210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Aπορριπτέα η αγωγή εάν στην δικογραφία δεν έχει κατατεθεί η Βεβαίωση ασφαλίσεως την ημέρα του ατυχήματος

Σωρευτική Αναδοχή Χρέους

Πενταετής Παραγραφή κατ΄Ασφαλιστού (1)

 

  Για να ισχύει η βάση της σωρευτικής αναδοχής αλλοτρίου χρέους πρέπει να αναφέρεται στην αγωγή, πέραν των άλλων στοιχείων, σύμφωνα με το αρθ. 43 παρ. 6 του Κ.Ο.Κ., ότι η βεβαίωση ασφάλισης κατατέθηκε στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη.

  Αν η κατάθεση της βεβαίωσης ασφαλίσεως δεν γίνει κατά τον ως άνω προσδιοριζόμενο τρόπο, ήτοι στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας αμέσως μετά το ατύχημα και όχι σε μεταγενέστερο χρόνο, δεν αποτελεί αυτή κατά πλάσμα δικαίου πρόταση για κατάρτιση συμβατικής σωρευτικής αναδοχής χρέους.

(ΣΣ βλέπε κατωτέρω Contra Νομολογία υπ΄αρ.1)

 

Αοριστία Αγωγής

Προβολή σχετικής ένστασης το πρώτον κατ΄ Έφεση

 

 Η αοριστία της αγωγής ερευνάται από το δικαστήριο της ουσίας αυτεπαγγέλτως γιατί ανάγεται στην προδικασία και συνεπώς δεν απαιτείται για την έρευνα αυτής ισχυρισμός του εναγομένου και αίτημα αυτού για απόρριψη της αγωγής λόγω αοριστίας. Η προβολή από τον εναγόμενο της αοριστίας της αγωγής με λόγο έφεσης για πρώτη φορά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν καθιστά τον σχετικό ισχυρισμό απαράδεκτο, αφού αυτός μπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπαγγέλτως και άρα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 527 ΚΠολΔ, συντρέχουν για το παραδεκτό της προβολής του στο εφετείο οι προϋποθέσεις του άρθρου 269 ΚΠολΔ.

 

 

Δεδικασμένο εκ τελεσιδίκου αποφάσεως

Έκταση

 

 Οι κριθείσες τελεσίδικα αξιώσεις για το προγενέστερο χρονικό διάστημα δεν παράγουν δεδικασμένο για τις αξιώσεις του μεταγενέστερου χρονικού διαστήματος για το λόγο ότι οι δεύτερες δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της προηγούμενης δίκης.

 Στην περίπτωση που ο ενάγων ασκήσει μερική αγωγή και επιδιώξει αποζημίωση από ατύχημα για ορισμένα κονδύλια, μπορεί με μεταγενέστερη αγωγή να ισχυριστεί ότι η ζημία του ήταν μεγαλύτερη, διότι, κατά την ορθότερη άποψη, από το δεδικασμένο της πρώτης με τις ﷽﷽﷽ΕλλΔ/νη 43. 1616, ΑΠ 859/2001 ΝοΒ 50. 968, ΑΠ 426/2000 ΕλλΔνη 41. 1576). Στην προκειμ). Εξ τελεσίδικης απόφασης δεν εμποδίζεται η άσκηση της δεύτερης αγωγής, έστω και αν ο ενάγων δεν διατύπωσε καμμία επιφύλαξη στην πρώτη αγωγή, εκτός της περιπτμε τις ﷽﷽﷽ΕλλΔ/νη 43. 1616, ΑΠ 859/2001 ΝοΒ 50. 968, ΑΠ 426/2000 ΕλλΔνη 41. 1576). Στην προκειμ). Εξώσεως που η απαίτηση  ερευνήθηκε ολόκληρη και διαπιστώθηκε ότι έχει μικρότερο ύψος.

 

Ηθική Βλάβη – Νέα  - Πρόσθετη (2)

 

Το δεδικασμένο, το οποίο παράγεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση που επιδικάζει στον παθόντα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη, με νέα αγωγή, μεταξύ των ίδιων προσώπων επιδίωξη περαιτέρω (πρόσθετης) χρηματικής ικανοποίησης, εφόσον όμως πρόκειται για απρόβλεπτη επιδείνωση σε μεταγενέστερο χρόνο των συνεπειών της αδικοπραξίας που δεν μπορούσαν από την αρχή να προβλεφθούν.

 

Επιδείνωση Νόσου

Έναρξη νέας Παραγραφής

 

  Αν η ζημία είναι απρόβλεπτη, ισχύει νέα παραγραφή για εκείνες τις δυσμενείς συνέπειες που δεν μπορούσαν από την αρχή να προβλεφθούν κατά τους κοινούς κανόνες, η οποία (νέα παραγραφή) αρχίζει από τότε που ο παθών έλαβε γνώση των νέων δυσμενών συνεπειών και της αιτιώδους συνάφειάς τους με το ατύχημα.

 

Επέκταση Πενταετούς Παραγραφής κατ΄ Ασφαλιστού

κατ΄αρθ. 7 του Ν. 3557/2007

και για ατυχήματα προ της έναρξης ισχύος του Νόμου Προϋποθέσεις (3)

 

 Η πενταετής παραγραφή του αρθ. 10 παρ. 2 του Ν. 489/1976, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή τους με το αρθ. 7 του Ν. 3557/2007, ισχύει μόνο για τα τροχαία ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 3557/2007, δηλαδή μετά την 14-5-2007. Ισχύει δε και για τις αξιώσεις που γεννήθηκαν πριν την 14-5-2007, εφόσον η διετής παραγραφή του προγενέστερου δικαίου δεν είχε συμπληρωθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του Ν. 3557/2007 δηλαδή μέχρι την 14-5-2007.

 

 

Σχόλια - Παρατηρήσεις

1.Σωρευτική Αναδοχή Χρέους – 5ετης Παραγραφή κατ΄Ασφαλιστή

  Δεν ιδρύεται λόγος Αναίρεσης, λόγω αντιφάσεων του χρόνου του ατυχήματος και του χρόνου κατάθεσης της βεβαίωσης ασφάλισης στην Τροχαία. Ειδικότερα

δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των παραδοχών της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης που αφορούν τον χρόνο του ατυχήματος (15-7-2003 ώρα 03.15) και τον χρόνο που εμφανίστηκε στο τμήμα Τροχαίας  ο ασφαλισμένος υπαίτιος οδηγός και κατέθεσε τη βεβαίωση ασφαλίσεως (17-7-2003) από το γεγονός ότι οι χρόνοι αυτού διαφέρουν πλέον των 48 ωρών και, ως εκ τούτου, είναι αβάσιμη η αποδιδόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση αιτίαση. Περαιτέρω, οι προσαπτόμενες με τον ίδιο λόγο αιτιάσεις δεν ιδρύουν λόγο αναιρέσεως από το εδάφιο 19 του άρθρου 559 Κ.πολΔ, διότι οι προβαλλόμενες αντιφάσεις δεν φέρονται να υπάρχουν μεταξύ των αιτιολογιών της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά μεταξύ αφενός με των αιτιολογιών αυτών και αφετέρου εγγράφων και συγκεκριμένα της αγωγής και του από 9-9-2003 αντιγράφου δελτίου συμβάντων λίαν συμβατών του Τμήματος Τροχαίας, αντίστοιχα. Τέλος, η αποδιδόμενη με τον ανωτέρω λόγο αναιρέσεως αντίφαση στην πραγματικότητα αφορά την εκτίμηση των αποδείξεων και, ως εκ τούτου, η σχετική αιτίαση είναι απαράδεκτη.  Συνεπώς απορριπτέος ο εκ του αρ. 559 ΚΠολΔ εδ.19 λόγος αναίρεσης, ως αβάσιμος και ως απαρέδεκτος.

ΑΠ 1174/2009 ΕΣυγκΔ 2099/ 431.

 

Contra Νομολογία

 

Η κατάθεση βεβαιώσεως ασφαλίσεως αυτοκινήτου χωρίς να είναι κατά νόμο απαραίτητο αυτή να γίνει στα πλαίσια ποινικής προανακρίσεως ή ποινικής δίκης ή η απόδειξη από τον οδηγό ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφαλίσεως αποτελούν πρόταση της ασφαλιστικής εταιρίας που εξέδωσε τη  βεβαίωση ή το δελτίο αυτό, σύμφωνα με την οποία απευθυνομένη αορίστως προς τους δικαιούχους αποζημιώσεως τρίτους, σε περίπτωση πραγματώσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, ο προτείνων ασφαλιστής προσφέρεται να ικανοποιήσει τις αξιώσεις των τελευταίων, εφ` όσον αυτές δεν υπερβαίνουν το ασφαλιστικό ποσό και δεν είναι κατώτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής καλύψεως που προβλέπονται κάθε φορά από τα νομίμως εγκεκριμένα τιμολόγια ασφαλίστρων.  Ετσι με την αποδοχή της προτάσεως αυτής, η οποία μπορεί να γίνει με την έγερση της σχετικής αγωγής από τον ενδιαφερόμενο κατά του ασφαλιστή, καταρτίζεται σύμβαση σωρευτικής αναδοχής, που ιδρύει σύμφωνα με τα άρθρα 361 και 477 Α.Κ. άμεση ευθύνη του αναδεχομένου απέναντι του ζημιωθέντος προσώπου από το ατύχημα μέχρι το παραπάνω ποσό. Εφ.Λαμ.36/2008 ΕΣυγκΔ 2008/234

 

  Η  κατάθεση βεβαίωσης ασφαλίσεως του αυτοκινήτου από τον οδηγό ζημιογόνου αυτοκινήτου ή η από τον οδηγό απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφαλίσεως,  αποτελούν κατά πλάσμα του νόμου πρόταση της ασφαλιστικής εταιρείας, που εξέδωκε τη βεβαίωση ή το δελτίο αυτό, σύμφωνα προς την οποία, απευθυνομένη αορίστως προς τους δικαιούχους αποζημιώσεως τρίτους σε περίπτωση πραγματώσεως ασφαλιστικού κινδύνου, ο προτείνων ασφαλιστής προσφέρεται να ικανοποιήσει τις αξιώσεις των τελευταίων. Εφ.Καλαμ.160/2006 ΣΕΣυγκΔ 2006/450

 

ΣΣ  Η επάρατη μεν  2ετής παραγραφή κατ΄ασφαλιστού (άρθρ. 10 παρ.2 ΠΔ 237/1986), διευρύνθηκε σε 5ετή με το άρθρ. 7 του Ν. 3557/2007. (ΦΕΚ 100 Α/14.5.2007). Η χρονική αυτή επέκταση κρίθηκε ΑΝΑΓΚΑΙΑ από τον νομοθέτη καθότι, η 2ετής παραγραφή εκ των πραγμάτων ήταν τόσο βραχύχρονος,  ώστε να αδυνατούν στις περισσότερες περιπτώσεις τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Συνεπώς η προσφυγή στη σωρευτική αναδοχή χρέους προς παράκαμψη της ανωτέρω βραχύχρονης 2ετους παραγραφής  δεν θα είναι αναγκαία.

 

2.Ηθική Βλάβη – Νέα – Πρόσθετη

Προϋπόθεση η  απρόβλεπτη, δυσμενή εξέλιξη της υγείας του ενάγοντος (ήτοι μεταγενέστερες δυσμενείς συνέπειες και επιπλοκές). Πρέπει δηλαδή να στηρίζεται σε περιστατικά μιας ήδη επελθούσας στο παρελθόν ζημιογόνου αιτίας, τα οποία δεν μπορούσαν να ληφθούν υπ' όψη στην προηγούμενη δίκη, γιατί δεν ήσαν αντικειμενικώς διαγνωστά και η επέλευσή των δεν ήταν προβλεπτή από την αρχή, κατά τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης. ΑΠ 51/2011 ΕΣυγκΔ 2011/105

 

3. Επέκταση της 5ετους παραγραφής  και για Τροχαία ατυχήματα προ  της ενάρξεως ισχύος του Ν. 3557/2007 (14.5.2007).

  Όταν οι διατάξεις  του νεότερου νόμου καθιερώνουν μακρότερη παραγραφή από  την καθιερούμενη στο προϊσχύσαν δίκαιο, εφαρμογή έχει ο νεότερος νόμος και επί  των αξιώσεων που είχαν γεννηθεί πριν από  την εισαγωγή του αλλά δεν είχε συμπληρωθεί η παραγραφή τους κατ' αυτήν και ότι  στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται και ο διανυθείς κατά το  προϊσχύσαν  δίκαιο χρόνος.

(ΣΣ Συνεπώς η νέα οριζόμενη 5ετής παραγραφή καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις για τις οποίες, κατά τον χρόνο έναρξης του Ν.3557/2007 δεν είχε συμπληρωθεί ο χρόνος της εκ του άρθ. 10 παρ.2 του ΠΔ 237/1986 διετούς παραγραφής των αξιώσεων εκ τροχαίων ατυχημάτων κατ΄ασφαλιστού). ΑΠ 258/2002 ΕΣυγκΔ 2011/16

Εφ.Αθ.925/2011, ΕΣυγκΔ 2012/448, Εφ.Αθ.1877/2012 ΕΣυγκΔ 2014/102

 

 

Aπόφαση Εφ.Αθ.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης μαζί με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων με πάνω από 10.000 χρήστες.  

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-BANNERΕάν είστε συνδρομητής πατήστε το σύνδεσμο λίγο πιο κάτω με την ένδειξη (Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ) και συμπληρώστε τους κωδικούς σας.  

Εάν δεν τους έχετε ακόμα προμηθευτεί επικοινωνήστε στο 210.9824002 ή στο 6977.000500   

Εάν επιθυμείτε να γίνεται τώρα συνδρομητής και να ενημερώνεστε υπεύθυνα μέσα από τις στήλες του περιοδικού τότε πατήστε εδώ   (Για εγγραφή στο περιοδικό) καθώς επίσης και για να λαμβάνετε άμεσα στο email σας ειδήσεις νομικού ενδιαφέροντος, σχολιασμένη επίκαιρη νομολογία, και νομικά άρθρα και σύνοψη της σημαντικότερης Νομολογίας- Αρθρογραφίας -Νομοθεσίας των τελευταίων μηνών 

Για να δείτε πρώτα το video επίδειξη της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων By Google πατήστε εδώ

Εάν αποφασίσατε τώρα να εγγραφείτε στην Τράπεζα πληροφοριών που χρησιμοποιούν πάνω από 10.000 μέλη τότε πατήστε εδώ (Για εγγραφή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών).

Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9824002 ή το 6977.000500 Email: info@esd.gr  

 

 

Εάν είστε συνδρομητής πατήστε το σύνδεσμο από κάτω με την ένδειξη

 

(Διαβάστε περισσότερα)

 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.