210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων

Εφόσον ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν φέρει την υπογραφή του ασφαλισμένου εναγομένου για να ισχύσει η απαλλακτική ρήτρα μεταξύ των διαδίκων έπρεπε, εκτός από την προϋπόθεση της ενσωμάτωσης στο κείμενο της ασφαλιστικής σύμβασης της παραπομπής στους γενικούς όρους της ΥΑ Κ4/585/78, να έχει τεθεί και η υπογραφή του ασφαλισμένου. 
Συνεπώς η παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας για το ότι συντρέχει περίπτωση αποφυγής της ευθύνης της δυνάμει του αναφερόμενου όρου της ασφαλιστικής σύμβασης είναι ουσιαστικά αβάσιμη.


Αίτηση Αναίρεσης & Απορριπτέα ως Αόριστος

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 2005
ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ
Η διάσπαση των κλάδων ασφαλίσεως μεταξύ
διαφορετικών ασφαλιστικών οργανισμών
και η αυτόματη μεταβίβαση του Ι.Κ.Α.
της αξιώσεως αποζημιώσεως του παθόντος
Πεδίο εντάσεως μεταξύ του Ι.Κ.Α. και του Τ.Σ.Α.
(Με αφορμή την ΕφΑθ 953/2005 ΕπΣυγκΔ 2005, 375 επ.)
Αθαν. Κρητικού
Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου

ΙΚΑ
Δεν Μεταβιβάζονται αξιώσεις
παθόντος αυτοκινητιστού (1)
με ιατροφαρμακευτική μεν κάλυψη από το ΙΚΑ
αλλά αμέσως ασφαλισμένου στο ΤΣΑ


Στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως όλα τα πρόσωπα τα οποία μέσα στα όρια της χώρας παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσία έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα με την ιδιότητα του εργοδότη και αδιάφορα με τη νομική φύση της σχέσεως εργασίας, δηλαδή άσχετα αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικού δικαίου.
Δεν τίθεται ζήτημα μεταβιβάσεως της αξιώσεως του παθόντος στο ΙΚΑ αν ο παθών προσφέρει εργασία ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Συνεπώς το ΙΚΑ δεν υπεισέρχεται στα δικαιώματα των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α..

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων
Προτεραιότης του εκ Δεξιών

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εισελθόντος εξ αριστερών στην διασταύρωση.
Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου - Προϋποθέσεις (1)
Για το ορισμένο της αγωγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, αρκεί να αναφέρεται χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση, ότι το ζημιογόνο όχημα ήταν ανασφάλιστο.
Για να απαλλαγεί της ευθύνης του το Επικουρικό Κεφάλαιο, στην περίπτωση ανασφαλίστου οχήματος, μπορεί ανταποδεικτικά να προτείνει την ύπαρξη ενεργού και εγκύρου ασφαλίσεως.

Λύση - Λήξη - Ακύρωση
Ασφαλιστικής Σύμβασης (2)

Γνωστοποίηση

ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.301

Διεθνής Δικαιοδοσία
σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις
Ν. 1814/1988
(κυρώσας την από 279.1968 Σύμβαση των Βρυξελλών)
Το άρθρο 5 της Σύμβασης των Βρυξελών προβλέπει περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, κατά τις οποίες ο ενάγων μπορεί να επιλέξει να εναγάγει τον εναγόμενο σε τόπο άλλον από την κατοικία του τελευταίου, για το λόγο ότι υπάρχει στενός σύνδεσμος μεταξύ της διαφοράς και του δικαστηρίου, που μπορεί να κληθεί να επιληφθεί αυτής, προς το σκοπό της αποτελεσματικής εκδίκασης της υπόθεσης και της οικονομίας της δίκης.
Μία από τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει και ως προς τις ενοχές από αδικοπραξία ή οιονεί αδικοπραξία για τις οποίες καθιερώνεται η ειδική δωσιδικία «του δικαστηρίου του τόπου, όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός» (άρθρ. 5 σημ. 3).

"Εννοια Αδικοπραξίας

I. Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εισήγησης δεν είναι η πλήρης και εξαντλητική παράθεση και ανάλυση των παραγραφών όλων εκείνων των αξιώσεων που συνάπτονται με το τροχαίο ατύχημα, αλλά η επισήμανση εκείνων των παραγραφών και ως προς αυτές, εκείνων των σημείων τους, που η πρακτική αναδεικνύει, τουλάχιστον κατά την εκτίμηση του γράφοντος, σε ζέοντα ζητήματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους στο σχετικό κλάδο δικαίου, επισήμανση προς περαιτέρω γόνιμο επιστημονικό προβληματισμό.


ΙΙ. Η παραγραφή της αξίωσης αποζημίωσης που θεμελιώνεται
στο Ν. ΓπΝ/1911 (άρθρ. 7)


α. Αντικειμενική ευθύνη και χρόνος παραγραφής Συρροή νόμιμων λόγων ευθύνης


Από το προσκομιζόμενο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου, δεν αποδείχθηκε ότι ο ασφαλισμένος εναγόμενος είχε αποδεχθεί και τον όρο αυτό της σύμβασης με την υπογραφή του στο ασφαλιστήριο ώστε να δεσμεύεται από την ειδική συμφωνία. Με βάση τα παραπάνω δεν αποδείχθηκε η θεμελίωση του εξ αναγωγής δικαιώματος της ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας, το οποίο στηρίζεται στον όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που αναφέρθηκε και πρέπει να απορριφθεί η παρεπίμπτουσα, αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Δικαστική Δαπάνη 4.600 ευρώ

Απόφ. Μον.Πρωτ. Αθ. 4079/2003
Πρόεδρος : Παρασκευή Γρίβα

...

Κατωτέρω δημοσιεύουμε πρόσφατη σχετική Νομολογία σχετικά με το πά-
ντοτε επίκαιρο και σοβαρό θέμα της νομότυπης Γνωστοποίησης της Λύσης 
Λήξης-Ακύρωσης της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Ο Άρειος Πάγος παγίως δέχεται, ότι η προβλεπόμενη από την παρ.2 του 
άρθρου 11 του Ν.489/1976 γνωστοποίηση απαιτείται οπωσδήποτε να τη- 
ρηθεί ανεξάρτητα από τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για τη λύση της συμ- 
βάσεως (καταγγελία ή αντίθετη συμφωνία).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 
105 64 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210-3352640
FAX: 210-3352617


Αθήνα 14-7-2004 
ΑΠ: 1684 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 43 / 2004 


Επικουρικό Κεφάλαιο
Καταδίκη του με Απόφαση Αγγλικού Δικαστηρίου
να αποζημιώσει τον παθόντα καταβάλλοντος και για δικαστικά έξοδα 87,191,68 λίρες Αγγλίας (πλέον τόκων)
Η απόφαση κηρύσσεται εκτελεστή στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις 905 παρ.4, 740 - 781 ΚΠΟλΔ και 39, 40 του υπ'αριθμ. 44/2001 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου (Εκούσια Διαδικασία).
Απόφ.Μον.Πρωτ.ΑΘ. 4296/2004 (Τμήμα Εκούσιας)

Πρόεδρος: Αθανασία Λιόκου Δικηγόροι: Γεώργιος Νάτσινας

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.