210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Πρόωρη Λύση Επαγγελματικής Mίσθωσης με καταγγελία της Mισθώτριας Αποζημίωση του εκμισθωτή για την αποκατάσταση των φθορών, βλαβών και μετατροπών - τροποποιήσεωνκαι διαρρυθμίσεων των μίσθιων ακινήτων ΝΕΟ

Πρόωρη Λύση Επαγγελματικής Mίσθωσης με καταγγελία της Mισθώτριας 

Αξιώσεις εκμισθωτή 

Αποζημίωση του εκμισθωτή για την αποκατάσταση των φθορών, βλαβών και μετατροπών - τροποποιήσεων και διαρρυθμίσεων των μίσθιων ακινήτων (συνεχόμενες ισόγειες αποθήκες) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Συμβατικές υποχρεώσεις μισθωτή

Υποχρέωση της μισθώτριας πριν την απόδοση των μισθίων ακινήτων (μισθωτική χρήση ως συνεργείο φορτηγών αυτοκινήτων) να αποκαταστήσει τις φθορές, βλάβες και μεταβολές και να τα επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση με δικές της δαπάνες.

Εξαιρούνται μόνο οι φθορές από τη συνηθισμένη χρήση

Δεκτή εν μέρει η αγωγή των εκμισθωτών

Με την αναιρεσιβαλλομένη απόφασή του, το Μονομελές Εφετείο (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών, άρθρα 647 επ. ΚΠολΔ, όπως ίσχυαν τότε), δέχθηκε, ότι δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού οι ενάγοντες συνεκμίσθωσαν στην εναγόμενη ανώνυμη εταιρία για χρονική περίοδο δώδεκα ετών (12 ετών) έξι συνεχόμενες ισόγειες αποθήκες, εμβαδού 500 τ.μ., κείμενες στο αγροτεμάχιο 1144, στο 11ο χλμ. της Ε.Ο., ιδιοκτησίας, οι τρεις εξ αυτών του πρώτου ενάγοντος, οι δύο εξ αυτών του δεύτερου ενάγοντος και η μία εξ αυτών του τρίτου ενάγοντος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την εναγομένη ως επαγγελματική στέγη και ειδικότερα ως συνεργείο φορτηγών αυτοκινήτων, αντί μηνιαίου μισθώματος, προκαταβαλλόμενου μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα, ύψους καταρχήν 10.500 ευρώ, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου 3,6%, το οποίο συμφωνήθηκε να βαρύνει τη μισθώτρια, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά το ποσοστό της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή πλέον μίας μονάδας. Κατά τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης και για την πιστή και ακριβή τήρηση των όρων της, η μισθώτρια κατέβαλε στους ενάγοντες το ποσό των 21.000 ευρώ ως εγγύηση με τη συμφωνία το ποσό αυτό να επιστραφεί στη μισθώτρια άτοκα μετά τη λύση της μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου, υπό τον όρο της πλήρους αποκατάστασης τυχόν ζημιών και της εξόφλησης όλων των εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεών της. Δυνάμει του αυτού ιδιωτικού συμφωνητικού ρητά συμφωνήθηκε ότι η μισθώτρια επιτρέπεται να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση, εσωτερική ή εξωτερική, του μισθίου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της μίσθωσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των εκμισθωτών, καθώς και ότι η μισθώτρια κατά την αποχώρησή της από το μίσθιο έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε προσθήκη ή κατασκευή έχει προσθέσει στο μίσθιο, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς βλάβη του μισθίου, οι δε εκμισθωτές θα μπορούν να αξιώσουν την αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του συμφωνητικού. Δυνάμει ετέρου ιδιωτικού συμφωνητικού οι διάδικοι συμφώνησαν τη μείωση του μηνιαίου καταβλητέου μισθώματος στο ποσό των 9.500 ευρώ, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου 3,6%, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2011 έως 31-12-2012.........

Επομένως, με βάση τη μισθωτική σύμβαση οι εκμισθωτές δικαιούνται να αξιώσουν την επαναφορά του μισθίου στην αρχική του κατάσταση με δαπάνες της μισθώτριας. Αναφορικά με τις λοιπές ζημίες και φθορές που επικαλούνται οι ενάγοντες, αυτές αποδείχθηκε ότι βρίσκονται εντός των ορίων της συμφωνημένης και συνήθους χρήσης και, επομένως, δεν υπάρχει υποχρέωση αποκατάστασής τους από τη μισθώτρια.....

Το Εφετείο δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και επιδίκασε τους ενάγοντες εκμισθωτές το συνολικό ποσό των 27.545 ευρώ: α) ως αποζημίωση για την παραπάνω αιτία, 39.045 ευρώ, και β) ένα οφειλόμενο μίσθωμα, ως αποζημίωση, εξαιτίας της πρόωρης λύσης της μίσθωσης με την κατ΄άρθρ. 43 π.δ 43/1995, καταγγελία της μισθώτριας, 9.500 ευρώ, μετ΄ αφαίρεση του ποσού της εγγύησης, των 21.000 ευρώ.    

 

Αναιρετική διαδικασίακατ΄ άρθρ. 559 αριθ. 14 και 1 ΚΠολΔ

Ορισμένο αγωγής αποζημίωσης του εκμισθωτή

Απαιτείται η επίκληση και απόδειξη των φθορών και μετατροπών του μισθίου και το ποσό της ζημίας που υπέστη από αυτές.

Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση κάθε δαπάνης καθώς και η κατάσταση του μισθίου κατά την έναρξη της μίσθωσης

Η αγωγή είναι ορισμένη και νόμιμη, όπως ορθά δέχθηκε και το Εφετείο. Ειδικότερα, από τον παραδεκτό, κατ' άρθρ. 561 παρ. 2 ΚΠολΔ, έλεγχο του δικογράφου της αγωγής, προκύπτει ότι: 1) οι αναφερόμενες σ' αυτή φθορές, βλάβες και μετατροπές - τροποποιήσεις των μίσθιων ακινήτων για την αποκατάσταση των οποίων ζητείται αποζημίωση περιγράφονται, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, κατά την έκτασή τους και κατά το είδος τους, καθώς και κατά το κόστος που απαιτείται για την αποκατάσταση της καθεμίας από αυτές (κατά τιμή μονάδας - εμβαδού ή όγκου - ή κατ' αποκοπή), με την ενσωμάτωση μάλιστα στο δικόγραφο της αγωγής των από 17-10-2011 α) "τεχνικής έκθεσης - μελέτης αυτοψίας" και β) "προϋπολογισμού εργασιών" του πολιτικού μηχανικού Α. Η.. Δεν ήταν, συνεπώς, αναγκαίο να διαλαμβάνεται περαιτέρω ανάλυση της κάθε δαπάνης, πολύ περισσότερο με τον λεπτομερειακό τρόπο που προσδιορίζει η αναιρεσείουσα, η οποία (δαπάνη), άλλωστε, μπορεί να προκύψει από τις αποδείξεις.  Επίσης, περιγράφονται και τα μίσθια ακίνητα στην κατάσταση που τα παρέλαβαν οι αναιρεσίβλητοι (βλ. ιδίως σελίδες 6 επ. της αγωγής), χωρίς να απαιτείται να αναφέρεται, όπως προεκτέθηκε στη μείζονα σκέψη, και η κατάστασή τους κατά την έναρξη της μίσθωσης.....

Επομένως, αβάσιμοι είναι οι κατ΄ άρθρ. 559 αριθ. 14 και 1 ΚΠολΔ πρώτος και δεύτερος λόγοι της αναίρεσης.

 

Αναιρετική διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ

 

Οι αναγκαίες μεταβολές για τη συμφωνημένη χρήση των μισθίων Δεν αίρει την συμβατική υποχρέωση της μισθώτριας να επαναφέρει τα μίσθια ακίνητα στην προηγούμενη κατάσταση τους (αποθήκες) κατά το μέρος που η χρήση τους καθίσταται ανέφικτη.

 

   Η προσβαλλομένη απόφαση δέχεται ότι ο ισχυρισμός της αναιρεσείουσας (μισθώτριας) ότι οι φθορές και οι μεταβολές συμφωνήθηκαν ως αναγκαίες και αναπόφευκτες για τη συμφωνημένη χρήση των μισθίων δεν ασκεί έννομη επιρροή, γιατί δεν αναιρεί την συμβατική υποχρέωσή της να επαναφέρει τα μίσθια στην προηγούμενη κατάσταση, κατά το μέρος που η χρήση αυτών, ως αποθηκών, καθίσταται ανέφικτη. Οι αιτιάσεις της αναιρεσείουσας, για ανεπάρκεια των αιτιολογιών της απόφασης κατά τις οποίες δεν αιτιολογείται επαρκώς σε τι συνίσταντο οι επιμέρους αναγκαίες και αναπόφευκτες τροποποιήσεις και διαρρυθμίσεις, ποίες από αυτές που έπρεπε να αποκατασταθούν και γιατί λειτούργησαν απαξιωτικά στο πνεύμα της αρχικής οικοδομικής άδειας και στη βούληση των ιδιοκτητών και σε τι συνίσταται η απαξίωση των μισθίων που προκλήθηκε από αυτές και δεν προσδιορίζεται, έστω και μία, άλλη μελλοντική χρήση, την οποία οι επίμαχες μεταβολές θα απέκλειαν, που ανάγονται σε διεξοδική ανάλυση λεπτομερειών, είναι απαράδεκτες. Αναφέρονται στην εκτίμηση των αποδείξεων, στην ανάλυση και στάθμισή τους και την αιτιολόγηση του εξαγόμενου από αυτές πορίσματος, το οποίο σαφώς εκτίθεται στην απόφαση και δεν ήταν αναγκαίο να εκτίθενται .Με τους λόγους αυτούς, υπό την επίφαση της συνδρομής των προϋποθέσεων θεμελίωσής τους, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων από το Εφετείο (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ). Ο σχετικός, από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος της αναίρεσης, με τον οποίο η αναιρεσείουσα υποστηρίζει τα αντίθετα, είναι αβάσιμος.

 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.8β΄ΚΠολΔ

Καταχρηστική Άσκηση Δικαιώματος (άρθ. 281 ΑΚ)

Απορριπτέα ως νομικά αβάσιμη

Τα περιστατικά που συγκροτούν την ιστορική βάση της προβαλλόμενης από την μισθώτρια ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (αναβάθμιση του μισθίου ακινήτου από τις επεμβάσεις της μισθώτριας, η εύλογη πεποίθηση στην μισθώτρια ότι οι εκμισθωτές δεν θα αξιώσουν την επαναφορά του μισθίου στην αρχική του κατάσταση καθώς αυτοί δεν διαμαρτυρήθηκαν για τις τροποποιήσεις του μισθίου) .  

Δεν συνιστούν πράγματα αλλά πραγματικά επιχειρήματα που δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης κατ΄ άρθ. 559 αριθ. 8β' ΚΠολΔ.

Η αναιρεσείουσα (μισθώτρια) αιτιάται την προσβαλλόμενη απόφαση για πλημμέλεια από τον αριθμό 8 εδ. β' του άρθρου 559 ΚΠολΔ, που συνίσταται στο ότι το Εφετείο εσφαλμένα απέρριψε την επικουρική ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος των αντιδίκων της (άρθ. 281 ΑΚ), αφού δεν έλαβε υπόψη όλα τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται αναλυτικά στις σελίδες 15η έως και 18η του αναιρετηρίου και που συγκροτούν την ιστορική βάση της ένστασης. Το Εφετείο κατά τους ισχυρισμούς της δεν έλαβε υπόψη ότι η ίδια προέβη στις πολύ επωφελείς για τα μίσθια εργασίες, μεταρρυθμίσεις και τροποποιήσεις, συνολικής δαπάνης 580.000 ευρώ προς όφελος των μισθίων των αναιρεσιβλήτων, οι οποίοι είχαν γνώση όλων αυτών, χωρίς να εκφράσουν ποτέ την παραμικρή αντίθεση ή διαμαρτυρία και, έτσι, της δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι οι αντίδικοί της δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσουν την επαναφορά των μισθίων στην προηγούμενη κατάσταση, καθώς μάλιστα δεν είχαν κανένα όφελος, οικονομικό ή ηθικό, από την επαναφορά αυτή. Ο λόγος είναι απαράδεκτος, διότι το Εφετείο έλαβε υπόψη την ένσταση αυτή και την απέρριψε ρητά ως νομικά αβάσιμη. Τα επικαλούμενα περιστατικά που, κατά την αναιρεσείουσα, δεν λήφθηκαν υπόψη δεν συνιστούν πράγματα που καθιστούν, το καθένα χωριστά ή όλα μαζί, καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος των αναιρεσιβλήτων, αλλά συνιστούν πραγματικά επιχειρήματα που στηρίζουν τον σχετικό ισχυρισμό της. η μη λήψη αυτών και η μη λήψη υπόψιν αυτών, δεν ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από τον αρ. 8 β του άρθρου 559 ΚΠολΔ.

Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης. 

Απόφ. ΑΠ......

.NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.