210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επικουρικό Κεφάλαιο Έκταση Εφαρμογής της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 19 του Νόμου 489/76

Επικουρικό Κεφάλαιο

Έκταση Εφαρμογής της διατάξεως

 της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 489/76 (1)

Αθροιστική Απόληψη Μισθών Δημοσίου Υπαλλήλου από Επικουρικό Κεφάλαιο (ΑΚ 930 παρ.3)

 

 Η έκταση οφειλής του Επικουρικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 19 παρ.5 νόμου 489/1976 (η οποία κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στο άρθρ.4 του Συντάγματος), περιορίζεται σε ό,τι υπολείπεται, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό και μόνον εκείνο, το οποίο υποχρεούται για την ίδια αιτία να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος συναφής οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 Α.Κ. 

 

 Από τη διάταξη του άρθρου 19 περ. 5 του Ν. 489/1976, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του ΠΔ 264/1991 όμως συνάγεται ότι, από την αποζημίωση που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν αφαιρείται το ποσό που κατέβαλε το Δημόσιο σε υπάλληλο ως μισθό,  για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτός απείχε αναιτίως από την εργασία του λόγω του τραυματισμού του από την αδικοπραξία τρίτου, γιατί στην περίπτωση αυτή η καταβολή του μισθού γίνεται σε εκπλήρωση υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις του υπαλληλικού Κώδικα και όχι με την ιδιότητά του ως ασφαλιστικού φορέα.

 Ενταύθα το αγωγικό αίτημα αφορούσε τις αποδοχές υπαλλήλου ΟΤΕ, για  χρονικό διάστημα 15,5 μηνών, που απείχε αυτός από την εργασία του λόγω του τραυματισμού του,  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ. Η ζημία αυτή του αναιρεσίβλητου καλύφθηκε από τον ΟΤΕ, (εργοδότη του αναιρεσίβλητου)  και όχι από το ασφαλιστικό Ταμείο του (ΤΑΠ - ΟΤΕ) ή άλλο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης

 Απορρίπτονται οι εκ του άρθρ. 559 αρ.1  και 8 ΚΠολΔ λόγοι αναίρεσης του Επικουρικού Κεφαλαίου.

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1) Επικουρικό Κεφάλαιο – Έκταση Εφαρμογής της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρ. 19 του Ν.489/76

 Από την αποζημίωση που καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν αφαιρείται το ποσό που κατέβαλε το Δημόσιο σε υπάλληλο ως μισθό για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτός απείχε αναιτίως από την εργασία του, λόγω τραυματισμού του από αδικοπραξία τρίτου, γιατί στην περίπτωση αυτή η καταβολή του μισθού γίνεται σε εκπλήρωση υποχρεώσεως που απορρέει από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα και όχι με την ιδιότητά του ως ασφαλιστικού φορέα (άρθρ. 19 παρ. 5 Ν. 489/76, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 5 παρ.4 Π∆ 264/91). (βλ. σχετικά σχόλια - παρατηρήσεις και σχετική νομολογία). Μον.Πρ.,Αθ. 1684/2005 ΣΕΣυγκ∆ 2005/584

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θεωρείται Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης και συνεπώς το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται κατ΄άρθρ. 930 παρ.3 ΑΚ να καταβάλλει στον ζημιωθέντα δημόσιο υπάλληλο τους μισθούς που έλαβε αυτός από το ∆ημόσιο κατά τον χρόνο της ανικανότητας του προς εργασία. Μον.Πρ.Αθ. 6004/1995 ΣΕΣυγκ∆ 1999/204, ομοίως και Εφ.Αθ. 1047/1995 ΣΕΣυγκ∆ 1996/316, Εφ.Αθ. 1251/1999 ΣΕΣυγκ∆ 2000/508, Μον.Πρ.Ξάνθ.109/1999 ΣΕΣυγκ∆ 2000/75.

 

 Ανάκληση Άδειας Ασφαλιστικής Εταιρίας  - Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου Αντισυνταγματική η Διάταξη του άρθρ. 19 παρ.5 του ΠΔ 237/1986 για τον περιορισμό  της ευθύνης  του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης άδειας λειτουργίας ασφαλιστού.

  Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρ. 25 Π.Δ. 237/1986 είναι ειδικότερη αυτής της παρ. 5 του άρθρ. 19 Π.Δ. 237/1986, κατά την οποία η αποζημίωση του Επικουρικού Κεφαλαίου περιορίζεται στην συμπλήρωση του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης για την αυτή αιτία στον ζημιωθέντα και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας του ασφαλιστή καθότι θα παρήγαγε ιδιαιτέρως ανεπιεική και άδικα αποτελέσματα για τον ασφαλισμένο στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής  εταιρείας, μετά την ημέρα του ατυχήματος.  Και τούτο διότι  ο ασφαλισμένος αυτής της εταιρείας, (ο οποίος έχει τηρήσει πλήρως τη νόμιμη υποχρέωσή του για ασφάλιση του οχήματός του), θα εμφανιζόταν να τιμωρείται από τον Νομοθέτη για ένα εξωτερικό γεγονός ανεξάρτητο της βούλησής του, για το οποίο δεν έχει καμία υπαιτιότητα, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται ασφαλιστικά από το Επικουρικό Κεφάλαιο και να υποχρεούται, μόνος αυτός, να καταβάλει στον ζημιωθέντα και, σε περίπτωση υποκατάστασης αυτού, στο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης που έχει υποκατασταθεί στις αξιώσεις του ζημιωθέντα, ό,τι τυχόν αυτό κατέβαλε στον ζημιωθέντα ασφαλισμένο του. Έτσι κρίθηκε ότι η στέρηση από τον ασφαλισμένο - ζημιώσαντα των περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεών του έναντι του Επικουρικού Κεφαλαίου, (ειδικού διαδόχου της ασφαλιστικής του εταιρείας), για το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης του ζημιωθέντα, εξαιτίας και μόνο του λόγου ότι ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του ασφαλιστή του, χωρίς να συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος ή ωφέλειας, συνιστά παράνομη στέρηση περιουσιακού δικαιώματος αντικείμενη στο άρθρ. 17 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Aπόφ. Ειρ.Πειρ. 96/ 2013.

Βλ. Σχετικώς και Εφ.Αθ. 2898/2013 κατωτέρω σελ. 37.

 

Απόφ.ΑΠ..........

 

 

 

600x120 ESDΓια να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης μαζί με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων με πάνω από 10.000 χρήστες.  

 

Εάν είστε συνδρομητής πατήστε το σύνδεσμο κάτω - κάτω με την ένδειξη (Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ) και συμπληρώστε τους κωδικούς σας.   

 

Εάν δεν τους έχετε ακόμα προμηθευτεί επικοινωνήστε στο 210.9824002 ή στο 6977.000500  

 

Εάν επιθυμείτε να γίνεται τώρα συνδρομητής και να ενημερώνεστε και

 

υπεύθυνα μέσα από τις στήλες του περιοδικού τότε πατήστε εδώ (Για εγγραφή στο περιοδικό) καθώς επίσης και για να λαμβάνετε άμεσα στο email σας ειδήσεις νομικού ενδιαφέροντος, σχολιασμένη επίκαιρη νομολογία, και νομικά άρθρα και σύνοψη της σημαντικότερης Νομολογίας- Αρθρογραφίας -Νομοθεσίας των τελευταίων μηνών 

 

Για να δείτε πρώτα το video επίδειξη της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων By Google πατήστε εδώ  

 

http://www.esd.gr/

 

Εάν αποφασίσατε τώρα να εγγραφείτε στην Τράπεζα πληροφοριών που χρησιμοποιούν πάνω από 10.000 μέλη τότε πατήστε εδώ 

 

(Για εγγραφή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών).

 

 

 

Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9824002 ή το 6977.000500 Email: info@esd.gr  

 

Εάν είστε συνδρομητής πατήστε το σύνδεσμο από κάτω με την ένδειξη

 

(Διαβάστε περισσότερα)

 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.