210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

User Super

User Super

Ο ανήλικος διάδικος που ενηλικιώθηκε μετά την τελεσιδικία της προσβαλλόμενης αποφάσεως μπορεί να ασκήσει αναίρεση στο δικό του όνομα

Εσφαλμένη εκ παραδρομής αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του διαδίκουΔεν δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα των διαδίκων

Ο συμβατικός όρος εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης, λόγω της ασάφειας του, αναφορικά προς το πότε ο οδηγός θεωρείται ότι δεν έχει την κατά νόμο άδεια οδηγήσεως, ερμηνευόμενος κατά τα άρθρα 173 και 200 του ΑΚ, όπως απαιτεί η καλή πίστη, και τα συναλλακτικά ήθη, δεν καταλαμβάνει και τη ζημία την οποία προκαλεί οδηγός, ο οποίος είναι κάτοχος αδείας οδη¬γήσεως αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί από ξένο κράτος.
Και αυτό διότι τα συμβαλλόμενα μέρη απέβλεψαν κυρίως στο γεγονός αν ο οδηγός κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν ικανός να οδηγεί αυτοκίνητο της ίδιας κατηγορίας με το ασφαλισμένο και όχι στο τυπικό στοιχείο της αναγνωρίσεως της αλλοδαπής αδείας από τις ημεδαπές αρχές και της εκδόσεως σχετικής ελληνικής αδείας, η οποία μπορούσε να χορηγηθεί χωρίς προηγούμενη θεωρητική ή πρακτική εξέταση του κατόχου αλλοδαπής αδείας οδηγήσεως.
Η ερμηνεία αυτή του ανωτέρω συμβατικού όρου (εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης) ενισχύεται και από τη διάταξη του άρθρου 94 του ΚΟΚ, κατά την οποία δεν απαγορεύεται η οδήγηση αυτοκινήτου από οδηγούς προερχόμενους εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίες είναι κάτοχοι διεθνούς πιστοποιητικού πορείας ή είναι εφοδιασμένοι με άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες, που έχουν κυρωθεί με νόμο ή από κράτος μέλος της Ε. Ε.

Σχόλια - Παρατηρήσεις

1) Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστού λόγω Ελλειψης Αδειας (αφού ο οδηγός κα άδεια ξένου κράτους - Απορριπτέα - με το αυτό ως άνω σκεπτικό βλ. και Εφ.Πειρ. 1253 ΣΕΣυγκΔ 1997/94 Εφ.Αθ. 6895/1998 ΣΕΣυγκΔ 1999/540,Απορρίπτεται η παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του οδηγού και του ασφαλισμένου της, για έλλειψη αδείας ικανότητος οδηγήσεως δίκυκλης μοτοσικλέτας, γιατί ο υπαίτιος οδηγός είχε ικανότητα οδηγήσεως μοτοποδηλάτου και διαπιστώθηκε ότι αυτός ήτο ικανός οδηγήσεως μοτοσικλέτας, εφόσον κατ\' εφαρμογή των άρθρων 173 και 200 Α.Κ. τα συμβαλλόμενα μέρη, ασφαλιστής - ασφαλισμένος, αποβλέπουν στην ασφαλιστικώς διαπιστωθείσα ικανότητα οδηγήσεως και ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος, υπαίτιος οδηγός, κατείχε κατά το χρόνο του ενδίκου ατυχήματος την κατά νόμο και κατά περίπτωση άδεια οδηγήσεως μοτοσικλετών. Εφ.Αθ.2020/2005 ΣΕΣυγκΔ 2005/245
Αγωγή Ασφαλιστού κατ\' ησφαλισμένου λόγω εξαίρεσης ασφαλιστικής κάλυψης καθ\' όσον ο οδηγός δεν είχε την από το νόμο και για την κατηγορία του οχήματος προβλεπομένη ΑΔΕΙΑ οδηγήσεως - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ αφού 1) ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ύπαρξη επαγγελματικής αδείας - που ΔΕΝ είχε ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ, όμως η ΑΝΑΝΕΩΣΗ είναι ΑΣΧΕΤΗ με την Ικανότητα Οδηγήσεως, αποσκοπεί δε στην περιοδική πληρωμή και κατάθεση ειδικών προς τούτο παραβόλων και γίνεται μόνο για αυτόν τον σκοπό. Μον.Πρ.Αθ. 2406/2002 ΣΕΣυγκΔ 2000/598

Κείμενο Απόφ. Μον.Πρ.Πατρ. 570/2007
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΛΕΠΕ ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΣΕΛ.505

...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της διεθνούς σύμβασης της Χάγης (κυρωθείσα με το 1ο άρθρο του ν. 1334/1983), η έλλειψη βεβαιώσεως που αποδεικνύει την επιβαλλόμενη στο εξωτερικό επίδοση δικογράφου εισαγωγικού δίκης ή άλλου ισοδύναμου, αποτελεί κώλυμα εκδόσεως αποφάσεως (για υπόθεση αστική ή εμπορική) από το Δικαστήριο συμβαλλομένου κράτους, ενώπιον του οποίου δεν παρέστη κατά την ορισμένη δικάσιμο διάδικος, κάτοικος άλλου συμβαλλόμενου κράτους, στον οποίο το δικόγραφο ήταν επιδοτέο προκειμένου να παραστεί γι' αυτό και η συζήτηση πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη.

Το δικαστήριο θεωρείται ότι επιδικάζει περισσότερα από όσα ζητήθηκαν και όταν παρά το γενόμενο ολικό περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό, δέχεται ολικά ή μερικά αυτήν σαν να ήταν καταψηφιστική.
Η αναιρεσίβλητη περιόρισε το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής σε αναγνωριστικό, (με δήλωση στα πρακτικά και με τις κατατεθείσες προτάσεις.
Αναιρείται εφετειακή απόφαση που επιδίκασε στην ενάγουσα - αναιρεσίβλητη περισσότερα από όσα ζήτησε, με την έννοια δηλαδή ότι διέλαβε στο διατακτικό της απόφασης καταψηφιστική και όχι αναγνωριστική, όπως θα έπρεπε, διάταξη και συνεπώς ο πρώτος λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προσάπτεται στο Εφετείο η πλημμέλεια εκ του αριθμού 9 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΛΕΠΕ ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΣΕΛ.470 ...

Η αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρεία πρόβαλε την αιτίαση ότι με βάση τα διδάγματα κοινής πείρας η οδός όπου έλαβε χώρα το ατύχημα όφειλε να είναι κλειστή λόγω των εκτελούμενων επικίνδυνων έργων και συνεπώς δεν υπέχει ευθύνη

Για να ιδρυθεί λόγος αναιρέσεως με βάση την εν λόγω διάταξη πρέπει η αντίφαση μεταξύ των διατάξεων της προσβαλλόμενης αποφάσεως να υπάρχει στο διατακτικό της

 Ο σχετικός λόγος αναίρεσης (κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ) ιδρύεται μόνο σε περίπτωση παραβάσεως των διδαγμάτων της κοινής πείρας και στην περίπτωση

Επιτρεπτή η επίδοση στον αγνώστου διαμονής αλλοδαπό, η οποία αποτελεί πραγματική επίδοση και όχι πλασματική και γεννά το δικαίωμα του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή. 

Κατά την έννοια της διατάξεως άρθρου 579 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ , για να διατάξει ο Άρειος Πάγος την επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση πρέπει η εκτέλεση, εκούσια ή αναγκαστική, να έγινε με βάση την αναιρούμενη απόφαση και όχι άλλη.

Κατά το άρθρο 224 εδ. β' Κ.Πολ.Δ., ο ενάγων δύναται, να συμπληρώσει, να διευκρινίσει και να διορθώσει τους ισχυρισμούς του μέχρι την πρώτη συζήτηση της αγωγής, αρκεί να μη μεταβάλλεται η βάση αυτής. 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.