210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο στην Αλλοδαπή - Αλλοδαπού Ασφαλιστή

Τροχαίο στην Αλλοδαπή

 

Αλλοδαπού Ασφαλιστή Ευθύνη (1)

 

Δύναται να εναχθεί ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων

 

Ο ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του σε κράτος-μέλος, ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος κράτους-μέλους (άρθρο 9 του Κανονισμού 44/205). Εξάλλου στο άρθρο 11 του άνω Κανονισμού ορίζεται ότι: 1) σε υποθέσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής μπορεί επίσης να προσεπικληθεί ενώπιον του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλισμένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το επιτρέπει. 2) Οι διατάξεις των αρθρ. 8, 9 και 10 εφαρμόζονται σε περίπτωση ευθείας αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή, εφ' όσον η ευθεία αγωγή επιτρέπεται".

 

Ήδη τέτοια ρύθμιση εισάγεται με το άρθρο 5 του Πέμπτης Κοινοτικής Οδηγίας η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 3746/16-2-2009.


Συνεπώς ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου, μπορεί να εναχθεί από τον παθόντα και μόνιμο κάτοικο της Ελλάδος, ενώπιον Ελληνικού δικαστηρίου, με αίτημα επιδίκαση αποζημιώσεως για τη ζημία την οποία υπέστη από αυτό.

 

Ενταύθα κρίθηκε νόμιμη και βάσιμη η αγωγή του παθόντος εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που έλαβε χώρα στην αλλοδαπή (Γερμανία), από αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ, ασφαλισμένου σε αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία (Γερμανία), ευθυνόμενη από σύμβαση σωρευτικής αναδοχής χρέους, κατ΄εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου (άρθρο 25 ΑΚ).

 

Αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αρ. 14 ΚΠολΔ εφετειακή απόφαση που απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος, ως απαράδεκτη ελλείψει δικαιοδοσίας.

 

Απόφ. ΑΠ 37/2012

 

Προεδρέων Σπυρίδωνας Ζιάκας

 

Εισηγητής Γεώργιος Σακκάς

 

Μέλη Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου - Παναγιώτης Ρουμπής - Βασίλειος Λαμπρόπουλος

 

Δικηγόροι Λαμπρινή Κουλούρη - Αλέκα Τάμπαλη


 

Σχόλια - Παρατηρήσεις


1) Βλ. Σχετικά και Άρθρο Γεωργίου Αμπατζή «Η Διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και το εφαρμοστέο δίκαιο επί τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν στην αλλοδαπή. Οι νεώτερες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και οι εξελίξεις στη νομολογία του ΔΕΚ.

<<Το εφαρμοστέο δίκαιο επί τροχαίων ατυχημάτων με στοιχεία αλλοδαπότητας και η διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων. ΕΣυγκΔ 2008/66

 

Κείμενο Απόφ. ΑΠ 37/2012


                                                                 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Ο Κανονισμός ( Ε.Κ ) με αριθμό 44/201 του Συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις στο άρθρο 9 ορίζει τα ακόλουθα: 1. Ο ασφαλιστής που έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους - μέλους μπορεί να εναχθεί α) ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους - μέλους , όπου έχει την κατοικία του ή β) σε άλλο κράτος-μέλος, εφ' όσον την αγωγή έχει ασκήσει ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή, ο ασφαλισμένος, ή ο δικαιούχος, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου ο ενάγων έχει την κατοικία ή ... γ)..., 2...". Εξ άλλου στο άρθρο 11 του άνω Κανονισμού (αρθρ. 10 Συμβάσεως Βρυξελλών) με τίτλο "προσεπίκληση και ευθεία αγωγή" ορίζονται τα ακόλουθα: 1) Σε υποθέσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής μπορεί επίσης να προσεπικληθεί ενώπιον του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλισμένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το επιτρέπει. 2) Οι διατάξεις των αρθρ. 8, 9 και 10 εφαρμόζονται σε περίπτωση ευθείας αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή, εφ' όσον η ευθεία αγωγή επιτρέπεται". Εν όψει της παραπομπής της παρ. 2 του άρθρου 11 του άνω Κανονισμού στο αρθρ. 9 του ιδίου Κανονισμού γεννήθηκε το ζήτημα κατά πόσο ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα δύναται να χαρακτηρισθεί ως δικαιούχος κατά την έννοια της β' περιπτώσεως της παρ. 1 του αρθρ. 9 του Κανονισμού. Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή είναι πρόδηλο ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ζημιωθέντος, αφού για την περίπτωση που αυτός χρειασθεί να ασκήσει αγωγή για την διεκδίκηση των αξιώσεών του έχει τη δυνατότητα να εγείρει αυτή και ενώπιον δικαστηρίου της χώρας της κατοικίας του με προφανή τα εντεύθεν γι' αυτόν πλεονεκτήματα. Εν όψει δε της αμφισβητήσεως που δημιουργήθηκε για το ανωτέρω ζήτημα το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) ύστερα από την αποστολή σχετικού ερωτήματος από το γερμανικό Ακυρωτικό αποφάνθηκε ως ακολούθως:

Η παραπομπή του άρθρου 11 παρ. 2 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 44/2001 του Συμβουλίου της 22-12-2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στο άρθρο 9 παρ. 1 στοιχείο β' του Κανονισμού αυτού πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια, ότι ο ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του σε κράτος-μέλος ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος κράτους-μέλους. Ήδη τέτοια ρύθμιση εισάγεται με το άρθρο 5 του Πέμπτης Κοινοτικής Οδηγίας της 11-5-2005, η οποία θα έπρεπε να καταστεί εσωτερικό δίκαιο μέχρι 11-6-2007 και ήδη ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 3746/16-2-2009. Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου μπορεί να εναχθεί από τον παθόντα και μόνιμο κάτοικο της Ελλάδος ενώπιον Ελληνικού δικαστηρίου με αίτημα επιδίκαση αποζημιώσεως για τη ζημία την οποία υπέστη από αυτό (ΑΠ 487/2011). Εξάλλου, κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 Κ.Πολ.Δ., ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε απαράδεκτο. Κατά συνέπεια, η εσφαλμένη απόρριψη της αγωγής για έλλειψη δικαιοδοσίας ιδρύει τον ως άνω λόγο αναιρέσεως (Ολ.ΑΠ 2/1999).

 

Στην προκειμένη περίπτωση, στην από 15-3-2007 αγωγή (αριθμός κατάθεσης 2784/15-3-2007) του αναιρεσείοντος, η οποία παραδεκτώς επισκοπείται από τον Άρειο Πάγο, ως διαδικαστικό έγγραφο (αρθρ.561 παρ.2 ΚΠολΔ), εκτίθεται ότι, εξαιτίας αυτοκινητικού ατυχήματος, που συνέβη την 1-4-2006 στην πόλη Feucht της Γερμανίας και κάτω από τις περιγραφόμενες συνθήκες, από υπαιτιότητα του οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας της Χ1, οδηγούμενου από τον Χ2 και το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην εναγόμενη (αναιρεσίβλητη) εταιρεία, που εδρεύει στο Ανόβερο της Γερμανίας, υπέστη εκτεταμένες ζημιές το οδηγούμενο από τον προστηθέντα από τον αναιρεσείοντα, κάτοικο ..., Ψ1 υπ' αριθμ. ... όχημά του με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Με βάση το ιστορικό αυτό ζήτησε να υποχρεωθεί η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, ευθυνομένη από σύμβαση σωρευτικής αναδοχής χρέους, που καταρτίστηκε με την έγερση της ένδικης αγωγής, που συνιστά αποδοχή της πρότασης αυτής για κατάρτιση της ανωτέρω συμβάσεως, εφαρμοζομένου του ελληνικού δικαίου, κατά το άρθρο 25 ΑΚ, να του καταβάλει το ποσό των 35.424,80 ευρώ ως αποζημίωση για την θετική και αποθετική (διαφυγόντα κέρδη) ζημία, που υπέστη, καθώς και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Με αυτά τα δεδομένα, τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία προς εκδίκαση της εν λόγω αγωγής, κατά τα άρθρα 3 παρ.1 ΚΠολΔ και 9 παρ.1 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 44/2001. Το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχτηκε τα αντίθετα, δηλαδή ότι η ανωτέρω αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει δικαιοδοσίας και έτσι απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος κατά της πρωτόδικης απόφασης, που έκρινε ομοίως. Κρίνοντας έτσι το Εφετείο, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων κήρυξε απαράδεκτο. Επομένως, ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 559 αριθ.14 ΚΠολΔ (και όχι του 559 αριθ.1 και 9 ΚΠολΔ που υπολαμβάνει επιπλέον ο αναιρεσείων), είναι βάσιμος. Κατόπιν αυτού, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές (άρθρο 580 παρ.3 ΚΠολΔ) και να καταδικαστεί η αναιρεσίβλητη στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος, που κατέθεσε και προτάσεις (άρθρα 176 και 183 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 6364/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές. Και

Καταδικάζει την αναιρεσίβλητη στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος, τα οποία ορίζει σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Κρίθηκε

------------------------------------

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.