210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Απώλεια Όσφρησης Αποζημίωση 50.000 ευρώ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΕΛ.329

Απώλεια Όσφρησης

Ο ενάγων (παθών) υπέστη κάκωση ΑΜΣΣ, κάκωση κρανίου, κάκωση ΔΕ κλείδας, θλαστικά τραύματα μετωπιαίας χώρας με επέκταση προς το ριζορρίνιο πλαγίου τοιχώματος ρινός δεξιά και άνω & κάτω χείλους, κατάγματα ρινικών οστών, ιγμόρειων άντρων, οπίσθιου τοιχώματος αριστερού μετωπιαίου κόλπου, ηθμοειδών πετάλων, και απώλεια όσφρησης.


Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 50.000 ευρώ
Επιδικάζεται Άνευ συνδέσεως με περιουσιακή ζημία
Απώλεια όσφρησης & Γεύσης (2)

Η αναπηρία ή παραμόρφωση δεν σημαίνει κατ ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακή ζημίας. Είναι όμως βέβαιο ότι ανάλογα με το βαθμό της και τις λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις (ηλικία, φύλο, κλίσεις και επιθυμίες του παθόντος) οπωσδήποτε θα είχε δυσμενή επίδραση στην κοινωνική & οικονομική εξέλιξη τούτου, κατά τρόπο όμως που δεν δύναται επακριβώς να προσδιορισθεί. Η δυσμενής αυτή επίδραση είναι δεδομένη και επομένως δεν δικαιολογείται εμμονή στην ανάγκη προσδιορισμού του ειδικού τρόπου της επιδράσεως αυτής και των συνεπειών της στο κοινωνικό & οικονομικό μέλλον του παθόντος.
Προέχων και κρίσιμο είναι το γεγονός της αναπηρίας και παραμορφώσεως ως βλάβης του σώματος ή της υγείας του προσώπου ως ενός αυτοτελούς έννομου αγαθού, που απολαύει και συνταγματικής προστασίας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, όχι μόνο στις σχέσεις των πολιτών προς το Κράτος, αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις, χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να συνδέεται με αδυναμία πορισμού οικονομικών ωφελημάτων ή πλεονεκτημάτων.
Έτσι, ορθότερη κρίνεται η ερμηνεία της Α.Κ. 931, που την καθιστά εφαρμόσιμη, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται από τη διάταξη η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση ενός εύλογου χρηματικού ποσού ακριβώς λόγω της αναπηρίας ή παραμορφώσεως, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιορισθεί.
Είναι αυτονόητο ότι όλες οι ως άνω αξιώσεις δύναται να ασκηθούν είτε σωρευτικώς είτε μεμονομένες αφού πρόκειται για αυτοτελείς αξιώσεις και η θεμελίωση κάθε μιας από αυτές δεν προυποθέτει αναγκαίως την ύπαρξη μιας των λοιπών.
Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση εγένετο δεκτό ότι
παρ ότι δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος ελέγχου της απώλειας της όσφρησης και γεύσης, οι κακώσεις που παρήχθησαν κατά τη διαδρομή του τροχαίου ατυχήματος είναι συμβατές με πρόκληση απώλειας αισθήσεων κυρίως της αίσθησης της όσφρησης, καθόσον αφορούν κατάγματα του σπλαχνικού κρανίου. Η διάρκεια της απώλειας των ως άνω αισθήσεων όσφρησης και γεύσης επί πενταετία περίπου μετά την πρόκληση των κακώσεων εκ του τροχαίου ατυχήματος, συνάδει με εγκατάσταση μονίμου βλάβης.
Συνεπώς κρίθηκε ότι ο ενάγων (παθών), αδυνατεί να αντιληφθεί την ενδεχόμενη αύξηση της συγκέντρωσης των συστατικών τους στον χώρο της εργασίας, με αποτέλεσμα κίνδυνο τοξικής συσσώρευσης στον οργανισμό του με κίνδυνο βλαβών της υγείας του. Πάντα τα ανωτέρω προκαλούν αισθήματα ανασφάλειας, φόβου και άγχους για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής του δραστηριότητας, με αποτέλεσμα δυσμενή επίπτωση, σε αυτήν, αλλά και εν γένει στις κοινωνικές του δραστηριότητες και στην ψυχική του υγεία.
Επιδικάσθηκε σχετικό κονδύλιο 50.000 ευρώ (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 20.000 ευρώ).


Ηθική Βλάβη & ΑΚ 932
50.000 ευρώ

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχημα, τη συνέπεια αυτού κάποια δυσμορφία του ενάγοντος, τη μικρή ηλικία αυτού, το βαθμό πταίσματος του πρώτου εναγομένου, τη συνυπαιτιότητα του ενάγοντος στην επέλευση του αποτελέσματος, το ψυχικό άλγος που ο τελευταίος υπέστη από τον τραυματισμό του και από την αναπηρία του λόγω της απώλειας των αισθήσεων όσφρησης και γεύσης και τις συνέπειες, που αυτή θα έχει στην προσωπική και κοινωνική ζωή του,
Επιδίκασε το ποσό των 50.000 ευρώ (αντί των Πρωτοδίκως επιδικασθέντων 30.000 ευρώ.)


Αποκλειστική Νοσοκόμος
η μητέρα του παθόντος (3)

Ο παθών λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας να αυτοεξυπηρετηθεί δεν προσέλαβε άλλη υποκατάστατη δύναμη (οικιακή βοηθό, νοσοκόμα) για την αντιμετώπισή της, αλλά το κενό αυτό καλύφθηκε με υπερένταση των προσπαθειών τους, από τη μητέρα του και έτερο φιλικό πρόσωπο, οι οποίες παρείχαν σ& αυτόν τις υπηρεσίες και φροντίδες τους εναλλάξ. Δικαιούται λοιπόν ως αποζημίωση σύμφωνα με την πλασματική αμοιβή της εργασίας που θα προσέφερε μία οικιακή βοηθός ή νοσοκόμα. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με το να απορρίψει εξ& ολοκλήρου το κονδύλιο αυτό έκανε κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτός ο σχετικός λόγος εφέσεως.


Δικαστική Δαπάνη

Επιδικάσθηκε το ποσό των 7.000 ευρώ.

Απόφ. Εφ.Πειρ. 587/2008
Πρόεδρος: Ιωάν. Παζαρίδης
Εισηγητής: Ευάγ. Καλαματιανός
Δικηγόροι: Νικ. Νικολόπουλος, Δημ. Παπακυριάκης.


Σχόλια & Παρατηρήσεις
2) Απώλεια Γεύσης - Όσφρησης
Επιδικάσθηκε ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 17.000.000 (το 1993)
Ενόψει ..., του είδους του τραυματισμού, της μόνιμης απώλειας των αισθήσεων της οσφρήσεως και γεύσεως γεγονός που προκαλεί στην ενάγουσα και ψυχολογικά προβλήματα, λαμαβανομένου υπόψη ότι η ηλικίας 22 ετών ενάγουσα δύσκολα θα ανταποκριθεί στις κοινωνικές και οικογενειακές απαιτήσεις της ταλαιπωρίας που εξακολουθεί να υφίσταται..., συνεχίζει να αισθάνεται (μετά 1 1/2 ήδη έτος από του ατυχήματος), έντονα υποκειμενικά ενοχλήματα (ζάλη, αστάθεια βάδισης), ψυχικής διαταραχές καταθληπτικό συναίσθημα με διαταραχή ύπνου, και διαταραχές μνήμης και προσανατολισμού της κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης των μερών, η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη και ως εκ τούτου πρέπει να της επιδικαστεί ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 17.001.000 δραχμών, ποσό που κρίνεται εύλογο άρθρου 932 ΑΚ. Μον.Πρ.Αθ. 9132/1995 ΣΕΣυγκΔ 1997/484

ΣΣ Η κατωτέρω εφετειακή απόφαση επιδίκασε - αναφορικά με τα κονδύλια της ψυχικής οδύνης και για αποζημίωση επί μονίμου αναπηρίας εξ ΑΚ 931 - ποσά υψηλότερα από τα πρωτοδίκως επιδικασθέντα. Όμως

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.