210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών ( Μικτή Ασφάλιση) Δικαίωμα Εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης

Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών ( Μικτή Ασφάλιση)

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Απρίλιος 2011)

Με τον Ν.489/1976, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3557/2007, ρυθμίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για ατυχήματα από αυτοκίνητα και όχι η ασφάλιση ιδίων ζημιών του λήπτη της ασφάλισης. Δεν αποκλείεται όμως μεταξύ ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης, (στα πλαίσια της κατά το άρθρο 361 ΑΚ ελευθερίας των συμβάσεων), να συμφωνηθεί η κάλυψη και ιδίων ζημιών του αυτοκινήτου του λήπτη της ασφάλισης, όπως βλάβη, κλοπή ή απώλεια του αυτοκινήτου, είναι δε σύνηθες να συνδυάζεται η υποχρεωτική ασφάλιση κατά το ν. 489/1976 με την προαιρετική ασφάλιση για την κάλυψη ιδίων ζημιών - μικτή ασφάλιση που διέπεται από τις ρυθμίσεις του το ν. 2496/97.

Δικαίωμα Εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης Παράλειψη ενημέρωσης του - εκ μέρους του ασφαλιστή για κατά παρέκκλιση της αίτησης τεθέντες όρους δεν δεσμεύουν τον λήπτη της ασφάλισης (1)

(Βλ. κατωτέρω Σχόλια & Παρατηρήσεις)

Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση, οι παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την αρχή, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται γραπτά εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου και εφόσον ο ασφαλιστής τον έχει ενημερώσει για την παρέκκλιση και το δικαίωμα εναντίωσης γραπτά ή με σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, στοιχειοθετημένη με εντονότερα στοιχεία από τα λοιπά, ώστε να υποπίπτει εύκολα στην αντίληψη και έχει χορηγήσει σ' αυτόν σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης (άρθρο 2 παρ.5 Ν. 2496/97). Στην περίπτωση που παραδεί το ασφαλιστήριο χωρίς τους ασφαλιστικούς όρους, το δικαίωμα εναντίωσης αποσβέννυται μετά πάροδο δέκα μηνών από την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου (άρθρο 2 παρ.6 Ν. 2496/97). Αν ο ασφαλιστής που εξέδωσε το ασφαλιστήριο παρέλειψε να ενημερώσει τον λήπτη, (και να χορηγήσει στο λήπτη έντυπη δήλωση εναντίωσης), τότε οι κατά παρέκκλιση της αίτησης τεθέντες στο ασφαλιστήριο όροι δεν δεσμεύουν τον λήπτη και η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί υπό τους όρους της αίτησης προς κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης. Οι ρυθμίσεις αυτές, υπαγορεύτηκαν με σκοπό να παρασχεθεί στο λήπτη της ασφάλισης και κατ' επέκταση στον ασφαλισμένο προστασία έναντι της οργανωμένης και ευρισκομένης σε πλεονεκτικότερη θέση ασφαλιστικής επιχείρησης, από τον αιφνιδιασμό του λήπτη, με την θέση ειδικών όρων και ρυθμίσεων στο ασφαλιστήριο, που εκδίδεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, συνήθως μετά την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης.

Οδήγηση ΑΝΕΥ της κατά νόμο άδειας ικανότητας Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης σύμφωνα με σχετικό Γενικό Όρο της καταρτισθείσας σύμβασης Μικτής Ασφάλισης

Η ισχύς των αδειών οδήγησης των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε ορίζεται η πενταετία, κατά τη διάρκεια δε της ισχύος των ισχύουν και ως άδειες οδήγησης των προηγουμένων κατηγοριών. Με τη λήξη όμως του χρόνου ισχύος τους λήγει συγχρόνως και ισχύς αυτών ως αδειών οδήγησης των προηγουμένων κατηγοριών, που είναι ενσωματωμένες στο έντυπο αυτών, όπως τούτο ρητώς ορίζεται με το άρθρο 95 παρ. εδ. β του ΚΟΚ και ο οδηγός θεωρείται ως στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης. Εν προκειμένω, με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση έγινε δεκτό ότι η απόρριψης των αντιστοίχων λόγων έφεσης του αναιρεσείοντος, κατά το κεφάλαιό της που έκρινε ότι, εγκύρως καταρτίστηκε η ένδικη ασφαλιστική σύμβαση και ο ειδικός απαλλακτικός όρος της ευθύνης της αναιρεσίβλητης (ασφ. εταιρίας), ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε τις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 361 του ΑΚ και 1 και 2 του ν. 2496/1997 και όχι αυτές του Ν.489/1976 και της ΥΑ Κ4/585/1978, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο αναιρεσείων Επομένως απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός εκ του αρ. 1 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.

Αναιρετική Διαδικασία Κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται μόνον αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ειδικότερα οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 ΑΚ παραβιάζονται ευθέως μεν όταν το δικαστήριο, μολονότι, έστω και εμμέσως διαπιστώνει κενό ή αμφιβολία σχετικά με τις δηλώσεις βουλήσεως των συμβαλλομένων, δεν προσφεύγει σ' αυτούς για την εξεύρεση της αληθινής βούλησης, είτε προβαίνει σε κακή εφαρμογή τους. Εκ πλαγίου παραβιάζονται οι κανόνες αυτοί όταν δεν αναφέρονται στην απόφαση του δικαστηρίου τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή τους.

Καταχρηστική Άσκηση δικαιώματος Ασφαλιστικής Εταιρίας (ένστασης αποκλεισμού της ευθύνης της) Προβληθείσα το πρώτον κατ΄έφεση & Απορριπτέα

Το Εφετείο με την κρίση του ότι δεν συνέτρεξε καμία εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογεί την βραδεία προβολή της ανωτέρω ένστασης και ούτε υπάρχει δικαστική ομολογία της βάσεως της από την εναγόμενη ούτε με έγγραφα αποδεικνύεται ευθέως, απορρίπτοντας τον αντίστοιχο πρόσθετο λόγο της έφεσης ως απαράδεκτο, δεν εκήρυξε παρά το νόμο απαράδεκτο ούτε παρέλειψε να ερευνήσει τον αντίστοιχο ισχυρισμό με την έννοια του "πράγματος" με αιτιολογίες ασαφείς ή ανεπαρκείς, και επομένως ο σχετικός λόγος αναίρεσης κατά τα τρία μέρη του υπό την επίκληση πλημμέλειας από τους αριθμούς 14, 8 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, κρίνεται αβάσιμος.

Αναίρεση Κατ΄άρθρ. 559 αρ. 20 ΚΠολΔ ως Έγγραφα κατ΄άρθρ. 339 και 432 ΚΠολΔ δεν θεωρούνται τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης

Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παραμόρφωσε το περιεχόμενο εγγράφου με το να δεχθεί πραγματικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Από τη διατύπωση της η διάταξη αυτή αφορά μόνο έγγραφο, ενώ ως έγγραφο νοούνται μόνο όσα προβλέπονται από τα άρθρα 339 και 432 επ του ΚΠολΔ, και όχι τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης. Ως παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου που ιδρύει τον ίδιο λόγο αναίρεσης, και η οποία πρέπει να είναι προφανής, υπάρχει όταν το Δικαστήριο από εσφαλμένη ανάγνωση του εγγράφου δέχθηκε

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.