210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Κατάσχεση εις Χείρας Τρίτου Ιδιωτική - Απαγόρευση αναγκαστικής κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας ΟΤΑ ΝΕΟ

Κατάσχεση εις Χείρας Τρίτου

Ιδιωτική και Δημόσια Περιουσία Ο.Τ.Α.

Ακύρωση επιβληθείσας κατάσχεσης διότι στο ποσό που κατέσχεσε ο καθ’ ου στο λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην τράπεζα ως Τρίτη συμπεριλαμβάνονται και ποσά που έχουν ταχθεί για την εξυπηρέτηση ειδικών δημόσιων σκοπών

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν.3068/2002 "η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νπδδ γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτών. Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου το οποίο έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού".

 

Τι περιλαμβάνει η Ιδιωτική Περιουσία των ΟΤΑ

Στην "ιδιωτική περιουσία" των Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, άσχετα από την αιτία γέννησής τους, είτε δηλαδή ανάγεται στο ιδιωτικό είτε στο δημόσιο δίκαιο. Τα χρηματικά ποσά (έσοδα) από τις απαιτήσεις αυτές εγγράφονται στον προϋπολογισμό των ΟΤΑ, οι οποίοι και έχουν την ευχέρεια να τα αυξάνουν μονομερώς, προκειμένου να επαρκούν για τις χρηματικές ανάγκες τους.

 BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟ 260x95 004

Απαγόρευση Αναγκαστικής Κατάσχεσης

Δημόσιας Περιουσίας ΟΤΑ

Τυχόν αποστέρηση των ΟΤΑ από τη δυνατότητα χρήσης των πραγμάτων που απαρτίζουν τη δημόσια περιουσία τους θα διατάρασσε την ομαλή λειτουργία της δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας, γι' αυτό δε το λόγο ο νόμος κατέστησε τα πράγματα αυτά "εκτός συναλλαγής", με συνέπεια να απαγορεύεται, λόγω αυτής της ιδιότητάς τους, η αναγκαστική κατάσχεσή τους (Ολ ΑΠ17/2002, ΑΠ2354/2009, ΣτΕ 274/2018).

«Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο καθόσον αφορά το δεύτερο λόγο ανακοπής, κατά το δεύτερο σκέλος του, με το οποίο ο ανακόπτων Δήμος ισχυρίσθηκε ότι στο ποσό που κατέσχεσε ο καθ' ου στο λογαριασμό που διατηρεί στην Τράπεζα ... ως Τρίτη συμπεριλαμβάνονται και ποσά που έχουν ταχθεί για την εξυπηρέτηση ειδικών δημόσιων σκοπών, (τα οποία) και παραθέτει αναλυτικά. Συνεπώς, ο με αριθμό ... λογαριασμός που τηρούσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "..." στο όνομα του ανακόπτοντος και στον οποίον επιβλήθηκε από τον καθ'ού η ανακοπή η προσβαλλομένη αναγκαστική κατάσχεση μέχρι του ποσού των 211.764,91 ευρώ περιελάμβανε πράγματι τα ανωτέρω ποσά για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω ειδικών δημόσιων σκοπών...τα ανωτέρω έγγραφα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ..., η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται, επαρκούν προς απόδειξη των βεβαιουμένων σε αυτά, καθόσον τα οικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ απεικονίζονται κατά νόμο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.δ 496/1974 (ΦΕΚ Δ' 204) περί λογιστικού των ΝΠΔΔ.". Υπό τις ως άνω παραδοχές, το Εφετείο έκρινε ότι "...η εκκαλουμένη που απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμο το δεύτερο λόγο της ανακοπής κατά το μέρος που κρίθηκε ορισμένος και νόμιμος, για το ποσό των (30.294,5 +15.285,71 +33.628,12 + 10.021,20 + 35.683,39 =)124.912,93 ευρώ, έσφαλε, κατά παραδοχή και ως ουσιαστικά βασίμου κατά ένα μέρος του πρώτου λόγου εφέσεως του ανακόπτοντος Δήμου ..." ακολούθως δε κατά παραδοχή της εφέσεως του ανακόπτοντος (ήδη αναιρεσίβλητου) ακύρωσε την επιβληθείσα από τον αναιρεσείοντα κατάσχεση κατά το ποσό των 124.912,93 ευρώ.

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απορριπτόμενος ο πέμπτος λόγος αναιρέσεως

κατ΄άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ

Με τον πέμπτο λόγο αναιρέσεως πλήττεται από τον αναιρεσείοντα η προσβαλλομένη απόφαση για πλημμέλεια εκ του αρ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ με την αιτίαση ότι "με το να δεχθεί ότι τα ποσά που βεβαιώνονται στα έγγραφα της ταμειακής υπηρεσίας του αναιρεσιβλήτου επαρκούν προς απόδειξη ότι περιλαμβάνονταν πράγματι στον επίδικο λογαριασμό και προορίζονταν για την εξυπηρέτηση ειδικών δημοσίων σκοπών, παρότι δεν προέκυψε ότι (στον άνω λογ/σμό) περιείχοντο κατατεθειμένα μόνον αυτά (τα ως άνω ποσά), προέβη σε εσφαλμένη υπαγωγή των περιστατικών της υποθέσεως, εφαρμόζοντας τον κανόνα της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3068/2002, αντί εκείνου του άρθρου 4 παρ.1 του ίδιου νόμου καθώς και του άρθρου 94 παρ.4εδβ' του Συντάγματος, τους οποίους δεν εφήρμοσε". Ο λόγος αυτός ερείδεται προεχόντως επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, καθόσον υπό τις προεκτεθείσες παραδοχές (ότι επρόκειτο για συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που περιλαμβάνονταν στον επίμαχο τραπεζικό λογαριασμό και είχαν ταχθεί για την εξυπηρέτηση προσδιοριζομένων ειδικώς δημοσίων σκοπών), το Εφετείο ορθώς υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά της κρινόμενης υποθέσεως στη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3068/2002 που ήταν εφαρμοστέα και όχι σε εκείνη του άρθρου 1 παρ.2 του ιδίου ως άνω νόμου (με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση, μεταξύ άλλων, των ΟΤΑ σε συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις), παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις του αναιρεσείοντος.

Περαιτέρω, και οι λοιποί λόγοι αναίρεσης (559 αριθ.1 & 19, 8, 14, 10, 20 ΚΠολΔ) απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι, και εν τέλει απορρίφθηκε στο σύνολό της η αναίρεση.

 NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ 

 

Απόφ. ΑΠ......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.