210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Ασφαλιστική Εκκαθάριση - Αρμοδιότητα Μον. Πρωτοδικείου (Ασφαλ. Μέτρα) - Ανακοπή (άρθρα. 235, 239, 242, 248 Ν.4364/2016) – Δεκτή ΝΕΟ

Ασφαλιστική Εκκαθάριση

Αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

Ανακοπή (άρθρ. 235, 239, 242, 248 Ν.4364/2016) – Δεκτή

Τροποποιείται η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων που δεν εκδικάστηκε με δικαστική απόφαση

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ –τεύχος Νοέμβριος 2019)

Με την υπό κρίση ανακοπή, η ανακόπτουσα ζητεί, να τροποποιηθεί η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων της καθ’ ης η ανακοπή, ώστε οι αξιώσεις της, που απορρέουν από το περιγραφόμενο στην αίτηση αυτοκινητικό ατύχημα, να καταχωρηθούν και να επαληθευθούν για το ποσό των 33.394,72 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της ανακοπής και έως την εξόφληση.

Η ανακόπτουσα, προέβη σε αναγγελία της προαναφερομένης απαιτήσεώς της εμπροθέσμως, δηλαδή πριν από την εκπνοή της αποσβεστικής προθεσμίας που τάχθηκε με Ανακοίνωση – Πρόσκληση του ορισθέντος ασφαλιστικού εκκαθαριστή της καθ΄ης η ανακοπή ασφαλιστικής εταιρίας, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε οριστικώς, δυνάμει απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ και τέθηκε σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ανάρτησε στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα που τηρεί η καθ’ ης η ανακοπή τον Πίνακα Δικαιούχων Πληρωμής, στον οποίο όμως η ανωτέρω απαίτηση της ανακόπτουσας επαληθεύθηκε μόνον κατά το ποσό των 2.500 ευρώ. Το Δικαστήριο, εκτιμώντας το υφιστάμενο αποδεικτικό υλικό, άγεται στη δικανική πεποίθηση ότι στην ανωτέρω Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων έπρεπε να καταχωρηθεί και να επαληθευθεί η προαναφερόμενη επίδικη απαίτηση της αιτούσας ύψους 10.772,83 ευρώ. Η εν λόγω απαίτηση, παρόλο που δεν έχει επιδικασθεί με δικαστική απόφαση, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, διότι πιθανολογήθηκε η επέλευση του προπεριγραφόμενου ζημιογόνου συμβάντος και κατ’ επέκταση η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης για την ανακόπτουσα (βλ. και όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας).

Το Δικαστήριο κρίνει, κατόπιν επισκοπήσεως του εγγράφου της αναγγελίας απαιτήσεως της ανακόπτουσας, ότι αναφέρονται σε αυτό με επάρκεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση της απαιτήσεως της τελευταίας (ύψος ζημίας, αριθμός κυκλοφορίας εμπλεκόμενων οχημάτων, ημερομηνία ατυχήματος κ.λπ.). Με βάση τα παραπάνω, πιθανολογήθηκε ότι εν προκειμένω πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι αναφερόμενες στις διατάξεις του Ν. 4364/2016. Συνεπώς, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να τροποποιηθεί η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων της καθ’ ης η ανακοπή υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσας ασφαλιστικής εταιρείας, προκειμένου η ως άνω απαίτηση της ανακόπτουσας να καταχωρηθεί και να επαληθευθεί ορθώς για το ποσό των 10.772,83 ευρώ.

Τόκοι

Μη νόμιμο το αίτημα για επιδίκαση τόκων από την επίδοση της ανακοπής έως την εξόφληση (1)

Η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. α’ του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας», που ορίζει ότι: «Από την κήρυξη της πτώχευσης οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα παύουν να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους», πρέπει, για την ταυτότητα του δικαιολογητικού λόγου, να ισχύσει και στην περίπτωση της ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως, η οποία, αποτελεί θεσμό ανάλογο προς αυτόν της πτωχεύσεως, μετά του οποίου ταυτίζεται κατά βάση ως προς τον σκοπό και την τηρούμενη για την επίτευξή του διαδικασία (εξασφάλιση των δανειστών). Επομένως και στην περίπτωση της ασφαλιστικής εκκαθαρίσεως οι υποκείμενες σε αυτήν απαιτήσεις των ασφαλισμένων παύουν να παράγουν τόκους, νόμιμους ή συμβατικούς, από τη θέση της ασφαλιστικής επιχειρήσεως στο καθεστώς της εκκαθάρισης.

  

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων

Παραβίαση ΣΤΟΠ

Υπαιτιότητα 60% της οδηγού της καθ’ ης κατά ποσοστό 60%, η οποία εισήλθε αιφνιδιαστικά σε διασταύρωση, παραβιάζοντας ρυθμιστική πινακίδας ΣΤΟΠ, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα το δεξιό τμήμα του οχήματος της στο εμπρόσθιο τμήμα της μοτοσικλέτας της ανακόπτουσας.

 

Κράνος - Έλλειψη (2)

Η ανακόπτουσα η οποία, δεν έκανε χρήση του προστατευτικού κράνους, κρίθηκε συνυπαίτια κατά ποσοστό 40% του επιδίκου ατυχήματος, γενομένης εν μέρει δεκτής ως και κατ’ ουσίαν βάσιμης της ένστασης της καθ’ ης περί συντρέχοντος πταίσματος.

Αίτημα Αναβολής

προκειμένου να προσκομισθεί βεβαίωση του

Ασφαλιστικού Φορέα - Απορριπτέο

Όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα της ανακόπτουσας (ΟΓΑ), σε συνδυασμό με την βεβαίωση του ΕΦΚΑ, η ανακόπτουσα δεν έλαβε ούτε δικαιούται να λάβει κανένα ποσό από τους ασφαλιστικούς της φορείς, δεδομένου ότι έχει προς αυτούς ληξιπρόθεσμες οφειλές (ασφαλιστικές εισφορές). Επομένως το αίτημα της καθ’ ης περί αναβολής, κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, προκειμένου να προσκομισθεί σχετική βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα της αντιδίκου της σχετικά με τις παροχές που έλαβε ή δικαιούται να λάβει, είναι αβάσιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο.

 

Ηθική Βλάβη

Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα, του μεγέθους της προκληθείσης στην υγεία της 50ετους παθούσας (ανακόπτουσας) βλάβης και του εντεύθεν ψυχικού άλγους και της σωματικής της ταλαιπωρίας, του συντρέχοντος πταίσματος της ανακόπτουσας, ως προς την έκταση της ζημίας της, πρέπει να της επιδικασθεί ως χρηματική της ικανοποίηση εξ ΑΚ 932 το ποσό των 6.000 ευρώ.

 

Αποκλειστική Νοσοκόμος επί 24ώρου βάσεως

Παρόλο που η ανακόπτουσα δεν κατέβαλε αμοιβή για τις εκ των πραγμάτων αναγκαίες υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου, η καθ’ ης ευθύνεται κατ’ άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ να της καταβάλει το αναγκαίο ποσό που θα κατέβαλλε για την ως άνω αιτία και για το παραπάνω χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εξαδέλφη της παρείχε τις υπηρεσίες αυτές. Η ανωτέρω αποζημίωση και το ημερομίσθιο που θα κατέβαλλε σε αποκλειστική νοσοκόμο πρέπει να υπολογισθεί με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας για τη σχετική αμοιβή των αποκλειστικών νοσοκόμων την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι η ως άνω εξαδέλφη της ανακόπτουσας παρείχε στην τελευταία τις υπηρεσίες αυτές όχι μόνο 8 ώρες ημερησίως, αλλά επί 24ώρου βάσεως, συνυπολογιζομένης της αναλογίας ασφάλισής της, η αμοιβή αυτή δεν θα μπορούσε να υπολείπεται του ποσού των 70 ευρώ ημερησίως. Συνεπώς η αποζημίωση που οφείλει η καθ’ ης για την ως άνω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 6.650 ευρώ (95 ημέρες X 70 ευρώ).

Σχόλια – Παρατηρήσεις

  1. Ασφαλιστική Εκκαθάριση - Τόκοι μη νόμιμο το αίτημα για την επιδίκασή τους από την επίδοση της ανακοπής έως την εξόφληση.

Στην περίπτωση που επιδικάζεται ανακοπή του παθόντος σύμφωνα με τις παραδοχές της κατωτέρω απόφασης, το αίτημα περί επιδίκασης τόκων απορρίπτεται ως μη νόμιμο, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 24 παρ.1 εδ. α’ του Ν.3588/2007 του “Πτωχευτικού Κώδικα”.

Στην περίπτωση όμως που εκδικάζεται αγωγή της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας κατά οφειλέτη της, σύμφωνα με τις παραδοχές της Εφ.Πειρ.328/2019 (δημοσιευόμενη ανωτέρω 517) νόμιμα επιδικάζονται τόκοι από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Σημειωτέον ότι και οι δύο ανωτέρω περιπτώσεις εκδικάσθηκαν κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, υπό το καθεστώς του Ν.4364/2016, περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης, που προσομοιάζει προς το θεσμό της πτωχεύσεως, εφαρμοστέων εν προκειμένω των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και οι δύο εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη σύμμετρη ικανοποίηση των δανειστών.

Όμως άλλα μέτρα και σταθμά ίσχυσαν στην ανωτέρω πρώτη περίπτωση των απαιτήσεων, που απορρίπτονται οι τόκοι των απαιτήσεων, καθώς αυτές παύουν να παράγουν τόκους, νόμιμους ή συμβατικούς, όταν η ασφαλιστική επιχείρηση τίθεται στο καθεστώς της εκκαθάρισης και άλλα στη δεύτερη περίπτωση, που επιδικάζονται τόκοι, (νόμιμοι ή συμβατικοί) στις επιδικαζόμενες αξιώσεις τής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας.

  1. Κράνος –Έλλειψη

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση, όσον αφορά τις συνθήκες του επίδικου ατυχήματος, πιθανολογήθηκε ότι η οδηγός του ζημιογόνου οχήματος, ασφαλισμένο στην καθ΄ης η ανακοπή υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία, είναι συνυπαίτια σε ποσοστό 60%, εξαιτίας των παραβάσεών της (άρθρ. 12 και 4 παρ.3 ΚΟΚ). Η ανακόπτουσα οδηγός πιθανολογήθηκε ότι δεν έφερε προστατευτικό κράνος και κατά τις παραδοχές της απόφασης είναι συνυπαίτια του επίδικου ατυχήματος σε ποσοστό 40%.

Από την επισκόπηση του περιεχομένου της απόφασης αβίαστα προκύπτει ότι αποκλειστικά υπαίτια του ατυχήματος είναι η ανωτέρω οδηγός του ασφαλισμένου στην καθ΄ης η ανακοπή ασφαλιστική εταιρία.

Από καμία διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται ότι η έλλειψη κράνους (όπως και η έλλειψη ζώνης ασφαλείας) άγει στην δικανική πεποίθηση και κρίση ότι στοιχειοθετείται υπαιτιότητα (αμέλεια) ή συνυπαιτιότητα στην επέλευση του ζημιογόνου ατυχήματος.

Η έλλειψη κράνους θεμελιώνει το συντρέχον πταίσμα της διάταξης του άρθρ. 300 ΑΚ, στην επέλευση του τραυματισμού ή του θανάτου του παθόντος, εφόσον τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια.

Κατά το κριθέν ποσοστό του συντρέχοντος πταίσματος, επέρχεται μείωση των επιδικαζόμενων αξιώσεών, το οποίο προσμετρτάται για τον προσδιορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης κατ΄άρθρ. ΑΚ 932.

 

Μον. Πρ. Αθ......Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε όχι στην παρακάτω φωτογραφία αλλά ακριβώς ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση που είναι μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.