210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή (Αλβανία) με ζημιογόνο όχημα ασφαλισμένο σε ημεδαπή ασφαλιστική εταιρεία ΝΕΟ

Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή (Αλβανία)

με ζημιογόνο όχημα ασφαλισμένο

σε ημεδαπή ασφαλιστική εταιρεία

Εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό (άρθρ. 26 ΑΚ) (1)

 Στη προκειμένη περίπτωση το ατύχημα έλαβε χώρα προ της έναρξης ισχύος του Κανονισμού 867/2007(ΡΩΜΗ ΙΙ), που ισχύει από 11.1.2009.  Συνεπώς εφαρμοστέο δίκαιο είναι όχι εκείνο της πολιτείας όπου έλαβε χώρα το ατύχημα, εν προκειμένω της Αλβανίας, αλλά το δίκαιο που διέπει ενταύθα την σύμβαση ασφαλίσεως, δηλαδή το Ελληνικό Δίκαιο (άρθρ. 26 ΑΚ), αφού ο τόπος που συνέβη το ατύχημα είναι τυχαίο περιστατικό και δεν επιτρέπεται να βαρύνει αποκλειστικά. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχουν άλλα στοιχεία που τοποθετούν την σχέση στο πλαίσιο διαφορετικού δικαίου. Και αυτό μπορεί να συμβεί όταν το θύμα και ο υπόχρεος σε αποζημίωση και προκαλέσας το ατύχημα έχουν την ίδια ηθαγένια τρίτης πολιτείας, διαφορετικής από αυτήν που σημειώθηκε το ατύχημα, αλλά όλοι διαμένουν μόνιμα ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους, προκειμένω περί νομικών προσώπων (ασφαλιστική εταιρία), στην ίδια τρίτη πολιτεία και το ζημιογόνο ασφαλισμένο όχημα έχει αριθμό κυκλοφορίας της ίδιας παραπάνω τρίτης πολιτείας.

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων

ΙΧΕ και λεωφορείου

Αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού ΙΧΕ η οποία απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός της και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας (παράβ. άρθρ. 1 και 19 παρ. 1, 5 παρ. 8 περιπτ. Α, 16 παρ. 4 του ΚΟΚ), με αποτέλεσμα να προσκρούσει επί του κανονικώς κινουμένου τουριστικού λεωφορίου.

Ψυχική Οδύνη Συγγενών

του υπαιτίου οδηγού

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

του ιδιοκτήτη οχήματος - Λήπτη της ασφάλισης

Έννοια Τρίτου κατ΄άρθρ. 7 Ν.489/1976 (2)

  Βασική προυπόθεση για τη θεμελίωση από την οικογένεια του θύματος αξιώσεως χρηματικής ικανοποιήσεώς της λόγω ψυχικής οδύνης είναι η έναντι του τελευταίου (θύματος) τέλεση αδικοπραξίας. Επομένως, η οικογένεια του θύματος, μπορεί να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης εφόσον, πληρούται το πραγματικό μιας αδικοπραξίας εις βάρος του θύματος από πρόσωπο του οποίου, έχει ασφαλισθεί η έναντι τρίτων αστική ευθύνη του. Συνεπώς, εάν το τελευταίο αυτό πρόσωπο είναι το ίδιο το θύμα και η θανάτωσή του οφείλεται αποκλειστικώς σε δική του υπαιτιότητα, δεν πληρούται το πραγματικό της αδικοπραξίας σε βάρος του, με αποτέλεσμα να μην ιδρύεται δικαίωμα αποζημιώσεως και εντεύθεν υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας για την κάλυψη αυτής.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 489/1976, όπως ισχύει και μετά την ως άνω αντικατάστασή της, ο οδηγός του ασφαλισμένου ζημιογόνου αυτοκινήτου, κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με την σύμβαση ασφαλίσεως, όπως και εκείνος που έχει καταρτίσει με τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση, δε θεωρούνται τρίτοι, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ίδιου νόμου, ώστε και αυτών να καλύπτεται με την ίδια σύμβαση η ζημία τους.  Έτσι, δεν υπάρχει υποχρέωση της ασφαλίζουσας το αυτοκίνητο εταιρείας για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση των συγγενών τους. Οι συγγενείς αυτών θεωρούνται μεν «τρίτοι», με αποτέλεσμα να έχουν ευθεία αξίωση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά για την ζημία που οι ίδιοι (οι συγγενείς) έχουν υποστεί και μόνο σε περίπτωση θανατώσεως των ιδίων,  συνεπεία του αυτοκινητικού ατυχήματος, δικαιούται η οικογένειά τους, να αξιώσει από την ασφαλιστική εταιρεία χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.

Επικουρικό Κεφάλαιο

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ.4 Ν.4092/2012

στις εκκρεμείς προ της ψήφισης του νόμου αγωγές

  Ανεξαρτήτως του ζητήματος της συνταγματικότητας ή μη των διατάξεων του ν. 4092/2012 καθώς, και της αντίθεσης τους ή μη στις διατάξεις του Κοινοτικού δικαίου, με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε ότι σκοπός του νομοθέτη, ήταν να τεθούν σε ισχύ και να αρχίσει η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4092/2012 που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο, έστω κι αν ανάγονται σε «γεγενημένες αξιώσεις»  εναντίον του, όχι όσον αφορά τις αγωγές που είχαν ήδη ασκηθεί και ήταν εκκρεμείς χωρίς να έχει εκδοθεί επ’ αυτών οριστική απόφαση, πριν από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (8-11-2012), αλλά μόνον όσον αφορά τις αγωγές που ασκούνται εναντίον του Επικουρικού Κεφαλαίου, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (9-2-2013). Κατ΄ακολουθία απορρίπτονται οι σχετικές ενστάσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου, αναφορικά και με το ύψος της ευθύνης του.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

  1) Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή με ζημιογόνο όχημα ασφαλισμένο

σε ημεδαπή ασφαλιστική εταιρεία - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατωτέρω νομολογία επί του άρθρ. 26 ΑΚ προλειένει για την θεσμοθέτηση των διατάξεων του Κανονισμού 864/2007, αφού με το άρθρ. 4 παρ. 2 αυτού, προβλέπεται παρέκκλιση από την γενική αρχή, σύμφωνα με την οποία εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται εκείνο της χώρας στην οποία επέρχεται η άμεση ζημία. Με το άρθρ. 4 παρ.2 του ίδιου ανωτέρω Κανονισμού εισάγεται παρέκκλιση από τον ανωτέρω γενικό κανόνα και ορίζεται ότι αν ο υπαίτιος και ο ζημιωθείς έχουν κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημίας την συνήθη διαμονή τους στην ίδια χώρα, τότε εφαρμόζεται το δίκαιο αυτής.

 Βλ. ομοίως και Μον.Πρ.Αθ. 2171/2012, Εφ.Αθ. 4059/2013 (αδημοσίευτες).

 2) Ψυχική Οδύνη συγγενών του υπαιτίου οδηγού

 Θεωρούνται  τρίτοι  και έχουν ευθεία αξίωση αποζημιώσεως κατά της ασφαλιστικής εταιρίας  και οι συγγενείς του οδηγού του αυτοκινήτου που προξένησε την ζημία   ή του προσώπου του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με την σύμβαση ασφαλίσεως ή έχει καταρτίσει με τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση [άρθρο 10 παρ. 1 Π.Δ. 237/86], σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 489/1976, όπως ισχύει και μετά την αντικατάσταση της ο οδηγός του ασφαλισμένου ζημιογόνου αυτοκινήτου, κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτει με την σύμβαση ασφαλίσεως, όπως και εκείνος που έχει καταρτίσει με τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση δεν θεωρούνται τρίτοι, κατά την

έννοια του νόμου, όπως προαναφέρθηκε, ώστε και αυτών να καλύπτει με την ίδια σύμβαση η ζημία τους. Οι συγγενείς όμως αυτών θεωρούνται μεν "τρίτοι", με αποτέλεσμα να έχουν ευθεία αξίωση κατά της ασφαλιστικής εταιρίας, αλλά για την ζημία που οι ίδιοι [οι συγγενείς] έχουν υποστεί και μόνο σε περίπτωση θανατώσεως αυτών συνεπεία του αυτοκινητικού ατυχήματος, δικαιούται η οικογένεια τους να αξιώσει από την ασφαλιστική εταιρία χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Μον.Πρ.Θεσ.22529/2004 ΣΕΣυγκΔ 2005/ 335

Δεν θεωρείται ζημιωθείσα τρίτη κατά τις  διατάξεις των άρθρ. 6 παρ. 2 και 7 του Ν.489/1976 και δεν έχει ευθεία αξίωση αποζημιώσεως, κατά της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία είναι ασφαλισμένο το ζημιογόνο αυτοκίνητο η ιδιοκτήτρια αυτού στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από υπαιτιότητα προστηθέντος υπ' αυτής στην οδήγηση του προσώπου και επέλευσης συνεπεία αυτού θανατηφόρου τραυματισμού του συνεπιβαίνοντος συζύγου της και τούτο γιατί ο αντισυμβαλλόμενος και ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου έναντι του ασφαλιστή του δεν είναι τρίτος. ΑΠ 583/2014 ΕΣυγκΔ 2014/204 (βλ.  και αυτόθι Σχόλια και παρατηρήσεις).

 

Απόφ. Μον.Πρ......Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε κάτω από την φωτογραφία στην φράση <<Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

Για Δωρεάν δοκιμαστική εγγραφή στην Τ.Ν.Π. ο Σόλων (Τη μόνη Σχολιασμένης Νομολογίας και με παράθεση των Contra αποφάσεων ανά απόφαση) που από 01-10-2019 διεύρυνε την πρόσβαση του και σε όλη την Νομοθεσία πατήστε στην παρακάτω εικόνα:

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.