210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Προϋποθέσεις Κτήσης Κυριότητας Δημοσίου σε Αλλότριο Ακίνητο – Έννοια Εγκαταλειμμένου Ακινήτου ΝΕΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΕ ΑΛΛΟΤΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

(άρθρο 34 του α.ν. 1539/1938 "περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων",

που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 53 ΕισΝΑΚ, του οποίου η ισχύς επεκτάθηκε και στα Δωδεκάνησα, με το άρθρο 1 του β.δ/τος της 31 Δεκεμβρίου 1948-10 Ιανουαρίου 1949 (βλ. και άρθρ. 21 παρ. 1 ν. 3800/1957)

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων προκύπτει ότι για να αποκτήσει το Δημόσιο κυριότητα σε αλλότριο ακίνητο, το οποίο δεν διαχειρίζεται ο κύριος αυτού ή αντιπρόσωπός του, απαιτείται να συντρέχουν ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ οι εξής τρεις προϋποθέσεις:

α) εγκατάλειψη του ακινήτου από τον κύριο,

β) νομότυπη κατάληψη αυτού από το Δημόσιο και

γ) πάροδος δεκαετίας από την κατάληψη (που φέρει το χαρακτήρα αποσβεστικής προθεσμίας, επί της οποίας δεν αποκλείεται η εφαρμογή λόγου διακοπής της παραγραφής).

 

ΕΝΝΟΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ως εγκαταλελειμμένο, κατά την έννοια του νόμου, θεωρείται το ακίνητο, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από τον ιδιοκτήτη του με πρόθεση παραίτησης από την κυριότητα. Πρέπει, δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του να έχει παραιτηθεί, άτυπα, από τη φυσική εξουσίασή του με τη θέληση να μη νέμεται αυτό (σύμπτωση παραίτησης από το υλικό και το πνευματικό στοιχείο εξουσίασης), με το σκοπό παραίτησης από την κυριότητά του.

Δεν θεωρείται εγκαταλελειμμένο, κατά την έννοια του νόμου, και το ακίνητο, επί του οποίου ο ιδιοκτήτης δεν άσκησε, για μεγάλο χρονικό διάστημα, καμία πράξη νομής (ή κατοχής), αφού ο κύριος δεν είναι υποχρεωμένος να ασκεί το δικαίωμά του αυτό, άρα η μη άσκηση - εγκατάλειψη της διακατοχής παραμένει, ως προς την κυριότητα, ένα γεγονός χωρίς έννομες συνέπειες.

Το ακίνητο ΠΡΕΠΕΙ να έχει την ιδιότητα του εγκαταλελειμμένου, τόσο κατά το χρόνο της κατάληψης, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, χωρίς να αρκεί μόνη η παρέλευση δεκαετίας.

 

Εν προκειμένω το επίδικο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο επί δεκαετία, προϋπόθεση η οποία είναι θεμελιώδης, προκειμένου να περιέλθει η κυριότητα στο αιτούν, βάσει του άρθρου 34 α.ν. 1539/1938, αφού δεν αποδεικνύεται ότι το εν λόγω ακίνητο ήταν εγκαταλελειμμένο κατά τον χρόνο της καταλήψεως και καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας από του χρόνου της καταλήψεως, ήτοι ότι είχε εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες του με σκοπό παραιτήσεώς τους, καθόσον εντός της δεκαετίας από την μεταγραφή του πρωτοκόλλου κατάληψης στα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου, εκδηλώθηκε σαφής και αναμφισβήτητη βούληση αναζήτησής του, δεδομένου ότι οι κληρονόμοι των αρχικών τιτλούχων, που είχαν εν των μεταξύ αποβιώσει, προέβησαν σε πράξεις νομής, ήτοι σε έκδοση αποφάσεων που αναγνώριζαν το κληρονομικό τους δικαίωμα και ενέγραψαν αυτές στα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου. Για το λόγο δε ότι είχαν ήδη μεταγραφεί οι ως άνω αποφάσεις-τίτλος που προσπορίζουν κυριότητα τους κληρονόμους των αρχικών τιτλούχων απορρίφθηκε από τον Κτηματολογικό Δικαστή η από 14.11.1983 αίτηση του τότε Οικονομικού Εφόρου Δημοσίων Κτημάτων Ρόδου προς το Κτηματολόγιο Ρόδου, περί περιέλευσης του καταληφθέντος ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 8 Α.Ν. 1539/1938, ήτοι μετά την πάροδο δεκαετίας από της καταλήψεως, όπως προκύπτει από την αιτιολογία της με την ένδικη προσφυγή προσβαλλόμενης απορριπτικής διάταξης του Κτηματολογικού Δικαστή.

 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ (ΑΠ 64/2017)

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 του ΚΠολΔ που, κατά την ορθότερη άποψη, εφαρμόζεται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (ΑΠ 2270/2014), είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισμό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται :

α) για παράβαση που δεν μπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας,

β) για σφάλμα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση (ήτοι η παραβίαση να προκύπτει μόνο από την ανάγνωση της απόφασης, χωρίς να απαιτείται και επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων) και γ) για ισχυρισμό που αφορά τη δημόσια τάξη.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 559 αριθμ. 1 και 19 του ΚΠολΔ

 

Οι παραδοχές του Εφετείου για το ότι οι καταχωρίσεις (.../31.7.1979 και …/12.2.1980) με το προαναφερόμενο περιεχόμενο (για τη διαδοχή στο δικαίωμα κυριότητας επί του επίδικου ακινήτου με αιτία την κληρονομική διαδοχή), που έγιναν με τη μέριμνα των απώτερων κληρονόμων του αρχικού τιτλούχου Χ. Μ. του Ι., οι οποίες είναι μεταγενέστερες από την εγγραφή, κατά μήνα Αύγουστο 1971, της κατάληψης από το αναιρεσείον του εν λόγω ακινήτου, αλλά, πάντως, μέσα στη δεκαετία από την κατάληψή του (27.8.1971) και από τις οποίες συνάγεται ότι οι απόντες ιδιοκτήτες δεν είχαν εγκαταλείψει το ακίνητο με τη θέληση να παραιτηθούν από το δικαίωμα της κυριότητάς τους σε αυτό, στηρίζουν επαρκώς την κρίση του για το ότι ελλείπει μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την κτήση της κυριότητας, από το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο, του καταληφθέντος ακινήτου, ήτοι η ιδιότητα αυτού ως εγκαταλελειμμένου καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας από την κατάληψη και, συνακόλουθα, νόμιμα ο επί του Κτηματολογίου Ρόδου Δικαστής απέρριψε τη σχετική, από 14.11.1983, αίτηση εγγραφής του Οικονομικού Εφόρου Δημόσιων Κτημάτων Ρόδου. Ως εκ τούτου, είναι αβάσιμος ο από το άρθρ. 559 αριθμ. 1 και 19 ΚΠολΔ λόγος της αναίρεσης, με τον οποίο το αναιρεσείον υποστηρίζει τα αντίθετα.

 

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 559 αριθμ. 11 περ. γ΄ του ΚΠολΔ

 

Το δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει στην από τον αριθμό 11γ' του άρθρ. 559 ΚΠολΔ αναιρετική πλημμέλεια, αν παραλείψει να λάβει υπόψη του αποδεικτικά μέσα που κατατείνουν σε άμεση ή αναλόγως και σε έμμεση απόδειξη, όχι όμως αν παραλείψει να συναγάγει από τα αποδεικτικά αυτά μέσα τα τεκμήρια που τυχόν μπορούν να συναχθούν (ΑΠ 765/2014).

Στην προκειμένη περίπτωση, με τον δεύτερο λόγο της αίτησης αναίρεσης αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθμ. 11 περ. γ' του ΚΠολΔ, επειδή το Εφετείο για το σχηματισμό του αποδεικτικού του πορίσματος, με βάση το οποίο έκρινε ότι το επίδικο ακίνητο δεν είχε την ιδιότητα του εγκαταλελειμμένου δεν έλαβε υπόψη του και δεν εκτίμησε, τα έγγραφα που το αναιρεσείον επικαλέστηκε και προσκόμισε νόμιμα προς απόδειξη του ισχυρισμού του ότι το επίδικο ακίνητο ήταν εγκαταλελειμμένο και συγκεκριμένα α) το από 27-8-1971 πρωτόκολλο κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου, β) την από 24-8-1971 έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της τότε Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων, γ) τα από 18-10-1975 και 16-10-1975 πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης και δ) την από 16-5-2000 έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου. Στο συμπέρασμά του δε αυτό κατέληξε σύμφωνα με τη διαλαμβανόμενη στην απόφασή του βεβαίωση "Από το σύνολο των προσκομισθέντων εγγράφων αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά ...". Από την περιλαμβανόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση παραπάνω ρητή βεβαίωση του Εφετείου, ότι στο αποδεικτικό του πόρισμα κατέληξε από την εκτίμηση όλων των προσκομιζομένων εγγράφων και από το όλο το περιεχόμενο της απόφασης, στο αιτιολογικό της οποίας το Εφετείο κάνει ρητή μνεία του περιεχομένου του από 27-8-1971 πρωτόκολλου κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (υπό στοιχείο α εγγράφου) το περιεχόμενο του οποίου, όσον αφορά τα στοιχεία και την περιγραφή του καταληφθέντος ακινήτου αναφέρει στην απόφασή του. Ως προς τα υπο στοιχ. β, γ, και δ, έγγραφα είναι μεν αληθές ότι στην προσβαλλόμενη, δεν μνημονεύονται παραπάνω, πλην όμως το Εφετείο δεν είχε εκ του νόμου τέτοια υποχρέωση αφού αυτά περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία μνημονεύονται στο προοίμιο της απόφασης, η επιλεκτική δε αναφορά σε ορισμένα εξ αυτών, δεν μαρτυρεί ότι και τα ως άνω έγγραφα δεν λήφθηκαν υπόψη, εφόσον από όλο το περιεχόμενο της απόφασης και την ειδική αιτιολογία, που περιέλαβε για την έλλειψη της ιδιότητας του ακινήτου ως εγκαταλελειμμένου καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, ότι τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Επομένως ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος και πρέπει ν' απορριφθεί. Μετά από αυτά, η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει ν' απορριφθεί.

 

Απόφ.....

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟ 260x95 004

AAAAA NEO ΒΙΝΤΕΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1NEW

 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.