210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Άρνηση Υποθηκοφύλακα να Εγγράψει Προσημείωση Υποθήκης σε ακίνητο με βάση οριστική απόφαση που εκδόθηκε το έτος 2015 (προ της ενάρξεως ισχύος του ν.4335/2015). ΝΕΟ

Άρνηση Υποθηκοφύλακα να Εγγράψει

Προσημείωση Υποθήκης σε ακίνητο με βάση οριστική απόφαση που εκδόθηκε το έτος 2015 (προ της ενάρξεως ισχύος του ν.4335/2015)

Προσημείωση υποθήκης

Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (και επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης) δυνάμει απλώς οριστικής καταψηφιστικής απόφασης, η οποία μάλιστα δεν είναι απαραίτητο να έχει κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή (άρθρο 724 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4335/2015)

Έγινε δεκτό ότι με τη νέα διάταξη του άρθρου 724 ΚΠολΔ μπορεί να εγγραφεί προσημείωση υποθήκης με βάση οριστική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί πριν την 1/1/2016, καθώς δεν τίθεται θέμα αναδρομικής ισχύος της οριστικής απόφασης, με βάση την οποία επιχειρείται η εγγραφή, δεδομένου ότι η νέα ρύθμιση προσδίδει για πρώτη φορά στην οριστική απόφαση έννομες συνέπειες και δεν αφορά έννομες σχέσεις ή συνέπειες που προϋπήρχαν, ενώ η σαφής διατύπωση της νέας διάταξης αφορά παρεπόμενες συνέπειες της οριστικής απόφασης και όχι τα έννομα αποτελέσματα αυτής, αφού η δυνατότητα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης δεν είναι αποτέλεσμα της απόφασης στο οποίο απέβλεψε ο αιτών δικαστική προστασία.

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟ 260x95 004

«Εν προκειμένω κατατέθηκε στο Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς αίτηση, στρεφόμενη κατά της εταιρείας με την επωνυμία "Α. Α. Α. Ε.", με την οποία ζητούσε να εγγραφεί στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιώς προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο της τελευταίας με βάση (τίτλο) την 1943/2015 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με την οποία επιδικάστηκε υπέρ της πρώτης, απαίτησή της , που αποτελείται από κεφάλαιο ύψους 14.485.962,30 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής επί της οποίας εκδόθηκε η ανωτέρω οριστική απόφαση και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως. Η αρμόδια υποθηκοφύλακας αρνήθηκε την αιτούμενη εγγραφή προσημείωσης, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3420/7.12.2016 πράξη απόρριψης, με το ... σκεπτικό: "Απορρίπτεται ...η αιτούμενη ...εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ...διότι η έναρξη ισχύος του ν.4335/2015, ο οποίος τροποποίησε το αρθ.724 ΚΠολΔ...σύμφωνα με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα στον δανειστή να εγγράψει προσημείωση υποθήκης με βάση οριστική απόφαση είναι η 1-1-2016, χωρίς να υπάρχει διαφορετική ρύθμιση για το άρθρο αυτό στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου. Η δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης είναι τον Απρίλιο του 2015 και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί το αρ.724 ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4335/2015".Το Εφετείο έκρινε ότι η τροποποιηθείσα με το ν.4335/2015 διάταξη του άρθρου 724 παρ. 1 ΚΠολΔ κατά την έκταση που προβλέπει ότι η οριστική απόφαση αποτελεί τίτλο προς εγγραφή του περιορισμένου εμπραγμάτου δικαιώματος αξίας της προσημειώσεως υποθήκης εφαρμόζεται στις οριστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν και πριν από την 1-1-2016, χωρίς μάλιστα να απαιτείται αυτές να έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές, ενόψει του ότι η ουσιαστικού δικαίου ανωτέρω διάταξη καθιστά την ύπαρξη της οριστικής αποφάσεως (εν προκειμένω της 1943/2015 που επιδίκασε την απαίτηση) προϋπόθεση για την εγγραφή της προσημειώσεως υποθήκης και εντεύθεν στοιχείο του πραγματικού της, ευθέως εκ του νόμου προερχόμενο και συνεπώς παρεπόμενη έννομη συνέπεια που αντιδιαστέλλεται προς τις κύριες έννομες συνέπειες της αποφάσεως (δεδικασμένο, διαπλαστική ενέργεια, εκτελεστότητα), οι οποίες κρίνονται με βάση το δίκαιο που ισχύει κατά το χρόνο εκδόσεώς τους και ρυθμίζονται από δικονομικούς κανόνες μεταξύ των οποίων και εκείνος του άρθρου 18παρ.2 ΕισΝΚΠολΔ, που δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω.

Αναιρετικός Έλεγχος

Απορριπτόμενοι οι αναιρετικοί λόγοι

εκ του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολΔ

Το Εφετείο έκρινε ότι κατά την έκταση που προβλέπει ότι η οριστική απόφαση αποτελεί τίτλο προς εγγραφή του περιορισμένου εμπραγμάτου δικαιώματος αξίας της προσημειώσεως υποθήκης εφαρμόζεται στις οριστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν και πριν από την 1-1-2016, χωρίς μάλιστα να απαιτείται αυτές να έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές, ενόψει του ότι η ουσιαστικού δικαίου ανωτέρω διάταξη καθιστά την ύπαρξη της οριστικής αποφάσεως (εν προκειμένω της 1943/2015 που επιδίκασε την απαίτηση) προϋπόθεση για την εγγραφή της προσημειώσεως υποθήκης και εντεύθεν στοιχείο του πραγματικού της, ευθέως εκ του νόμου προερχόμενο και συνεπώς παρεπόμενη έννομη συνέπεια που αντιδιαστέλλεται προς τις κύριες έννομες συνέπειες της αποφάσεως (δεδικασμένο, διαπλαστική ενέργεια, εκτελεστότητα), οι οποίες κρίνονται με βάση το δίκαιο που ισχύει κατά το χρόνο εκδόσεώς τους και ρυθμίζονται από δικονομικούς κανόνες μεταξύ των οποίων και εκείνος του άρθρου 18παρ.2 ΕισΝΚΠολΔ, που δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω. Το Εφετείο επίσης δέχθηκε ότι δεν συντρέχει περίπτωση γνήσιας αναδρομής αντικειμένης στο άρθρο 2ΑΚ, ενόψει του ότι πρόκειται για οριστική απόφαση που εκδόθηκε πριν την ισχύ του ν.4335/2015, συνεχίζει όμως να υφίσταται ως τέτοια και μετά την νομοθετική μεταβολή της ως άνω ουσιαστικής διατάξεως συνιστώντας το πραγματικό της τελευταίας, ρυθμίζοντας έννομες συνέπειες που γεννήθηκαν μετά την κατά τα ανωτέρω έναρξη της εφαρμογής του, αφού ο κρίσιμος χρόνος για την έρευνα της συνδρομής του συνόλου των προϋποθέσεων για την επέλευση της ως άνω συνέπειας είναι εκείνος κατά τον οποίον ασκείται το δικαίωμα του οποίου αποτελούν προϋπόθεση, δηλαδή η 6-12-2016 οπότε υποβλήθηκε η σχετική προς εγγραφή της προσημειώσεως υποθήκης αίτηση δυνάμει της ως άνω οριστικής αποφάσεως, καθώς και ότι στοιχείο του πραγματικού του ανωτέρω ουσιαστικού κανόνα δικαίου συνιστά απλώς η οριστική απόφαση που παρέχει εχέγγυα υπέρτερα εκείνων της διαταγής πληρωμής κατά τα προεκτεθέντα και όχι η κηρυχθείσα προσωρινώς εκτελεστή δικαστική απόφαση η οποία επιτελεί διαφορετική λειτουργία αφού συνιστά τίτλο για την επιβολή αναγκαστικής εκτελέσεως κατ' άρθρο 904 παρ.2αΚΠολΔ. Έτσι κρίνοντας το Εφετείο ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε την διάταξη του άρθρου 724 ΚΠολΔ υπό την ισχύουσα από 1-1-2016, νέα της μορφή και δεν παρεβίασε αυτό με την εφαρμογήν του, ούτε επίσης τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ και 2 ΑΚ, με την μη εφαρμογή τους, διότι η μεν πρώτη συνιστά μη εφαρμοστέο και μη θεμελιούντα πλημμέλεια από τον αριθμό του άρθρου 559 ΚΠολΔ δικονομικό κανόνα, η δε δεύτερη διότι δεν συνέτρεχε περίπτωση γνησίας αναδρομικότητας. Τέλος, δεν υπήρξε παραβίαση του κατ' άρθρο 17 συνταγματικού δικαιώματος προστασίας της περιουσίας της αναιρεσείουσας ως οφειλέτιδας, ούτε επήλθε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας εκ του άρθρου 25 του Συντάγματος μεταξύ των συμφερόντων της δανείστριας (πρώτης αναιρεσιβλήτου) και της άνω οφειλέτιδος σε βάρος της τελευταίας, υπό την επίκληση ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της επείγουσας περιπτώσεως και της πιθανολογήσεως βλάβης της δανείστριας, προϋποθέσεις που δεν ερευνώνται, καθόσον δεν συγκροτούν το πραγματικό του εφαρμοστέου ως άνω κανόνα δικαίου, ούτε τέλος υπήρξε παραβίαση των άρθρων 4 και 26 του Συντάγματος από την παραδοχή ως τίτλου προς εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης της εν λόγω οριστικής αποφάσεως που δεν είχε κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από την αναιρεσείουσα. Συνεπώς οι ως άνω λόγοι τυγχάνουν στο σύνολο τους προεχόντως απαράδεκτοι ως αλυσιτελείς διότι ερείδονται επί εσφαλμένων νομικών προϋποθέσεων, αλλά και αβάσιμοι. Μη υπάρχοντος άλλου λόγου προς έρευνα πρέπει η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί.»

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

 

Απόφ. ΑΠ......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.