210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Γαμικές Διαφορές – Λύση Γάμου - Επιδίκαση με Αλλοδαπή Απόφαση 600.000 λιρών Αγγλίας στη σύζυγο - Αναγνώριση - Κήρυξη Εκτελεστής Αλλοδαπής Δικαστικής Απόφασης στην Ελλάδα ΝΕΟ

Αναγνώριση και Κήρυξη Εκτελεστής Αλλοδαπής Δικαστικής Απόφασης (Αγγλικό Δίκαιο) Γαμικών Διαφορών στην Ελλάδα (άρθρ. 905 παρ. 3, 323 παρ. 5 ΚΠολΔ)

Απαιτείται μεταξύ άλλων να μην αντίκειται στην δημόσια τάξη υπό την έννοια του άρθρου 33 ΑΚ

Η κήρυξη απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου εκτελεστής στην Ελλάδα ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΑΙ όταν εξαιτίας του περιεχομένου της η εκτέλεσή της θα προσέκρουε σε θεμελιώδεις πολιτειακές, ηθικές, κοινωνικές, δικαϊκές ή οικονομικές αντιλήψεις που κρατούν στην Ελλάδα.     

Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις (άρθ. 45 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000)

 

Εφαρμογή Ρήτρας Διεθνούς Δημόσιας Τάξης (άρθ. 34, σημείο 1 του Κανονισμού 44/2001) –

Δεν αναγνωρίζεται η αλλοδαπή απόφαση εάν η αναγνώριση αντίκειται προφανώς στη δημόσια τάξη του κράτους αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

 

Η εφαρμογή της ρήτρας διεθνούς δημόσιας τάξης, που διατυπώνεται στο άρθρο 34, σημείο 1 του Κανονισμού 44/2001, είναι νοητή μόνο στην περίπτωση που η αναγνώριση της απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος θα προσέκρουε με απαράδεκτο τρόπο στην έννομη τάξη του κράτους αναγνώρισης λόγω παραβίασης θεμελιώδους αρχής. Η παραβίαση θα πρέπει να συνίσταται σε πρόδηλη παράβαση κανόνα δικαίου ο οποίος θεωρείται ουσιώδης στην έννομη τάξη του κράτους αναγνώρισης ή σε πρόδηλη προσβολή δικαιώματος το οποίο αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες σε αυτή την έννομη τάξη... Η διεθνής δημόσια τάξη της αναγνώρισης ελέγχει εάν είναι ανεκτή η εισδοχή στην ημεδαπή έννομη τάξη αλλοδαπών έννομων σχέσεων ή καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί και υφίστανται σε άλλη έννομη τάξη, είτε με τη μορφή δικαστικών αποφάσεων είτε με τη μορφή των έννομων καταστάσεων υπό την έννοια του άρθρου 33 ΑΚ.... Το αρνητικό αποτέλεσμα της διεθνούς δημόσιας τάξης δεν εξοβελίζει καθ΄ολοκληρίαν το κανονικώς εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο, παρά μόνο θίγει την εφαρμογή διάταξής του, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί σε ανεπίτρεπτο αποτέλεσμα.. Η διεθνής δημόσια τάξη αποβλέπει στην προστασία έννομων συμφερόντων που αποτυπώνονται σε κανόνα δικαίου και όχι στην προστασία αμιγώς οικονομικών συμφερόντων... Η δημόσια τάξη παραβιάζεται όχι μόνο όταν οι επιπτώσεις της αλλοδαπής απόφασης προσβάλλουν κατάφωρα θεμελιώδεις αρχές και αξίες (συνταγματικά κατοχυρωμένες εγγυήσεις και δικαιώματα) αλλά και της Ενωσϊακής (θεμελιώδη δικαιώματα και βασικές ελευθερίες) έννομης τάξης......Δεν ελέγχεται από το Δικαστήριο του κράτους αναγνώρισης ή εκτέλεσης αν το δικαστήριο προέλευσης της αλλοδαπής απόφασης αξιολόγησε ορθά το νομικό και πραγματικό υλικό καθώς επίσης και αν η αλλοδαπή απόφαση εφάρμοσε εσφαλμένα το εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο...

 

Αλλοδαπή Δικαστική Απόφαση - Λύση Γάμου

Διάκριση μεταξύ Διατροφής σε σύζυγο μετά τη λύση του γάμου και ρύθμισης των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων

κατά το αλλοδαπό (Αγγλικό) και το Ελληνικό Δίκαιο

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α' του Κανονισμού 44/2001 οι διαφορές που αφορούν στο κύρος ή την ερμηνεία του γαμικού συμφώνου ή στο νομικό σύστημα καθορισμού των ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ των συζύγων, στη διαχείριση και εκκαθάριση της περιουσίας μετά τη λύση του γάμου.

Οι σχετικές αποφάσεις δεν κηρύσσονται εκτελεστές με βάση τον Κανονισμό αλλά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 905 και 323 ΚΠολΔ ή των κυρωθέντων από την Ελλάδα σχετικών συμβάσεων.

Οι υποχρεώσεις ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 44/2001 (άρθ. 5 στοιχείο 2).  

Η διάκριση της έννοιας της διατροφής και των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων εξαρτάται από τον σκοπό της αλλοδαπής απόφασης, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της.

Εάν με την αλλοδαπή απόφαση η παροχή που επιδικάσθηκε προορίζεται να εξασφαλίσει τη συντήρηση του βρισκόμενου σε ανάγκη συζύγου ή αν οι ανάγκες και οι πόροι εκάστου των συζύγων λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της παροχής, η απόφαση αφορά στην ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.  

Όταν η παροχή αφορά μόνο στη διανομή αγαθών μεταξύ των συζύγων, η απόφαση αφορά στις ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ των συζύγων, που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 44/2001, και δεν μπορεί να εκτελεστεί με βάση τον Κανονισμό.  

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α' του Κανονισμού 44/2001, εξαιρούνται από την εφαρμογή του, η προσωπική κατάσταση και ικανότητα των φυσικών προσώπων, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και οι κληρονομικές σχέσεις. Στην προσωπική κατάσταση κατατάσσονται πρωτίστως τα ζητήματα του κύρους και της λύσεως του γάμου από οποιαδήποτε αιτία, ενώ στα θέματα που αφορούν στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, στεγάζονται όλες εκείνες οι διαφορές, οι οποίες ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του γάμου ή μετά τη λύση αυτού και αφορούν σε δικαιώματα διαχειρίσεως και διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν κατά το νόμο ή κατά το γαμικό σύμφωνο και στους δύο συζύγους, έχουν δε ως αφετηρία τον συζυγικό δεσμό ή τη λύση του δεσμού αυτού... Δεν υπάγονται, επομένως, στις ρυθμίσεις του Κανονισμού οι διαφορές που αφορούν στο κύρος ή στην ερμηνεία του γαμικού συμφώνου ή στο νομικό σύστημα καθορισμού των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, στη διαχείριση και εκκαθάριση της περιουσίας μετά τη λύση του γάμου κλπ., ώστε οι σχετικές αποφάσεις δεν κηρύσσονται εκτελεστές με βάση τον παραπάνω Κανονισμό (44/2001), αλλά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 905 και 323 ΚΠολΔ ή των σχετικών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα. Αντίθετα προς τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων από το γάμο, στην έννοια των αστικών υποθέσεων, που εμπίπτουν στην ύλη του Κανονισμού 44/2001, συγκαταλέγονται οι υποχρεώσεις διατροφής, όπως προκύπτει ευθέως και από τη διάταξη του άρθρου 5 στοιχ. 2 του Κανονισμού, που εισάγει ειδική δικαιοδοτική βάση για τις υποθέσεις διατροφής, με αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένη η εφαρμογή του Κανονισμού στις συγκεκριμένες υποθέσεις ..... Η διάκριση μεταξύ των εννοιών της διατροφής που εμπίπτει και των περιουσιακών σχέσεων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 44/2001 εξαρτάται από τον σκοπό της απόφασης του εθνικού δικαστηρίου, όπως συνάγεται από το σκεπτικό της. Έτσι, εάν προκύπτει ότι η επιδικασθείσα, με την αλλοδαπή απόφαση, παροχή προορίζεται να εξασφαλίσει τη συντήρηση του ευρισκομένου σε ανάγκη συζύγου ή αν οι ανάγκες και οι πόροι εκάστου των συζύγων λαμβάνονται υπ' όψιν για να προσδιορισθεί το ύψος της παροχής, η απόφαση έχει σχέση με υποχρέωση διατροφής. Αντιθέτως, όταν η παροχή αφορά μόνον στη διανομή αγαθών μεταξύ των συζύγων, η απόφαση αφορά στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και, συνεπώς, δεν μπορεί να εκτελεστεί κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Κανονισμού 44/2001.... Εξάλλου, στο αγγλικό δίκαιο δεν υφίσταται σαφής διάκριση μεταξύ διατροφής και ρυθμίσεως των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, όπως αυτή απαντάται στο ελληνικό δίκαιο και στα λοιπά δίκαια της ηπειρωτικής Ευρώπης...... Εφόσον οι εν λόγω παροχές αποσκοπούν στην εξασφάλιση συντηρήσεως του συζύγου, έχουν τον χαρακτήρα διατροφής (maintenance), όπως αυτή αναγνωρίζεται και προβλέπεται και από το ελληνικό δίκαιο. Ο δε όρος "κεφαλαιοποιημένο ποσό συντηρήσεως" ή ορθότερα "κεφαλαιοποιημένο ποσό διατροφής" (capitalisedmaintenancefund) δεν απαντάται στο κείμενο του αγγλικού νόμου, αλλά χρησιμοποιείται από τη νομολογία των αγγλικών δικαστηρίων.

Αναιρετικός Έλεγχος της Εφαρμογής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατ΄ άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ)

Κανόνες ουσιαστικού δικαίου αποτελούν και οι διατάξεις των Κανονισμών της ΕΕ (πρώην ΕΚ) που αποτελούν εσωτερικό Ελληνικό Δίκαιο

Η Επιδίκαση με την Αλλοδαπή Απόφαση του εφάπαξ ποσού των 600.000 λιρών Αγγλίας στη σύζυγο, δεν θεωρείται απαίτηση διατροφής αλλά έχει σκοπό αναδιανεμητικό- επανορθωτικό και οδηγεί στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των συζύγων

Η προσβαλλόμενη εφετειακή απόφαση δεχόμενη ότι το αντικείμενο της ένδικης διαφοράς υπάγεται στην έννοια ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου, ήτοι του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 (άρθρ. 1 παρ.2 περ. α', 5 παρ.2, 34 παρ.1, 35, 36, 43,44, 45) οι οποίες δεν ήταν εφαρμοστέες και των άρθρων 905 παρ. 3, 323 παρ.5 ΚΠολΔ τις οποίες δεν εφάρμοσε.

Σημειωτέον ότι πρωτοδίκως και κατ΄ Έφεση έγινε δεκτή η αίτηση της αναιρεσίβλητης συζύγου – αιτούσας περί αναγνώρισης και κήρυξης εκτελεστών στην Ελλάδα δύο ΔΙΑΤΑΓΩΝ που εξέδωσε το Οικογενειακό Τμήμα του Ανωτέρου Δικαστηρίου του Λονδίνου του Ηνωμένου Βασιλείου, σε βάρος του αναιρεσείοντος (πρώην συζύγου της), α) επιδικάζοντας υπέρ της αναιρεσίβλητης το ποσό των 600.000 λιρών Αγγλίας, ως κεφαλαιοποιημένο ποσό συντήρησης και β) διατάσσοντας ως μέτρο για την εξασφάλιση της εκτέλεσης της πρώτης διαταγής, την απαγόρευση της με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης, διαπραγμάτευσης, μείωσης της αξίας των ακινήτων ιδιοκτησίας του αναιρεσείοντος, όπως περιγράφονται στην εν λόγω διαταγή.

Δεκτή η Αναίρεση του αναιρεσείοντος πρώην συζύγου περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου.

Απόφ. ΑΠ.......

 

   BANNER ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟ  NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ   Video ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Video Νομολογία

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.