210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Καταγγελία Χρονομεριστικής Μισθωτικής Ξενοδοχειακής Σύμβασης από τους Μισθωτές - Αξίωση Συμβατικής Αποζημίωσης - Κατάπτωση Ποινικής Ρήτρας ποσού 153.165 ευρώ λόγω υπερημερίας της εκμισθώτριας ξενοδοχειακής εταιρίας προς εκπλήρωση της παροχής ΝΕΟ

Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης (άρθ. 1 παρ. 1 και 2 Ν 1652/1986)

Ξενοδοχειακές Μονάδες και Τουριστικές Εγκαταστάσεις με άδεια του ΕΟΤ

Κατάρτιση της μίσθωσης συμβατικής διάρκειας 60 ετών του τουριστικού καταλύματος με συμβολαιογραφικό έγγραφο που αποτελεί συστατικό τύπο

Ξενοδοχειακή Σύμβαση

Συμπληρωματικά εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ για τη μίσθωση πράγματος

Έγκυρη η μίσθωση από τη μεταγραφή του σχετικού συμβολαίου

Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών

Δεν δημιουργεί ακυρότητα ή απαράδεκτο η εκδίκαση της διαφοράς και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας (πρώτο και δεύτερο) από χρονομεριστική σύμβαση από το καθ΄ ύλην αρμόδιο δικαστήριο κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, και όχι κατά την τακτική διαδικασία, εκτός αν δεν εφαρμόστηκε δικονομικός κανόνας δικαίου, με βλάβη του διαδίκου, την οποία πρέπει να επικαλεσθεί.

Video ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.1 και 2, 5 του Ν. 1652/1986 και άρθ. 2 παρ. 3 ΠΔ 182/1999, προκύπτει, ότι η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης είναι σύμβαση, με την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση, έναντι μισθώματος, να παραχωρεί, για μεγάλο χρονικό διάστημα (5-60 έτη), κάθε χρόνο και για ορισμένο χρονικό διάστημα, στο μισθωτή τη χρήση τουριστικού καταλύματος και, συνάμα, να του παρέχει και συναφείς υπηρεσίες Ως τουριστικά καταλύματα νοούνται ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ. Πρόκειται για ξενοδοχειακή σύμβαση (εδαφ. α΄ της παρ.1), η οποία συνδυάζει μίσθωση πράγματος και συναφών υπηρεσιών, με προέχοντα το χαρακτήρα της μίσθωσης πράγματος. Σ΄ αυτή εφαρμόζονται, συμπληρωματικά, οι διατάξεις για τη μίσθωση πράγματος των άρθρων 574 επ. ΑΚ (άρθ. 5 του Ν. 1652/186). Το συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο καταρτίζεται η χρονομεριστική μίσθωση και το οποίο υποβάλλεται σε μεταγραφή, αποτελεί συστατικό τύπο και η μίσθωση αυτή είναι έγκυρη από τη μεταγραφή του σχετικού συμβολαίου.. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 591 παρ.2, 159 και 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η εκδίκαση υπόθεσης που υπάγεται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, το οποίο δικάζει με διαδικασία διαφορετική από εκείνη που ορίζει ο νόμος, δεν δημιουργεί λόγο αναίρεσης, διότι η εκδίκαση της υπόθεσης κατά διαδικασία διαφορετική από την προσήκουσα (που δεν αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης) δεν συνεπάγεται ακυρότητα ή απαράδεκτο, εκτός αν δεν εφαρμόστηκε, με βλάβη του διαδίκου, δικονομικός κανόνας που έπρεπε να εφαρμοστεί και που, προφανώς, περιέχει ή ευνοϊκότερες για τον εναγόμενο ή αυστηρότερες για τον ενάγοντα διατάξεις, γεγονός το οποίο πρέπει να επικαλεσθεί ο διάδικος.

Απορριπτέος ως απαράδεκτος ο σχετικός λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας- αναιρεσίβλητης ανώνυμης εταιρίας περί του ότι η ένδικη διαφορά εκδικάστηκε και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, και όχι κατά την τακτική διαδικασία, αφού η διαφορά προέρχεται από χρονομεριστική μίσθωση που δεν είναι καθαρή σύμβαση μίσθωσης αλλά μικτή.

Video Νομολογία 

Καταγγελία Χρονομεριστικής Μισθωτικής Σύμβασης από δύο μισθωτές και αξίωση της συμβατικής αποζημίωσής τους

Κατάπτωση της Ποινικής Ρήτρας ποσού των 153.165 ευρώ για τον καθένα λόγω υπαίτιας αδυναμίας της εκμισθώτριας εταιρίας

Ξενοδοχειακής Μονάδας να εκπληρώσει την παροχή 

Μίσθωση ενός ξενοδοχειακού διαμερίσματος – σουίτα για τις θερινές ή χειμερινές διακοπές των μισθωτών, την 29η και 30η εβδομάδα κάθε έτους, συνολικής συμβατικής διάρκειας (60) εξήντα ετών, από το έτος 1986 έως το έτος 2046, με ολοσχερή εξόφληση από τον ένα μισθωτή του συνολικού τιμήματος της μίσθωσης των 1.436.756 δραχμών από την αρχή της μίσθωσης.

Προσδιορισμός της αόριστης νομικής έννοιας της <δυσανάλογα μεγάλης ποινής> και του <μέτρου που αρμόζει> του άρθρου 409 ΑΚ

Το Εφετείο έκρινε ότι η ποινική ρήτρα είναι δυσανάλογα μεγάλη και στη συνέχεια μείωσε την ρήτρα αυτή, κατά μερική παραδοχή της σχετικής ένστασης της εφεσίβλητης ξενοδοχειακής εταιρίας, και επιδίκασε το ποσό 30.360 ευρώ στον καθένα από τους μισθωτές.    

Αναιρετική διαδικασία (κατ΄ άρθρ. 559 αριθ. 19)

Ανεπαρκείς αιτιολογίες ως προς την ορθή ή όχι εφαρμογή του άρθρου 409 ΑΚ.  

Δεκτός ο λόγος αναίρεσης των αναιρεσειόντων - μισθωτών

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 405 ΑΚ <η ποινή καταπίπτει αν ο οφειλέτης αδυνατεί υπαίτια να εκπληρώσει την παροχή ή αν περιέλθει σε υπερημερία. Η κατάπτωση της ποινής επέρχεται και αν ακόμη ο δανειστής δεν έχει υποστεί καμία ζημία>. Κατά τη διάταξη του άρθρου 409 ΑΚ <αν η ποινή που συμφωνήθηκε είναι δυσανάλογα μεγάλη, μειώνεται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, από το δικαστήριο στο μέτρο που αρμόζει. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει>. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, για τη μόρφωση της δικαστικής του κρίσης σε σχέση με τον προσδιορισμό του περιεχομένου της αόριστης νομικής έννοιας της "δυσανάλογα μεγάλης ποινής" και του "μέτρου που αρμόζει", λαμβάνει υπόψη τα περιστατικά που σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν και ιδίως το μέγεθος της ποινής σε σύγκριση με την αξία της αντιπαροχής του δανειστή, την οικονομική κατάσταση των μερών, τα συμφέροντα του δανειστή που επλήγησαν από την αθέτηση της σύμβασης, την έκταση της συμβατικής παράβασης του οφειλέτη, το βαθμό του πταίσματός του, την ενδεχόμενη ωφέλειά του από τη μη εκπλήρωση της παροχής, τα απώτερα επιβλαβή αποτελέσματα και κάθε δικαιολογημένο συμφέρον του δανειστή, τις τυχόν μεταβαλλόμενες συνθήκες, μετά τη συνομολόγηση της ποινικής ρήτρας που μπορεί να έχουν επίπτωση στο δυσανάλογο ( άρθρ. 388 και 288 ΑΚ). Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ελέγχεται, κατά το άρθρο 559 αριθμ. 1 και 19 ΚΠολΔ, για την ορθή υπαγωγή στα παραπάνω κριτήρια του άρθρου 409 ΑΚ των περιστατικών που έγιναν, ανελέγκτως, δεκτά. Δεν ελέγχεται, όμως, ο προσδιορισμός του ποσού κατά το οποίο κρίθηκε ότι πρέπει να μειωθεί η ποινική ρήτρα, ούτε και για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Για τη σχετική κρίση του δικαστηρίου, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος έκδοσης της οριστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, δηλαδή της συζήτησης, μετά την οποία αυτή εκδόθηκε, ανεξάρτητα από το αν, κατά τις περιστάσεις, λαμβάνονται υπόψη περιστατικά, αναγόμενα σε προγενέστερο χρόνο.

Το Εφετείο, κρίνοντας ότι η ποινική ρήτρα είναι δυσανάλογα μεγάλη μείωσε την ρήτρα αυτή, και επιδίκασε το ποσό των που 30.360 ευρώ σε καθένα από τους μισθωτές. Ενώ, πρωτόδικα  επιδικάσθηκε το ποσό των 144.606 ευρώ για κάθε μισθωτή, μετά την αφαίρεση 9.240 ευρώ για καθέναν από αυτούς, που αφορά στην αμοιβή της ξενοδοχειακής εξυπηρέτησης που θα κατέβαλαν κάθε έτος οι μισθωτές στην αντίδικο τους κατά τα συμφωνηθέντα, σε περίπτωση που η επίδικη μίσθωση θα συνεχιζόταν μέχρι τη συμφωνημένη λήξη της.

Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές του, το Εφετείο περιέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του ανεπαρκείς αιτιολογίες ως προς την εξειδίκευση του περιεχομένου της αόριστης νομικής έννοιας της "δυσανάλογα μεγάλης ποινής" και του προσήκοντος μέτρου της ποινής "στο μέτρο που αρμόζει", εξαιτίας των οποίων καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος, ως προς την ορθή ή όχι εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 409 ΑΚ, αφού ειδικότερα: α) δεν διευκρινίζει ποίο χρόνο έλαβε υπόψη για να προσδιορίσει το "δυσανάλογα μεγάλο" της ποινικής ρήτρας και, συνακόλουθα, δεν αποσαφηνίζει αν οι συνθήκες (ιδίως οικονομικές), κατά τον κρίσιμο, εν προκειμένω, χρόνο της πρώτης συζήτησης της αγωγής που έπρεπε να ληφθεί υπόψη για να προσδιοριστεί αν η συμφωνημένη ποινή είναι ή όχι "δυσανάλογα μεγάλη", ήταν ίδιες με εκείνες του χρόνου που συνομολογήθηκε η ποινική ρήτρα, αλλά περιορίζεται να αναφέρει γενικόλογα την οικονομική κρίση "...ιδιαίτερα από το έτος 2012", β) δεν διέλαβε πραγματικά περιστατικά για την οικονομική κατάσταση των διαδίκων μερών και γ) δεν εξειδικεύεται η έκταση της παράβασης της συμβατικής υποχρέωσης της εκμισθώτριας εταιρείας, αλλά και ο βαθμός του πταίσματός της, λαμβάνοντας υπόψη και η υποχρέωσή της, κατ' άρθρο. 575 ΑΚ, να διατηρεί κατάλληλο το μίσθιο για τη συμφωνημένη χρήση σ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

 

Περαιτέρω η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίνοντας ως απαράδεκτους και αβάσιμους τους τρείς (3) λόγους αναίρεσης της αναιρεσείουσας- εκμισθώτριας εταιρίας: α) για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 281 (καταχρηστική άσκηση) και 288 ΑΚ απορρίπτοντας την σχετική ένστασή της (άρθρ. 559 αριθ. 1 εδ α΄), β) για ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες της πληττόμενης απόφασης και ειδικότερα διότι απέρριψε την ένσταση της για ακυρότητα κατ' άρθρα 178 και 179 ΑΚ της ρήτρας αποζημίωσης της χρονομεριστικής μίσθωσης (άρθρ. 559 αριθ.19), και γ) τον κατά τα προεκτεθέντα λόγο κατ΄άρθρ. 559 παρ. 1 και κατ΄ εκτίμηση του νοηματικού περιεχομένου του αριθ. 14 ΚΠολΔ, διότι η ένδικη υπόθεση εκδικάστηκε και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, και όχι κατά την τακτική διαδικασία, και απέρριψε στο σύνολό της την ασκηθείσα αναίρεση.

Κείμενο Απόφ.....

   BANNER ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟ                  

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.