένων Μερών>> που διεξήχθη 20-21 Σεπτεμβρίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης πατήστε εδώ

Απόφ. ΑΠ.....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.