210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Ασφάλιστικη Κάλυψη Μεταφερομένων Πραγμάτων - Εξαιρούνται από την Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης - Υπαιτιότητα Οδηγού του Ασφαλισμένου Γερανοφόρου Οχήματος για προκληθείσες ζημίες στο Μεταφερόμενο Ανυψωτικό Μηχάνημα. ΝΕΟ

Ασφαλστική  Κάλυψη Μεταφερομένων Πραγμάτων

Εξαιρούνται από την Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (άρθ. 6 παρ.2 εδ. γ΄ Ν. 489/1976

(Εναρμόνιση με άρθρ. 2 παρ. 2 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ της 30/12/1983)

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Οκτώβριος 2020)

 

Υπαιτιότητα Οδηγού του Ασφαλισμένου Γερανοφόρου Οχήματος για τις προκληθείσες ζημίες στο Μεταφερόμενο Ανυψωτικό Μηχάνημα

Δεν καλύπτονται από την σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης

Προαιρετική Ασφάλιση για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερόμενων πραγμάτων Απαιτείται χωριστή σύμβαση ασφαλίσεως Ιδίων Ζημιών

Η εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης του μεταφερόμενου πράγματος προτείνεται και κατά του ζημιωθέντος ιδιοκτήτη του καθώς αφορά την έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας

 

Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄άρθρ. 559 παρ.1)

Δεκτοί οι σχετικοί λόγοι αναίρεσης περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της διάταξης του άρθ. 6 παρ.2 εδ. γ΄ Ν. 489/1976 

Video ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. γ' του Ν. 489/1976 (θεσπίσθηκε προς εναρμόνιση με το άρθρ. 2 παρ. 2 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ της 30/12/1983), τα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης. Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει, ότι με τη σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από αυτοκινητικό ατύχημα δεν καλύπτονται ζημίες που προκλήθηκαν σε μεταφερόμενα με το ίδιο αυτοκίνητο πράγματα. Η ρύθμιση του ν. 489/1976 (άρθ. 2 επ.) περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα δεν αφαιρεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα επιτρεπτής σύναψης προαιρετικής ασφάλισης, για το πέρα από το προβλεπόμενο στο νόμο (κατώτατο ποσό) όριο ευθύνης του ασφαλιστή ή για κινδύνους που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση. Έτσι, για την ασφαλιστική κάλυψη των πραγμάτων που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο και αποκλείονται από την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης, πρέπει να μεριμνήσει ο ιδιοκτήτης τους συνάπτοντας με τον ασφαλιστή χωριστή σύμβαση κάλυψης ιδίων ζημιών.

Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη απόφαση του το Εφετείο Κρήτης ως προς το θέμα ασφάλισης του μεταφερόμενου ανυψωτικού μηχανήματος (ηλεκτροκίνητη ψαλιδωτή ανυψωτική εξέδρα), ιδιοκτησίας της εκκαλούσας- ενάγουσας - αναιρεσίβλητης, με το ασφαλισμένο για τις έναντι τρίτων ζημίες από τη λειτουργία του γερανοφόρο όχημα στην αναιρεσείουσα - εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, δέχθηκε ότι η ζημία στο εν λόγω μεταφερόμενο ανυψωτικό μηχάνημα (πράγμα) συνεπεία του ένδικου τροχαίου ατυχήματος οφείλεται στην αμελή συμπεριφορά του οδηγού του γερανοφόρου οχήματος και καλύπτεται ασφαλιστικά από την υποχρεωτική ασφάλιση του γερανοφόρου οχήματος που το μετέφερε, απέρριψε ως αβάσιμη την ένσταση της ασφαλιστικής εταιρίας περί αποκλεισμού της ευθύνης της αφού η επίδικη ζημία αφορά ζημία σε πράγμα σε μεταφερόμενο με το ασφαλισμένο όχημα, και δέχθηκε εν μέρει τις αγωγές αποζημίωσης της ενάγουσας - αναιρεσίβλητης ως προς την εναγόμενη - αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρία.

Σημειωτέον, ότι πρωτοδίκως απορρίφθηκαν οι ένδικες αγωγές αφού δεν καταρτίσθηκε σύμβαση προαιρετικής ασφάλισης για το μεταφερόμενο ως άνω ανυψωτικό μηχάνημα και η υποχρεωτική σύμβαση ασφάλισης για το γερανοφόρο όχημα δεν κάλυπτε και το μεταφερόμενο με αυτό μηχάνημα, και απέρριψε τις αγωγές.    

Έτσι, κρίνοντας το Εφετείο εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 εδ. γ' Ν. 489/1976, διότι το γερανοφόρο όχημα ήταν ασφαλισμένο στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρία για τις έναντι τρίτων ζημίες από τη λειτουργία του, ενώ το μεταφερόμενο με το ίδιο όχημα ανυψωτικό μηχάνημα, που εξαιρείται από την υποχρεωτική ασφάλιση του γερανοφόρου αυτοκίνητου, δεν καλυπτόταν με προαιρετική ασφάλιση, και συνεπώς δεν συντρέχει ευθύνη της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας ούτε αξίωση αποζημίωσης της ενάγουσας- ιδιοκτήτριας του κατά της τελευταίας. Επίσης, ούτε η σύμφωνα με τις παραδοχές της απόφασης, αμελής συμπεριφορά του οδηγού του γερανοφόρου οχήματος στην πρόκληση του επίδικου ατυχήματος, χωρίς την κατάρτιση προαιρετικής σύμβασης ασφάλισης για το μεταφερόμενο με το ίδιο όχημα ανυψωτικό μηχάνημα, καλύπτει ασφαλιστικά τις ζημίες που υπέστη το άνω μηχάνημα στο ένδικο ατύχημα, η ανωτέρω δε εξαίρεση προτείνεται και κατά του ζημιωθέντος ιδιοκτήτη του μεταφερόμενου πράγματος, αφού αφορά την έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας.  

Δεκτοί οι σχετικοί λόγοι αναίρεσης της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας.

Αναιρεί - Κρατεί και δικάζει επί της ουσίας την υπόθεση κατ΄ άρθρο 580 παρ.3 ΚΠολΔ - Απορρίπτει έφεση της αναιρεσίβλητης - ενάγουσας.

Video Νομολογία

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Έστω υπόψη ότι τα για τις περιπτώσεις που προκαλείται ατύχημα κατά την εκφόρτωση υλικών από Γερανοφόρο Όχημα ρητέα τα ακόλουθα :

Ατύχημα προκληθέν από την λειτουργία γερανού φορτωεκφόρτωσης δεν καλύπτεται
ασφαλιστικώς
. Επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την

περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία ενός μηχανήματος ως εργαλείου, ο ζημιωθείς τρίτος
δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά μόνο κατά του λήπτη της ασφαλίσεως από
τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος μπορεί να
στραφεί κατά του ασφαλιστή μόνο πλαγιαστικώς. Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που
δέχθηκε την ασφαλιστική κάλυψη του ατυχήματος, επί τω λόγω ότι η ιδιοκτήτρια εταιρία του
ζημιογόνου φορτηγού αυτοκινήτου, είχε ασφαλίσει αυτό για πέραν των υποχρεωτικών
κινδύνων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες τρίτων ΚΑΙ για κινδύνους που τυχόν
προκαλούσε σε τρίτους ως εργαλείο , 
καταβάλλοντας μάλιστα ειδικό επασφάλιστρο. Η

κρίση του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο εκ του ατυχήματος
προκληθείς θάνατος (από πτώση φορτίου), προήλθε από τη λειτουργία του γερανού, αφού
αυτό εκτελούσε εργασίες φόρτωσης, και όχι από την λειτουργία του οχήματος. ΑΠ 492/2012
ΕΣυγκ∆ 2012/299
 (και τας υπ΄αυτή σχόλια – παρατηρήσεις και σχετική νομολογία).

Σε περίπτωση τροχαίου αυτοκινητικού ατυχήματος, για τη θεμελίωση ευθύνης είτε με
βάση το ν. ΓπΝ/1911, είτε με βάση το κοινό δίκαιο, (αρθρ. 914 επ. ΑΚ), βασική
προϋπόθεση είναι, ότι το ατύχημα προκαλείται "κατά τη λειτουργία" του αυτοκινήτου,
αυτής νοούμενης, (λειτουργίας), όταν το αυτοκίνητο κινείται σύμφωνα με τον
προορισμό του και αν ακόμη δεν λειτουργεί ο κινητήρας του, αρκεί, η ζημία να
συνδέεται με τους τυπικούς κινδύνους του αυτοκινήτου. Αντίθετα, στην περίπτωση που
το ατύχημα συμβαίνει από την λειτουργία μηχανήματος που είναι τοποθετημένο σε
ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο δεν δημιουργείται ευθύνη από το αυτοκίνητο, αφού.

το προέχον στην περίπτωση αυτή είναι η λειτουργία του μηχανήματος αυτού
(εργαλείου) που είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο.

Η περίπτωση αυτή (όπως εν προκειμένω, όταν από την λειτουργία γερανού
φορτοεκφόρτωσης
, τοποθετημένου επί φορτηγού οχήματος, προκλήθηκε σοβαρός

τραυματισμός του ενάγοντος) δεν εμπίπτει στην έννοια των διαφορών από
αυτοκίνητα
 για να εκδικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των αρθ. 681 Α Κ.Πολ.Δ,

αφού το προέχον είναι η λειτουργία του εν λόγω μηχανήματος ως εργαλείου και η
ζημία δεν συνδέεται με τους ειδικούς τυπικούς κινδύνους του αυτοκινήτου.

Εν προκειμένω απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του αριθμού 1 του αρθ. 559 Κ.ΠολΔ
λόγος αναιρέσεως, αφού, με βάση τα ιστορούμενα με την αγωγή και την
ανταποκρινόμενη στα πράγματα εκτίμηση του περιεχομένου αυτής (ΚΠολΔ 561 παρ.2),
γενεσιουργός αιτία για την επέλευση του ατυχήματος, τον σοβαρότατο τραυματισμό
του ενάγοντα και την εντεύθεν αξίωση αποζημίωσης του, ήταν η κακή εγκατάσταση
του συστήματος του γερανού και ο αμελής εκ μέρους του οδηγού-χειριστή, χειρισμός

του συγκεκριμένου μηχανήματος, κατά την διαδικασία φορτοεκφόρτωσης, ΑΠ.624/2014, ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

 

Απόφ.ΑΠ......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.