210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων - Επιμήκυνση αυτής από Πενταετία σε Δεκαετία (πότε ισχύει) Βάρος απόδειξης («τεκμήρια») - Τραπεζικοί λογαριασμοί ΝΕΟ

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
Επιμήκυνση αυτής
Πενταετία (εύλογη) - Δεκαετία (πότε ισχύει)
Βάρος απόδειξης («τεκμήρια»)
Τραπεζικοί λογαριασμοί

Εισαγωγή
Με απόφαση του ΔΕΑ ακυρώθηκε σιωπηρή απόρριψη της ΔΕΔ, ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας - μοναδικής κληρονόμου του πατρός της που απεβίωσε στις 11/7/2009 - διαφόρων πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικον. ετών 2001 – 2008 και μιας πράξεως έκτακτης εισφοράς άρθρου 18 ν.3758/2009 του οικον. έτους 2008, οι οποίες είχαν εκδοθεί σε βάρος του προαποβιώσαντος πατρός της. Κατά της απόφασης αυτής το Δημόσιο άσκησε αναίρεση, η οποία απορρίφθηκε με απόφαση του ΣτΕ.

Αίτηση αναιρέσεως ενώπιον ΣτΕ - Πότε μπορεί να ασκηθεί

Αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ επιτρέπεται μόνον όταν υπάρχει αντίθετη νομολογία αυτού ή άλλου ανώτατου δικαστηρίου ή ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου και το ποσό της διαφοράς είναι κατώτερο των 40.000 ευρώ.
Όταν με μια προσφυγή προσβάλλονται περισσότερες πράξεις και εκδίδεται μια δικαστική απόφαση, για να κριθεί το παραδεκτό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του ΣτΕ, λαμβάνεται το ποσό κάθε πράξης χωριστά. Για τον υπολογισμό του ποσού της διαφοράς, λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχάς μόνον ο κύριος φόρος και όχι και ο πρόσθετος (όταν επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος).
Όταν υπάρχει σιωπηρή απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής, η τεκμαιρόμενη απόρριψη αναλύεται σε τόσες πράξεις όσες είναι και οι προσβαλλόμενες με την ένδικοφανή προσφυγή.

Παραγραφή
Πρέπει να είναι προβλέψιμη
Πότε είναι δυνατή επιμήκυνση αυτής

Για την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και σχετικών κυρώσεων, η προθεσμία της παραγραφής του δικαιώματος προς τούτο της φορολ. αρχής πρέπει να είναι επαρκώς προβλέψιμη από το φορολογούμενο. Επιμήκυνση αυτής είναι δυνατή μόνο με διάταξη που θεσπίζεται το αργότερο το έτος που έπεται εκείνου στο οποίο ανάγεται η φορολ. υποχρέωση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας της παραγραφής, δεν είναι πλέον δυνατή η επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και κυρώσεων.
Οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν.3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3942/2010 (όπως τροποποιήθηκε), με τις οποίες παρατάθηκε η προθεσμία της παραγραφής φορολ. αξιώσεων του Δημοσίου, αναγόμενες σε προγενέστερα του προηγούμενου της δημοσιεύσεως τους έτη, αντίκεινται σε συνταγματικές διατάξεις και αρχές.

Διάρκεια παραγραφής
Πενταετία - Δεκαετία

Η παραγραφή πρέπει να έχει συνολικά εύλογη διάρκεια, ενόψει μάλιστα της διευκολύνσεως του φορολ. ελέγχου από τις δυνατότητες που του παρέχουν οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και άλλες μέθοδοι. Εύλογη διάρκεια παραγραφής είναι η πενταετία.
Δεκαετής παραγραφή δικαιολογείται σε περίπτωση που περιέρχονται στη φορολ. αρχή «συμπληρωματικά» στοιχεία μετά την πάροδο της πενταετίας.

Δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα (όπως είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της ημεδαπής) που είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει την δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο.

Μειοψήφισε ένας σύμβουλος, ο οποίος έκρινε ότι και οι τραπεζικοί λογαριασμοί της ημεδαπής αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία και, επομένως, δικαιολογείται στην περίπτωση αυτή η δεκαετής παραγραφή.

Βάρος απόδειξης
Έμμεση απόδειξη («τεκμήρια»)
Τραπεζικοί λογαριασμοί

Η παράλειψη δηλώσεως ή η ανακριβής δήλωση φορολ. εισοδήματος μπορεί να προκύπτει και με έμμεσες αποδείξεις («τεκμήρια») από τη φορολ. αρχή. Τούτο δεν αποτελει αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως. Στοιχεία έμμεσης αποδείξεως μπορούν να αντληθούν και από τραπεζικούς λογαριασμούς του φορολογουμένου στην ημεδαπή. Οι κινήσεις δε και τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών, δεν αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, χρήζοντα προστασίας.

ΣτΕ....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.