210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επιδείνωση Νόσου - Έναρξη Νέας αυτοτελούς Παραγραφής - Παραγραφή κατά Επικουρικού Κεφαλαίου

Παραγραφή Μελλουσών Ζημιών

περιλαμβάνει τις προβλεπτές ζημίες

 

 

 Από δε τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 937, 914, 297 και 298 του ΑΚ, προκύπτει ότι, αν οι επιζήμιες συνέπειες από την αδικοπραξία παράγονται εξακολουθητικά με την πάροδο του χρόνου, η αξίωση για την αποκατάστασή τους δεν αναγεννιέται κάθε φορά που επέρχονται οι συνέπειες αυτές, αλλά γεννήθηκε μία φορά, όταν άρχισαν να αναδίδονται οι πρώτες από αυτές. Έτσι η αξίωση αποζημίωσης από αδικοπραξία γεννάται από τότε που επήλθε η ζημία, περιλαμβάνει δε και τη μέλλουσα ζημία. Εφόσον όμως πρόκειται για ζημία μέλλουσα ή για ανατίμηση της ζημίας ή για επαύξηση του ποσού που παριστά τη ζημία,  η έναρξη της παραγραφής προυποθέτει ότι η περαιτέρω αυτή αξίωση ήταν προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, οπότε η παραγραφή αρχίζει για την όλη προβλέψιμη ζημία ή την όλη απαιτούμενη προς αποκατάστασή της χρηματική ποσότητα, αφότου ο παθών έλαβε γνώση των επιζήμιων συνεπειών της πράξεως και του προς αποζημίωση υποχρέου.

 

 

Επιδείνωση Νόσου

Έναρξη Νέας αυτοτελούς Παραγραφής

από της γνώσεως της ζημίας

και της αιτιώδους συναφείας με την αδικοπραξία (1)

 

 

  Από τη μεταγενέστερη επιδείνωση του τραύματος που προκλήθηκε από την αδικοπραξία δεν αρχίζει γι’ αυτή νέα παραγραφή, εφόσον μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, εκτός αν η επιδείνωση είναι ασυνήθης. Δεν εμποδίζεται η έναρξη της παραγραφής εάν ο παθών δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς το μέγεθος της ζημίας.

 Εφόσον όμως μεταγενέστερα γεννήθηκαν ή έγιναν αντιληπτές επιζήμιες συνέπειες, οι οποίες προηγουμένως ήταν απρόβλεπτες και

απροσδόκητες, αρχίζει για την αξίωση προς αποκατάσταση αυτών νέα αυτοτελής παραγραφή, αφότου ο παθών έλαβε γνώση αυτών και της αιτιώδους συνάφειάς τους με την αδικοπραξία.

 Έστω υπόψη ότι ο ενάγων δεν έχει το βάρος να επικαλεσθεί το χαρακτηρισμό της ζημίας του ως απρόβλεπτης. Ο εναγόμενος ως ενιστάμενος, έχει το βάρος να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι η ζημία ήταν από την αρχή προβλεπτή, διότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ενστάσεώς του.

 

Επέκταση 2ετους Παραγραφής σε 20ετία  Προϋποθέσεις (1)

 

  Από την διάταξη του ΑΚ 268, η οποία εφαρμόζεται και στην βραχυπρόθεσμη παραγραφή του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του ν. 489/1976, συνάγεται ότι σε περίπτωση βεβαιώσεως με τελεσίδικη δικαστική απόφαση της υπάρξεως για θετική και αποθετική ζημία από αδικοπραξία, από την τελεσιδικία αρχίζει εικοσαετής παραγραφή και ως προς το μέρος της όλης αξιώσεως για αποκατάσταση της ζημίας, η οποία ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου για το οποίο επιδικάστηκε αποζημίωση. Η νέα, όμως, αυτή εικοσαετής παραγραφή προυποθέτει αναγκαίως, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 268 του ΑΚ, την ύπαρξη αξιώσεως που δεν έχει υποκύψει στην μέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια παραγραφή.

 

 

Παραγραφή κατά Επικουρικού Κεφαλαίου

Ισχύουν οι ίδιοι χρόνοι όπως και για τον ασφαλιστή

 

  Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1 περ. α΄- δ΄, 6 παράγραφοι 1, 2 και 5, 10 παρ. 2, 17 και 19 του ν. 489/1976 (όπως το άρθρο 10 παρ. 2 ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το ν. 3557/2007), συνάγεται ότι, στις περιοριστικώς προβλεπόμενες περιπτώσεις της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου για την καταβολή αποζημιώσεως στο ζημιωθέντα από αυτοκινητικό ατύχημα η σχετική αξίωση του τελευταίου παραγράφεται μετά την παρέλευση δύο ετών από την επομένη ημέρα του ατυχήματος. Ισχύει  δηλαδή ως προς το Επικουρικό Κεφάλαιο ότι ισχύει για τον ασφαλιστή.

 Εν προκειμένω κρίθηκε ότι η 2ετής κατά τον νόμο παραγραφή επεκτείνεται σε 20ετία ΚΑΙ για τον Επικουρικό Κεφάλαιο από της εκδόσεως δικαστικής απόφασης, και ως προς το μέρος της όλης αξίωσης για την αποκατάσταση της ζημίας εξ αφορμής του τραυματισμού του ενάγοντος - εφεσίβλητου από το ένδικο ατύχημα, η οποία ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου για το οποίο επιδικάστηκε αποζημίωση.

 

Αποκλειστική Νοσοκόμος

Η μητέρα

 

Λόγω της επιδείνωσης της υγείας του ενάγοντος – εφεσιβλήτου  η μητέρα του παρείχε σ΄αυτόν  τις αναγκαίες περιποιήσεις και φροντίδες, με μέτρο που υπερέβαινε την από την ηθική επιβαλλόμενη υποχρέωσή της για φροντίδα και βοήθεια του τέκνου της, με υπερένταση και εντατικοποίηση των προσπαθειών της, με αντίστοιχο περιορισμό των δικών της αναγκών και σε βάρος των δικών της ασχολιών. Επιδικάσθηκε ποσό 16.800,00 ευρώ (700,00 ευρώ το μήνα επί 24 μήνες), το οποίο θα έπρεπε να καταβάλει αν ο ενάγων προσλάμβανε μία άλλη οικιακή βοηθό για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα. (Το εν λόγω, ποσό δεν τυγχάνει επιδικαστέο εξ ολοκλήρου στον ενάγοντα - εφεσίβλητο, αλλά μειωμένο κατά το ποσοστό συνολικά της συνυπαιτιότητάς του - 60%).

 

 

Αποθετική Ζημία Μέλλουσα

Μαθητή Εσπερινού ΤΕΕ (2)

 

 Ο  ενάγων - εφεσίβλητος πριν το ατύχημα ήταν μαθητής στην τελευταία τάξη του Β΄ Εσπερινού ΤΕΕ Αχαρνών, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων. Αν δε δεν είχε συμβεί ο τραυματισμός του θα ασκούσε το πιο πάνω επάγγελμα, εισπράττοντας το ποσό των 700,00 ευρώ το μήνα. Συνακόλουθα, απώλεσε ετήσια εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μηνιαίων μισθών λόγω επιδομάτων εορτών και αδείας, ύψους 19.600 ευρώ (28 μηνιαίοι μισθοί επί 700,00 ευρώ ο καθένας από αυτούς).

 

Δικονομικά Ζητήματα

Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως

άρθρo 110 παρ. 2  ΚΠολΔ (3)

 

  Κατά την συζήτηση της εφέσεως, εάν ο εκκαλών δεν εμφανιστεί, το δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει ποιος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση. Εάν διαπιστωθεί ότι τη συζήτηση επισπεύδει ο εκκαλών ή ότι αυτός, με επιμέλεια του εφεσιβλήτου κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, τότε απορρίπτει την έφεση χωρίς έρευνα του παραδεκτού (άρθρο 524 παρ. 3 εδ. α του ΚΠολ). Αν όμως αδυνατεί να διακριβώσει ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, τότε κηρύσσει αυτήν απαράδεκτη.

Για να διαβάσετε τό πλήρες κείμενο της απόφασης μαζί μέ τα σχόλια και τις παρατηρήσεις θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

 

ή στηνΤράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων με πάνω από 10.000 χρήστες. 

 

Εάν επιθυμείτε να γίνεται τώρα συνδρομητής και νά λάβετε άμεσα στο email σας και σύνοψη της σημαντικότερης Νομολογίας- Αρθρογραφίας - Νομοθεσίας  τωντελευταίων μηνών  τότε πατήστε δίπλα στον σύνδεσμο : http://www.esd.gr/syndromi-sto-periodiko (Για εγγραφή στο περιοδικό) 

 

Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9833010 ή το 6977.000500  Email: info@esd.gr

 

Εάν είστε συνδρομητής πατήστε το σύνδεσμο απο κάτω και συμπηρώστε τους κωδικούς σας.

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.