210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Συμμετοχή στα αποκτήματα - Ενοχή αξίας - Έννοια Αύξησης Περιουσίας Συζύγου - Υπολογισμός Τελικής Περιουσίας - Προϋποθέσεις Αξίωσης Συμμετοχής Συμβολή συζύγου στην αύξηση της περιουσίας. ΝΕΟ

Συμμετοχή στα αποκτήματα - Ενοχή αξίας

Έννοια Αύξησης Περιουσίας Συζύγου

Υπολογισμός Τελικής Περιουσίας

Προϋποθέσεις Αξίωσης Συμμετοχής

Συμβολή συζύγου στην αύξηση της περιουσίας

Πραγματική συμβολή - Τεκμαρτή συμβολή

Εργασία έγγαμης συμβίωσης

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Μεταβίβαση από το σύζυγο ακινήτου με πώληση 1 ½ μήνα πριν τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης. Η σύζυγος εργαζόταν περιστασιακά και όχι συστηματικά στην ξενοδοχειακή επιχείρηση του συζύγου, η απόκτηση της περιουσίας του συζύγου έγινε από τα εισοδήματα της δική του επαγγελματική δραστηριότητα. Απόκτηση περιουσίας συζύγου χωρίς υλική ή ηθική συνδρομή της ενάγουσας λόγω ερίδων εντάσεων και χωρισμών. Ισχυρισμός ενάγουσας για οικονομική της συμβολή στην ανέγερση μεζονέτας του εναγόμενου.

-Ενοχή αξίας : η απαίτηση του κάθε συζύγου από το άρθρο 1400 ΑΚ είναι κατ’ αρχήν ενοχή αξίας, δηλαδή χρηματική ενοχή, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η χρηματική αποτίμηση της αύξησης της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται από τη συμβολή του δικαιούχου άμεση ή έμμεση.

-Αύξηση περιουσίας συζύγου : ως αύξηση νοείται όχι μια συγκεκριμένη κτήση αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, ήτοι κατά την εκτέλεση του γάμου (αρχική περιουσία) και κατά το χρόνο που γεννάται η αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα (τελική περιουσία).

-Υπολογισμός τελικής περιουσίας : Από τη σύγκριση της αξίας της αρχικής και της τελικής περιουσίας του συζύγου, αναγόμενης σε τιμές του χρόνου της έγερσης της αγωγής θα κριθεί αν υπάρχει αύξηση της περιουσίας του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συμμετοχή στα αποκτήματα. Προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας, κρίσιμος χρόνος θεωρείται, στη μεν περίπτωση της τριετούς διάστασης (κατά την οποία προϋποτίθεται ότι ο γάμος δεν έχει ακόμα λυθεί ή ακυρωθεί), ο χρόνος της άσκησης της αγωγής, στη δε περίπτωση λύσης ή ακύρωσης γάμου με δικαστική απόφαση ο χρόνος κατά τον οποίο η απόφαση αυτή έγινε αμετάκλητη. Για την εξεύρεση όμως της αξίας τους σε χρήμα, κρίσιμος είναι ο χρόνος της παροχής έννομης προστασίας, ήτοι ο χρόνος άσκησης της αγωγής, λαμβάνεται δεν υπόψη το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου, ώστε , από τη σύγκριση αυτής κατά το χρονικό σημείο τέλεσης του γάμου (αρχική περιουσία) προς εκείνη που υφίσταται κατά το χρονικό σημείο γένεσης της αξίωσης (τελική περιουσία), πρέπει να προκύπτει αύξηση.

-Προϋποθέσεις αξίωσης συμμετοχής : Από τη διάταξη 1400 Α.Κ. προκύπτει, ότι προϋποθέσεις της αξίωσης του συζύγου προς συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου είναι : α) η λύση ή ακύρωση του γάμου , ή, κατ’ ανάλογη εφαρμογή, η συμπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων, β) η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου, αφότου τελέσθηκε ο γάμος και γ) η συμβολή, με οποιοδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση αυτής της περιουσίας του υπόχρεου.

-Συμβολή συζύγου στην αύξηση της περιουσίας: μπορεί να συνίσταται όχι μόνο στην παροχή κεφαλαίων με οποιαδήποτε μορφή, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών αποτιμώμενων σε χρήμα, όπως είναι και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο συζυγικό οίκο, εφόσον όμως αυτές υπερβαίνουν την εκπλήρωση της υποχρέωσης συμβολής των συζύγων στις οικογενειακές τους ανάγκες.

-Πραγματική- τεκμαρτή συμβολή : Η αποτίμηση των υπηρεσιών του δικαιούχου συζύγου, με τις οποίες αυτός συνέβαλε στην επελθούσα αύξηση της περιουσίας του εναγόμενου συζύγου του, απαιτείται όταν η αγωγή στηρίζεται στην τεκμαρτή συμβολή, τότε, μοναδική προϋπόθεση έχει, την επαύξηση της περιουσίας του εναγόμενου συζύγου , κατά τη διάρκεια του γάμου, την οποία, και μόνον, ο ενάγων οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει, προσδιορίζοντας την τυχόν αρχική, κατά την τέλεση του γάμου περιουσία του εναγόμενου και την τελική , κατά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή τη συμπλήρωση τριετούς διάστασης περιουσία του.

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

-Εργασία έγγαμης συμβίωσης : ως εργασία κατά την έννοια του 1389 ΑΚ, δηλαδή ως μέσο εκπλήρωσης της υποχρέωσης προς συνεισφορά για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών, νοείται η προσωπική εργασία, τόσο η εξωοικιακή όσο και η οικιακή, στην πρώτη δε μορφή εντάσσεται και η παροχή εργασίας από τον ένα σύζυγο στο επάγγελμα ή την επιχείρηση του άλλου, χωρίς αμοιβή , καθώς και η απασχόληση στην οικιακή οικονομία.

-Μεταβίβαση από το σύζυγο ακινήτου με πώληση 1 ½ μήνα πριν τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης : και σε κάθε περίπτωση πριν τη συμπλήρωση της τριετίας από τη διάσταση τους, που αποτελεί το κρίσιμο χρόνο για την αποτίμηση της τελικής περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, μεταβίβασε λόγω πώλησης στον υιό του από τον πρώτο γάμο, ποσοστό ακινήτου. Συνεπώς, εφόσον το περιουσιακό στοιχείο δεν υφίσταται κατά τον κρίσιμο χρόνο της αποτίμησης της τελικής περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, εφόσον αυτό έχει εκποιηθεί από τον τελευταίο ήδη σε προγενέστερο της διάσπασης τους χρόνο, η σχετική αξίωση του δικαιούχου συζύγου μετατίθεται στο τίμημα που εισέπραξε ο εναγόμενος από αυτήν, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι μικρότερο της ανωτέρω αναφερόμενης εμπορικής αξίας της επιχείρησης.

-Η σύζυγος δεν εργαζόταν ανελλιπώς σε ξενοδοχειακή επιχείρηση του συζύγου : για 12 και πλέον ώρες ημερησίως, απλά τον βοηθούσε τα πρώτα έτη του έγγαμου βίου τους στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας παρέχοντας την προσωπική της εργασία στην ξενοδοχειακή του επιχείρηση , όχι όμως συστηματικά και με πλήρες ωράριο αλλά περιστασιακά. Έτσι ενώ η σύζυγος συνείσφερε στις οικογενειακές ανάγκες, όσον αφορά λειτουργία του οίκου και τη φροντίδα του τέκνου τους, πλην όμως δεν αποδείχθηκε ότι οι παρεχόμενές από αυτήν υπηρεσίες στο συζυγικό οίκο υπερέβαιναν την εκ του άρθρου 1389 ΑΚ επιβαλλόμενη υποχρέωση συνεισφοράς της στα βάρη του γάμου, ενόψει της άνετης διαβίωσης που προσέφερε σ αυτήν και το τέκνο τους ο εναγόμενος και του γεγονότος ότι ο τελευταίος κάλυπτε το σύνολο των οικογενειακών τους αναγκών και των εν γένει δαπανών διαβίωσης τους.

-Ο σύζυγος κατάφερε να εξελιχθεί επαγγελματικά χωρίς, χωρίς την ουσιαστική – υλική ή ηθική- συνδρομή της ενάγουσας: με την οποία άλλωστε ουδέποτε συμβίωσε ομαλά καθώς η σχέση τους καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης τους, διακρινόταν από συνεχείς έριδες, εντάσεις , χωρισμούς και επανασυνδέσεις.

-Ισχυρισμός ενάγουσας για οικονομική της συμβολή στην ανέγερση μεζονέτας του εναγόμενου: ο ισχυρισμός δεν αποδεικνύεται από κανένα αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο, εφόσον η ενάγουσα δεν είχε δικά της εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, ληφθέντος υπόψη ότι ουδέποτε εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης της με τον εναγόμενο, ούτε είχε περιουσία.

 NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

Επιμέλεια : Σοφιανός Σακκάς

LLM Δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Κείμενο Απόφ. ΑΠ....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.