210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης – Μέθη Οδηγού Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστικής Εταιρίας Δεκτή ως προς τον Οδηγό-Απορριπτέα ως προς την ιδιοκτήτρια του Οχήματος Εταιρία ΝΕΟ

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης – Μέθη Οδηγού

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστικής Εταιρίας

Δεκτή ως προς τον Οδηγό

Απορριπτέα ως προς την ιδιοκτήτρια του Οχήματος Εταιρία (1)

(Μετά σχετικού Σημειώματος Αθανασίου Κρητικού, Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου, ε.τ.)

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Νοέμβριος 2019)

Το ασφαλισμένο από την ενάγουσα όχημα οδηγείτο από τον πρώτο εναγόμενο, ο οποίος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, γεγονός που οφειλόταν σε δικό του πταίσμα και συνδέεται, αιτιωδώς, με την επέλευση του ενδίκου αυτοκινητικού ατυχήματος. Επομένως, αφού στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε ότι συντρέχει η συνδρομή της νόμιμης της συνομολογηθείσας εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη (άρθρ. 6β παρ.1 εδ. β του Ν. 3557/2007, σε συνδυασμό με άρθρα 1 παρ.1, 2 παρ.1, 2, 5 και 8 του Ν. 2496/97 και 361 του ΑΚ), γίνεται δεκτή η αναγωγή της ασφαλίζουσας το όχημα ασφαλιστικής εταιρίας, κατά του εν μέθη οδηγού.

Αντίθετα, αμφότερες οι αναγωγές ως προς τη δεύτερη εναγόμενη, ιδιοκτήτρια του ζημιογόνου οχήματος (ασφαλισμένη και αντισυμβαλλόμενη της ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας), είναι απορριπτέες, ως ουσία αβάσιμες, καθόσον αποδείχθηκε ότι δεν βαρύνει την ίδια υπαιτιότητα για την εκ μέρους του πρώτου εναγόμενου - οδηγού της παραβίαση, κατά τον επίδικο χρόνο, του επίμαχου συμβατικού όρου της επίδικης ασφαλιστικής σύμβασης, κατά παραδοχή του παραδεκτά προβληθέντος σχετικού ισχυρισμού της, αφού προέκυψε ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποί της δεν γνώριζαν ούτε μπορούσαν να γνωρίζουν την κατάσταση μέθης τού οδηγού ούτε μπορούσαν να την αποτρέψουν με κάποιο τρόπο.

Ειδικότερα η εναγομένη ιδιοκτήτρια του ζημιογόνου οχήματος εταιρία είχε λάβει όλα τα αναγκαία πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να αποτρέψει τον οποιοδήποτε υπάλληλο - οδηγό της από να οδηγεί τα λεωφορεία της, ύστερα από προηγούμενη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, αφού, εκτός από τις σχετικές προφορικές επισημάνσεις των εκπροσώπων της, είχε συμπεριλάβει ειδικό σχετικό προς τούτο, όρο στις συμβάσεις εργασίας τους, η παράβαση του οποίου επέσυρε την ποινή της απόλυσής τους, όπως, πράγματι, συνέβη στην προκειμένη περίπτωση που ο εναγόμενος - εργαζόμενός της απολύθηκε, αζημίως, δυνάμει έγγραφης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

 

Ευθύνη εκ Προστήσεως

   Κρίθηκε ότι η αναγωγική υποχρέωση της εναγομένης (αντισυμβαλλόμενης - ασφαλισμένης και ιδιοκτήτριας του ζημιογόνου λεωφορείου) δεν θεμελιώνεται στην ιδιότητά της, ως προστήσασας του πρώτου εναγομένου (εν μέθη οδηγού), αλλά στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 5, 6 παρ. 1, 6β παρ. 1β, 10 παρ. 1, 11 παρ. 1 Ν. 409/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/1986 και διαμορφώθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3557/2007, σε συνδυασμό μ’ αυτές των άρθρων 1, 2, 5, 8 & 9 παρ. 2 του Ν. 2496/1997 361 του ΑΚ. Επομένως, αντίθετα με όσα νομικά αβάσιμα υποστηρίζει η ενάγουσα - εκκαλούσα, δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση η αντικειμενική ευθύνη της ιδιοκτήτριας - προστήσασας, αφού, εν προκειμένω, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι περί αδικοπραξιών διατάξεις (άρθρα 914 και επ. ΑΚ), αλλά οι ανωτέρω νομικές διατάξεις που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με τις οποίες, για την κατάφαση ευθύνης του ιδιοκτήτη, απαιτείται να βαρύνεται και ο ίδιος με υπαιτιότητα, ως προς την παράβαση του εκάστοτε επικαλούμενου ασφαλιστικού βάρους.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης – Μέθη Οδηγού μη Ιδιοκτήτου

Όσον αφορά τον ασφαλιζόμενο ιδιοκτήτη ή τον αντισυμβαλλόμενο, όταν αυτοί είναι πρόσωπα διαφορετικά από τον οδηγό, προϋπόθεση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η κατ’ αυτών αναγωγή του ασφαλιστή, είναι τα πρόσωπα αυτά να βαρύνονται με υπαιτιότητα, για την παράβαση, δηλαδή για το γεγονός ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου του οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο εναγόμενος - ιδιοκτήτης, για να καταρρίψει το εις βάρος του τεκμήριο υπαιτιότητας, πρέπει να επικαλεσθεί, (και να αποδείξει) ότι δεν βαρύνεται με υπαιτιότητα, διότι δεν εγνώριζε ούτε μπορούσε να γνωρίζει ότι το πρόσωπο στο οποίο παραχώρησε την οδήγηση του αυτοκινήτου του δεν ήταν ικανό προς οδήγηση, διότι τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ΑΠ 1497/2014, ΕΣυγκΔ 2014/498.

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή κατά του λήπτη της Ασφάλισης Ιδιοκτήτου αλλά ΜΗ οδηγού - Απορριπτέα. Εφαρμοστέες και οι διατάξεις του Ασφαλιστικού Νόμου 2496/1997. Κατά τη διάταξη του άρθρου 9 § 2 του ν. 2496/1997, τον λήπτη της ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον ασφαλισμένο. Η ρήτρα στο ασφαλιστήριο για εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών που προκαλούνται από τον εν Μέθη οδηγό, αποτελεί αληθώς καλυμμένο συμβατικό ασφαλιστικό βάρος. Όμως, προϋπόθεση για την λειτουργία αυτής σε βάρος του λήπτη της ασφάλισης, ο οποίος δεν έχει τις υποχρεώσεις από την ασφαλιστική σύμβαση που μπορούν να εκπληρωθούν μόνο από τον ασφαλισμένο οδηγό του αυτοκινήτου, είναι να υφίσταται υπαιτιότητα αυτού (330 ΑΚ). ΑΠ.1068/2013, ΕΣυγκΔ 2013/502.

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστικής Εταιρίας - Δεκτή κατά του εν μέθη Οδηγού μη κυρίου - Απορριπτέα κατά της ιδιοκτήτριας εταιρίας ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Μον.Πρ.Αθ.2132/2014, ΕΣυγκΔ2016/ 404.

Αντί άλλων βλ. σχετικό σημείωμα Αθανασίου Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ, ε.τ. κατωτέρω σελ. 541.

 

Απόφ.Μον.Εφ.Θεσ.....Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε όχι στην παρακάτω φωτογραφία αλλά ακριβώς ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση που είναι μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.