210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Πτώση Ηλεκτροφόρου Αγωγού - Ηλεκτροπληξία – Ευθύνη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ -Πτώση Κτίσματος – Αντικειμενική Ευθύνη Κυρίου ή Νομέα Κτίσματος ή άλλου έργου ΝΕΟ

ΠΤΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΡΙΟΥ ή ΝΟΜΕΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ

ΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

 

 Κατά τη διάταξη του άρθρου 925 ΑΚ, ο κύριος ή ο νομέας κτίσματος ή άλλου έργου που συνέχεται με το έδαφος ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε σε τρίτον εξαιτίας ολικής ή μερικής πτώσεως, εκτός αν αποδείξει ότι η πτώση δεν οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή ή σε πλημμελή συντήρησή του.

 Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται γνήσια αντικειμενική ευθύνη του κυρίου ή νομέα του κτίσματος ή άλλου έργου που συνέχεται με το έδαφος για τη ζημία που προκάλεσε σε τρίτο η πτώση του, απαλλάσσεται δε ο κύριος ή νομέας, αν αποδείξει ότι η πτώση δεν οφειλόταν σε ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελή συντήρηση. Πρόκειται δηλαδή εδώ για τυπική περίπτωση ευθύνης από διακινδύνευση.

 Ο λόγος της ευθύνης αυτής είναι ότι έχοντας αυτός την εκμετάλλευση του κτίσματος, πρέπει να φέρει και τους κινδύνους από την πτώση του. Επομένως, αν αυτή οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελή συντήρηση του κτίσματος, ο κύριος ή ο νομέας αυτού ευθύνεται ασχέτως αν τον βαρύνει οποιοδήποτε πταίσμα περί την ύπαρξη και διατήρηση των καταστάσεων αυτών του κτίσματος, ευθύνεται δηλαδή και αν δεν είχε ενεργήσει αυτός την ελαττωματική κατασκευή του κτίσματος αλλά άλλος, από τον οποίο αγόρασε το κτίσμα, ή αν η πλημμελής συντήρηση οφείλεται επίσης στο δικαιοπάροχο του (ΑΠ 1878/2013, ΑΠ 755/2009, ΑΠ 839/2000).

 

«Εν προκειμένω η πρώτη εναγόμενη (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), η οποία εκμεταλλεύεται τον ξύλινο στύλο απ' όπου διερχόταν το ηλεκτροφόρο καλώδιο που "κρέμασε" σε καμπύλη τροχιά, λόγω της θραύσης της μονής ξύλινης τραβέρσας που το στήριζε, ευθύνεται, κατ' αρχήν αντικειμενικώς, για τη ζημία που προκλήθηκε, καθώς η - έστω - μερική πτώση της τραβέρσας που στηρίζεται σε στύλο που είναι στερεωμένος σε έδαφος και η συνακόλουθη δημιουργία καμπύλης του ηλεκτροφόρου αγωγού, συνιστά "πτώση άλλου έργου", κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 925 ΑΚ, που τεκμαίρεται-και εν προκειμένω αποδείχθηκε-ότι προκλήθηκε, πρωτίστως, από τη φθορά, παλαιότητα και πλημμελή συντήρηση του στύλου και ειδικότερα της τραβέρσας που έσπασε. Η αντικειμενική δε ευθύνη της πρώτης εναγομένης ενισχύεται και από το γεγονός ότι, από την επίδικη εγκατάσταση (στύλος-τραβέρσα-αγωγός) εκπορεύεται ένας ιδιαίτερος κίνδυνος που, αφενός δεν μπορεί να ελεγχθεί με την καταβολή της απαιτούμενης στις συναλλαγές επιμέλειας και αφετέρου απειλεί τη σωματική βλάβη και την περιουσία των ατόμων που είναι υποχρεωμένα να εκτίθενται σ' αυτόν. Τούτο σημαίνει ότι, η πρώτη εναγόμενη ως κάτοχος και εξουσιαστής μιας τέτοιας πηγής ιδιαίτερων κινδύνων ευθύνεται έναντι τρίτων για τις ζημίες που προκαλούνται από τη λειτουργία της, αφού, άλλωστε, αυτή αντλεί οφέλη από την επίδικη εγκατάσταση, ανεξάρτητα από το αν η πρόκληση της ζημίας οφείλεται ή όχι σε υπαιτιότητα κάποιου υπαλλήλου ή οργάνου της. Εξάλλου, ανεξαρτήτως της αντικειμενικής της ευθύνης, από την διάταξη του άρθρου 925 ΑΚ, η πρώτη εναγομένη ευθύνεται για τη θραύση της μονής τραβέρσας και την πτώση του ηλεκτροφόρου αγωγού (συνακόλουθα δε και για την ηλεκτροπληξία που υπέστησαν οι Δ. και Ε. Φ. και τις περαιτέρω συνέπειες αυτής, όπως θα αναφερθούν αναλυτικά κατωτέρω), και με βάση τις γενικές περί αδικοπραξιών διατάξεις (ΑΚ 922, 914), ως προστήσασα τα άτομα εκείνα που είχαν αναλάβει την επίβλεψη και συντήρηση των αγωγών. Ειδικότερα, οι προστηθέντες της πρώτης εναγομένης, από αμέλειά τους, ήτοι από έλλειψη της προσοχής και επιμέλειας που μπορούσαν και όφειλαν κατά τις περιστάσεις να καταβάλουν, (α) δεν μερίμνησαν για την αντικατάσταση της πιο πάνω παλαιάς και φθαρμένης τραβέρσας, (β) δεν μερίμνησαν για την έγκαιρη επανατοποθέτηση της δεύτερης τραβέρσας που θα παρείχε στήριξη στην πρώτη και (γ), μολονότι υπήρξε διαρροή ρεύματος στην περιοχή της πτώσης του αγωγού, αφενός μεν παρέλειψαν να δώσουν εντολή για την άμεση διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στον πεσμένο αγωγό, αφετέρου δε παρέλειψαν να εγκαταστήσουν σύστημα ασφαλείας που θα διέκοπτε αυτομάτως τη ροή του ρεύματος και θα απαγόρευε την επάνοδο αυτής πριν τη διαπίστωση του λόγου διαρροής και της αποκατάστασης της βλάβης... Η πρώτη εναγόμενη αρνείται την υπαιτιότητα της, καθώς και την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και του επιζήμιου αποτελέσματος (ηλεκτροπληξία των παθόντων), ισχυριζόμενη, αφενός μεν ότι υπήρχε και δεύτερη τραβέρσα, αφ' ετέρου δε ότι η πτώση της τραβέρσας δεν οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελή συντήρηση του έργου, άλλα σε γεγονότα για τα οποία δεν υπέχει ευθύνη (πτώση κεραυνού, καύτρες φωτιάς). Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της αυτοί δεν αποδείχθηκαν.Επομένως... αποκλειστικώς υπαίτια για τη ζημία που προκλήθηκε στους ενάγοντες είναι η πρώτη εναγομένη".

 BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟ 260x95 004

Ηλεκτροπληξία εναγόντων

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – AK 931 AK

Αναπηρία σε ποσοστό 70 % της α΄ ενάγουσας

Αναπηρία σε ποσοστό 90 % του β΄ ενάγοντος

Επιδικάσθηκαν 100.000 ευρώ στη α΄ ενάγουσα

και  30.000 ευρώ στην β΄ ενάγουσα εξ ΑΚ 931

 

Ηθική Βλάβη

Επιδικάσθηκαν 200.000 ευρώ στην α΄ ενάγουσα

και 100.000 ευρώ ευρώ στην β΄ενάγουσα

 Συνεπεία της ηλεκτροπληξίας, κρίθηκε ότι το ποσοστό αναπηρίας της α΄ ενάγουσας ανέρχεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%), από 17/09/2013 έως 30/09/2015, με τη διάγνωση "ηλεκτρικά και κατόπιν θερμικά εγκαύματα 16/5/2013 προσώπου κεφαλής και άνω ημιμορίου κορμού με δυσκινησία κεφαλής και άνω αριστερού άκρου", ενώ με τη διάγνωση "ακρωτηριασμός ΔΕ άνω άκρου στη μεσότητα του ΔΕ βραχίονος, ακρωτηριασμός μεσότητας ΑΡ αντιβραχίου, ακρωτηριασμός όλων των δακτύλων ΑΡ άκρου ποδός και ακρωτηριασμός τεσσάρων δακτύλων ΔΕ άκρου ποδός, δύσμορφες ουλές πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας κορμού, μετρίου βαθμού, νευροαισθητήριος βαρηκοΐα άμφω, μικτή διαταραχή άγχους, κατάθλιψης, χειρουργηθείς καταρράκτης ΑΡ", ο ενάγων κρίθηκε ότι είναι ανάπηρος εφ' όρου ζωής σε ποσοστό 90%.

 

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ

Μη Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας ούτε και Υπέρβαση των  Ακραίων Ορίων της Διακριτικής  Ευχέρειας του Δικάσαντος  Εφετείου

Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης (559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ)

 NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

 Στην προκειμένη περίπτωση, με τις κρίσεις και τις παραδοχές του αυτές το Εφετείο, καθορίζοντας τα ποσά της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης σε 200.000 και 100.000 ευρώ αντίστοιχα για τους ως άνω ενάγοντες και τα ποσά της πρόσθετης εκ του άρθρου 931 του ΑΚ χρηματικής παροχής σε 100.000 και 30.000 ευρώ αντίστοιχα, δεν υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, ούτε και παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, αφού τα εν λόγω ποσά, κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση, δεν υπερβαίνουν (και μάλιστα καταφανώς) τα συνήθως επιδικαζομένα σε παρόμοιες περιπτώσεις και ως εκ τούτου δεν παραβίασε ευθέως τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 932 και 931 του ΑΚ, καθώς και την αρχή της αναλογικότητας. Επομένως, είναι αβάσιμος ο σχετικός έβδομος λόγος της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, με τον οποίο η αναιρεσείουσα υποστηρίζει τα αντίθετα. Κατ' ακολουθίαν τούτων και αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος προς έρευνα, η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής πρέπει να απορριφθούν.

Περαιτέρω, και οι λοιποί κύριοι και πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης (559 αριθ.1 & 19 ,11γ΄, 8, 20, 1, 9γ΄, 14 ΚΠολΔ)  απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι, και εν τέλει απορρίφθηκε στο σύνολό της η αναίρεση.  

Απόφ. ΑΠ......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.