210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

 

 

 

 

Περιεχόμενα Παρόντος Τεύχους

Πρόλογος

Σελ.2

Άρθρα – Απόψεις 

 

  Η υπαγωγή των διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών κατά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 614 § 6 ΚΠολΔ). υπό Νικολάου Μ. Κατηφόρη, Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Σχολής  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Δικηγόρου. Σελ. 5

Αδικοπραξία - Ευθύνη προς αποζημίωση - Προϋποθέσεις

Εφαρμογή της διάταξης 914 του ΑΚ σε περίπτωση υπαιτιότητας κατά την σύγκρουση αυτοκινήτων 

 Εφαρμοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών αυτοκινήτων, τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Η δε παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δεν θεμελιώνει αυτή καθ΄εαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος. Τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1991, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 914 Α.Κ. Σελ. 18 

Αναιρετική δίκη

Προϋποθέσεις παραδεκτού αιτήσεως αναιρέσεως

(ΚΠολΔ. 566,558)

  

 Αίτηση αναιρέσεως, κατά το μέρος που στρέφεται κατά εκείνων των αναιρεσιβλήτων, οι οποίοι δεν ήταν αντίδικοι των αναιρεσειόντων στην δίκη στο Εφετείο, όπου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση , είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Σελ. 18 

Αναιρετική Διαδικασία 

κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 και 19

   Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδρομή ή όχι πταίσματος του φερομένου ως υπόχρεου προς αποζημίωση ή συντρέχοντος πταίσματος του παθόντος, υπόκεινται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ., για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και για παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Σελ. 19

  

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931

Εξαιτίας του τραυματισμού του ο ενάγων που εργαζόταν ως οικοδόμος, είναι αδύνατον να συνεχίσει με κανονικό τρόπο την προηγούμενη εργασία του.   Επιδικάζεται ποσό 17.000 ευρώ .

Αποθετική Ζημία Οικοδόμου 

Επιδικάζεται απώλεια εισοδήματος στον ενάγοντα λόγω μειωμένης εργασιακής ικανότητας κατά 25%, οφειλόμενης σε μερική αναπηρία 25%, απότοκης του ενδίκου ατυχήματος, το ποσοστό της οποίας δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Σελ. 41

Αποχή των δικηγόρων

Πότε θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας

στην  απώλεια προθεσμίας ασκήσεως ενδίκου μέσου  

 Για να θεωρηθεί η αποχή των δικηγόρων ως ανώτερη βία, που οδήγησε στην απώλεια προθεσμίας ασκήσεως ενδίκου μέσου, πρέπει ο διάδικος να επικαλείται και να αποδεικνύει, αφενός ότι αυτός βρισκόταν σε απόλυτη αδυναμία να το ασκήσει αυτοπροσώπως μέσα στη νόμιμη προθεσμία και αφετέρου ότι ο δικηγόρος του ζήτησε την παροχή αδείας από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά έτυχε αρνητικής απαντήσεως. Σελ. 34

Ασφαλιστικά Μέτρα 

Προϋποθέσεις Παραδεκτού 

Απορρίπτεται το αίτημα όσον αφορά την καταβολή δαπανών για νοσήλια, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου και αποθετικής ζημίας, για το χρονικό διάστημα προ της κατάθεσης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων - δεκτό το αίτημα για αποθετική ζημία για το μεταγενέστερο διάστημα.Σελ. 53 

Ένορκες Βεβαιώσεις 

Προϋποθέσεις Παραδεκτού 

 Όπως ήδη ρητά ορίζεται στο άρθρο 339 ΚΠολΔ, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 36 του ν.3994/2011, οι ένορκες βεβαιώσεις, αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό μέσο, και πρέπει να μνημονεύεται στην απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη και ότι έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λήψη τους, χωρίς να απαιτείται χωριστή αξιολόγηση καθεμίας από αυτές. Εάν με αφορμή άλλη δίκη προσκομίζονται με επίκληση κατά τη συζήτηση της ένδικης αγωγής, δεν αποτελούν ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα και δεν απαιτείται ειδική μνεία αυτών στην απόφαση. Σελ. 29 

Επικουρικό Κεφάλαιο 

Προδικασία άρθρ.4 περ.δ Ν.4092/2012 

Έναρξη εφαρμογής της απαιτούμενης Προδικασίας μετά 3μηνο από της δημοσιεύσεως του Ν.4092/2012 

 Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων δεν καταλαμβάνει τις αγωγές που είχαν ήδη ασκηθεί και ήταν εκκρεμείς χωρίς να εκδοθεί επ' αυτών οριστική απόφαση, πριν από τη δημοσίευση του άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (8-11-2012). Σελ. 41 

Επικουρικό Κεφάλαιο

                                                     Έκταση Εφαρμογής της διατάξεως  της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 489/76

Αθροιστική Απόληψη Μισθών Δημοσίου Υπαλλήλου από Επικουρικό Κεφάλαιο (ΑΚ 930 παρ.3)

 

  Από την αποζημίωση που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν αφαιρείται το ποσό που κατέβαλε το Δημόσιο σε υπάλληλο ως μισθό, γιατί στην περίπτωση αυτή η καταβολή του μισθού γίνεται σε εκπλήρωση υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις του υπαλληλικού Κώδικα και όχι με την ιδιότητά του ως ασφαλιστικού φορέαΑπορρίπτονται οι εκ του άρθρ. 559 αρ.1  και 8 ΚΠολΔ λόγοι αναίρεσης του Επικουρικού Κεφαλαίου. Σελ. 10 

  Για την εφαρμογή  της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 5 προϋποτίθεται θεμελίωση σε βάρος ασφαλιστικού ταμείου ή άλλου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης  υποχρέωσης προς παροχή στον . Σε μια τέτοια περίπτωση, εφόσον προβάλλεται σχετικός ισχυρισμός – κατ’ ένσταση - από το εναγόμενο Επικουρικό Κεφάλαιο, πρέπει να γίνεται αφαίρεση από την οφειλόμενη από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωση, κατά το άρθρο 928 του ΑΚ, κάθε ποσού το οποίο για την ίδια αιτία δικαιούται ο δικαιούχος να αξιώσει από ασφαλιστικό ταμείο ή άλλο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. Εν προκειμένω απορρίπτεται ως απαράδεκτος ο σχετικός λόγος έφεσης καθότι το «Επικουρικό Κεφάλαιο» έδει να τον προβάλει, κατ' ένσταση, στον πρώτο βαθμό. Σελ. 37

Ηθική Βλάβη  - Πρόσθετη

λόγω δυσμενούς εξέλιξης της υγείας παθόντος

  

 Επιδικάζεται  πρόσθετη ηθική βλάβη 6.000 ευρώ, εφόσον κρίθηκε ότι, υπήρξε αιφνίδια δυσμενής εξέλιξη της υγείας του ενάγοντος που δεν ήταν εκ των προτέρων προβλέψιμη. Σελ. 40

Ισχυρισμοί Οψιγενώς προβαλλόμενοι  κατ΄έφεση

 Προϋποθέσεις Σελ. 37 

Μέθη Οδηγού (0,88 γρ) 

Δεν τελεί σε Αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος 

  

   Το  Εφετείο έκρινε ότι το γεγονός της ανίχνευσης οινοπνεύματος σε ποσοστό 0,88 γραμμ. ανά λίτρο αίματος στο βιολογικό υλικό του θανατωθέντος οδηγού, δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση της ένδικης σύγκρουσης. Σελ. 17 

Μισθωτική Διαφορά 

Προθεσμία άσκησης αίτησης Αναίρεσης 

Αίτηση για επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, διότι δεν ασκήθηκε εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας των 15 ημερών του άρθρου 651 παρ. 1 του ΚΠολΔ.  Σελ. 34

ΣΤΟΠ – Παραβίαση 

Ανυπαίτιος ο εκ του STOP 

 Η προτεραιότητά του επί της κυρίας οδού κινούμενου δεν είναι απόλυτη. Είναι προφανές ότι κάποτε δικαιούται να διέλθει από τη διασταύρωση και ο εκ του «SΤ0Ρ» κινούμενος οδηγός, όταν δηλαδή μετά από έλεγχο θα διαπιστώσει ότι η διασταύρωση είναι ελεύθερη. Στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε ανυπαίτιος ο εκ του STOP κινούμενος οδηγός καθότι εισήλθε κατά 3,50 μέτρα στο ρεύμα πορείας του έχοντος προτεραιότητα, επειδή  ήταν αδύνατο να ελέγξει την κίνηση στην οδό αυτή λόγω σταθμευμένου στην αριστερή πλευρά του οχήματος.  Σελ. 52

  

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων 

 Αποκλειστική υπαιτιότητα του με υπερβολική ταχύτητα κινουμένου και εισελθόντος στο αντίθετο ρεύμα κίνησης, παραβιάζοντας  διπλή διαχωριστική γραμμή.. Σελ. 17 

Τόκοι Επικουρικού Κεφαλαίου 

Αντισυνταγματική η διάταξη περί τοκοφορίας 6%

Σελ.42

                                                                                                             Φωτογραφίες 

ως αποδεικτικό μέσο 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.20 ΚΠολΔ 

 Απαράδεκτα προβάλλεται ο λόγος αναιρέσεως από το 559 αρ. 20 του Κ.Πολ.Δ., περί παραποίησης  περιεχομένου εγγράφου, στην συγκεκριμένη περίπτωση προσκομισθείσας φωτογραφίας, διότι το εφετείο, στήριξε την κρίση του σε όλα τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα . Σελ. 18

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.