210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο Ατύχημα σε Οδό με Εναπόθεση Χωμάτων λόγω εκτέλεσης Τεχνικών Οδοποιητικών Έργων - Παράλειψη Επισήμανσης – Ευθύνη Εργολήπτριας τεχνικής Εταιρίας και των οργάνων αυτής ΝΕΟ

Τροχαίο Ατύχημα  σε Οδό με Εναπόθεση Χωμάτων

λόγω εκτέλεσης Τεχνικών Οδοποιητικών Έργων

 

Παράλειψη Επισήμανσης

με Προειδοποιητικές και  Αντανακλαστικές Σημάνσεις - Ρυθμιστικές και Πληροφοριακές Πινακίδες -  Συνεχή  ή Διακεκομμένα Εμπόδια με Εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρού και λευκού  χρώματος

στην επίδικη οδό για την Εκτέλεση των Έργων προς αποτροπή 

κινδύνου από τους χρήστες της οδού (άρθρ. 10 και 47 Ν.2696/1999)

 

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Απρίλιος 2021)

 BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

Ευθύνη εις Ολόκληρον της Τεχνικής Οικοδομικής Εργοληπτικής Ανώνυμης Εταιρίας Υπεύθυνης της Εκτέλεσης των Έργων και του αρμόδιου Οργάνου της (Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της)  κατ’ εφαρμογή του  άρθρου  71 ΑΚ  που ως ειδική διάταξη υπερισχύει του  άρθρου 922 ΑΚ περί πρόστησης.

Αποκλειστικός Υπαίτιος  του τροχαίου ατυχήματος και του επελθόντος τραυματισμού του ενάγοντος οδηγού της δίκυκλης μοτοσικλέτας  είναι  ο δεύτερος εναγόμενος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αρμόδιο Όργανο της αντικειμενικά  ευθυνόμενης πρώτης εναγομένης Τεχνικής  Εταιρίας

   Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης, υπόχρεος προς αποζημίωση είναι, όποιος  κατά την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσής του, εξουσιάζει πηγή κινδύνου για τους τρίτους, και, αν και ήταν υποχρεωμένος από το νόμο ή από δικαιοπραξία ή την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, ειδικότερα αυτός που με προηγούμενη θετική ενέργεια δημιούργησε κατάσταση επικίνδυνη για τους τρίτους (μη συμβληθέντες),  παρέλειψε να λάβει τα πρόσφορα μέτρα προς αποτροπή ζημιών που μπορεί να προέλθουν από αυτή την κατάσταση  στους τρίτους λόγω προσβολής απολύτων δικαιωμάτων τους. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 71 ΑΚ το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων  που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί. Το υπαίτιο πρόσωπο  επιπλέον ευθύνεται εις ολόκληρον. Όταν  ο ζημιώσας είναι όργανο εφαρμόζεται η ανωτέρω διάταξη ως ειδικότερη ως προς το ενδιάμεσο πρόσωπο που προκάλεσε τη ζημία και όχι η διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ περί πρόστησης. Η ευθύνη του νομικού προσώπου για πράξεις μη οργάνων του  (προσώπων που προσλαμβάνονται από τα όργανα)  θεμελιώνεται στο άρθρο 922 ΑΚ.  Ως όργανα  του νομικού προσώπου νοούνται  όχι μόνο τα πρόσωπα που το διοικούν, καταστατικά όργανα (άρθρ. 65 έως 70 ΑΚ),  αλλά και εκείνα των οποίων οι εξουσίες συναλλαγής με τρίτους ορίζονται στο καταστατικό, τη συστατική πράξη ή τον κανονισμό λειτουργίας του νομικού προσώπου, ακόμη και αν τα πρόσωπα αυτά δεν μετέχουν στη διοίκηση αυτού.  

 

  Στην ένδικη περίπτωση κατά το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος ο ενάγων οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας κινιόταν στην οδό Τ.,  με κατεύθυνση  από  Κ. προς Α. Λ, με κανονική ταχύτητα φορώντας το προστατευτικό του κράνος.  Σε τμήμα της ανωτέρω οδού Τ, όπου κινιόταν ο ενάγων, και συγκεκριμένα στη συμβολή της με τις οδούς Λ. και Π.Τ. εκτελούνταν  τεχνικά οδοποιητικά έργα από τη δεύτερη εναγόμενη τεχνική εταιρία, και για το λόγο αυτό το οδόστρωμα ήταν χωμάτινο, ενώ υπήρχαν χώματα σχηματίζοντας ανάχωμα ύψους περί τα 80 cm, σύμφωνα δε με την έκθεση αυτοψίας δεν υπήρχαν προειδοποιητικές και αντανακλαστικές σημάνσεις. Οδηγώντας ο  ενάγων τη μοτοσικλέτα του εισήλθε στο δεξιό ρεύμα της ανωτέρω οδού Τ.  μετά τη συμβολή της με  την οδό Λ. έχοντας κατεύθυνση προς Κ. οπότε και αντιλήφθηκε  το πρώτον την ύπαρξη του  χωμάτινου οδοστρώματος και αιφνιδιασθείς,  μη μπορώντας να προβεί σε αποφευκτικό ελιγμό, ούτε και επιτυχή τροχοπέδηση, προσέκρουσε στις παρυφές του σχηματισθέντος αναχώματος, το οποίο απείχε μόλις 8,10 μ από την αρχή του χωματόδρομου και δημιουργούσε υψομετρική διαφορά από το οδόστρωμα 40 cm,  με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα του να αναπηδήσει βίαια, ο ίδιος να ανατραπεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.  Με βάση τις παραπάνω συνθήκες το  ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του δεύτερου εναγομένου, αρμόδιου οργάνου της αντικειμενικά ευθυνόμενης πρώτης εναγόμενης, διότι  αυτός, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της υπεύθυνης για την εκτέλεση των έργων οδοποιίας στην επίδικη οδό εταιρίας, αν και είχε υποχρέωση να λαμβάνει τα πρόσφορα μέτρα για την αποτροπή ζημιών που μπορεί να προέλθουν από την επικίνδυνη κατάσταση των τεχνικών έργων που εκτελούνταν  στους χρήστες της οδού. Ειδικότερα δεν έλαβε κανένα  προληπτικό μέτρο αποτροπής του κινδύνου αυτού, αντίθετα παρεμπόδισε την ασφαλή κυκλοφορία με την εναπόθεση χώματος, χωρίς μάλιστα να επισημάνει τον κίνδυνο με την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων και τη χρήση συνεχών ή διακεκομμένων εμποδίων με εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρού ή λευκού χρώματος, κατά παράβαση των άρθρων 10 και 47 του ν. 2696/1999. Αντίθετα δεν βαρύνει οποιαδήποτε  αμέλεια στον ενάγοντα και συνεπώς απορριπτέα η προβαλλόμενη από τους εναγομένους ένσταση συνυπαιτιότητας του ενάγοντα.

 

Αποζημίωση Σωματικών Βλαβών

Δαπάνη Οικιακής Βοηθού – Βελτιωμένη Τροφή – Αποθετική Ζημία 

Ηθική Βλάβη

 

 Ο ενάγων υπέστη κάταγμα αριστερής πηχεοκαρπικής για την αντιμετώπιση του οποίου χειρουργήθηκε με εσωτερική οστεοσύνθεση  και κάταγμα ηβοισχιακού κλάδου που αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά. Για την αποζημίωσή του συνεπεία του τραυματισμού του  επιδικάσθηκαν   τα ακόλουθα ποσά:

 α)  1.600 ευρώ (2 μήνες Χ 800 ευρώ μηνιαίως) για πλασματική δαπάνη οικιακής βοηθού για διάστημα  δύο  μηνών, υπηρεσίες που του πρόσφερε άνευ ανταλλάγματος η αδελφή του

 β) 900 ευρώ (60 ημέρες Χ 15 ευρώ ημερησίως) για τη λήψη βελτιωμένης διατροφής

 γ)  10.800 ευρώ (12 μήνες Χ 700 ευρώ)  και μετά την αφαίρεση των επιδομάτων ασθενείας που έλαβε από το ΙΚΑ κατά το χρόνο της ανικανότητας του προ εργασία επί 12 μήνες, το ποσό των 6.887, 87 ευρώ, για απώλεια διαφυγόντων κερδών.

 δ) 8.000 ευρώ, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Απορρίφθηκε ως αναπόδεικτο το κονδύλιο για διενέργεια φυσικοθεραπειών  

 

Αποθετική Ζημία Επαγγελματία Οικοδόμου

Δεν απαιτείται η αναφορά των εκάστοτε

εργοδοτών  και οι ώρες απασχόλησης

 

Κρίθηκε, ότι για το ορισμένο της αγωγής αποζημίωσης απώλειας εισοδημάτων επαγγελματία οικοδόμου, αρκεί η αναφορά του επαγγέλματός του και των καθαρών μηνιαίων κερδών του, χωρίς να είναι αναγκαία η αναφορά των εκάστοτε εργοδοτών του και οι ώρες απασχόλησής του.

 AAAAA ΝΕΟ ΓΙΑ NEWSLETTER gia site 41 1

Απόφ....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.