210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

Αμφοτεροβαρής Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ακινήτου

Ιδιωτικό Συμφωνητικό  Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ακινήτου με Προκαταβολή από τον Αγοραστή στον Πωλητή

 

Υπό τον όρο ότι η  Οριστική Αγοραπωλησία θα καταρτισθεί μετά τη διόρθωση  της εσφαλμένης κτηματολογικής εγγραφής του ακινήτου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (νομικό ελάττωμα)

 

Ματαίωση της Οριστικής Σύμβασης Αγοραπωλησίας από Υπαιτιότητα της Αγοράστριας

Δεν  Δικαιούται την Επιστροφή της Προκαταβολής που κατέβαλε στον Πωλητή

1.Απόσβεση  Αξίωσης Αποζημίωσης Απόλυσης  του Μισθωτού λόγω παρόδου της Εξάμηνης Αποσβεστικής Προθεσμίας

   (άρθρ. 6 παρ. 2 Ν. 3198/1955)

2.Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄ άρθρ.  559 παρ. 1 ΚΠολΔ) .

   Απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης

   Για το παραδεκτό της αγωγής αποζημίωσης του μισθωτού απαιτείται η Κοινοποίηση της Αγωγής εντός εξαμήνου

   αφότου η αξίωση κατέστη απαιτητή (άρθ. 6 παρ. 2 Ν. 3198/1955).

3. Λόγοι Αναστολής Προθεσμίας

   Εφαρμογή των διατάξεων Παραγραφής στην Αποσβεστική Προθεσμία (άρθρ. 279 ΑΚ)

    Δεν προέκυψε  αναστολή ή  διακοπή της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας στην οποία υπόκειται η ένδικη αξίωση.

4.  Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ)

    Αντένσταση διακοπής της αποσβεστικής προθεσμίας που δεν λήφθηκε υπόψη και δεν επαναφέρθηκε με σχετικό λόγο έφεσης.

5. Άκυρη η Σύμβαση Εργασίας που υπερβαίνει το σύνηθες μέτρο και δεν εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

    (άρθρ. 23α Ν. 2190/1920,  180 και 183 ΑΚ).

 6.Αναιρετική διαδικασία (κατ΄άρθ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ). 

    Απορριπτέα η Ένσταση της Αναιρεσείουσας περί Καταχρηστικής Προβολής από την Αναιρεσίβλητη της Ακυρότητας της Σύμβασης Εργασίας.  

 

1.Καλόπιστος Νομέας Ακινήτου εντός Σχεδίου Πόλεως

Κτήση Κυριότητας

Ο καλόπιστος νομέας αρκεί να αποδείξει την περίληψη του ακινήτου εντός σχεδίου πόλεως,

την κτήση της νομής του, την έλλειψη διατάραξής της και την συμπλήρωση των 30 ετών

πριν  το Ν.3172/2003.

2.Αδιάλειπτη και χωρίς καμία όχληση άσκηση της Νομής του ακινήτου διανοία κυρίου επί τριάκοντα (30) έτη

Απορριπτέα ένσταση του Δημοσίου περί  ύπαρξης κακής πίστης.

Την ύπαρξη κακής πίστης υποχρεούται να αποδείξει το Δημόσιο.

 

Εμπορικές και άλλες Μισθώσεις προστατευόμενες από το ΠΔ 34/1995

1.Ελεύθερος Καθορισμός Μισθώματος

  Ραγδαία και μη προβλέψιμη δυσμενής μεταβολή των οικονομικών συνθηκών από τα μέσα του 2010 που υπήρχαν από την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης (1/10/1996)

 

2.Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ)

  Ο Υπερήμερος μισθωτής ως προς την εκπλήρωση της παροχής (καταβολή μισθώματος) κατά το χρόνο μεταβολής των οικονομικών συνθηκών δεν εμποδίζεται να επικαλεστεί το 

  άρθρο 288 ΑΚ

Αυτεπάγγελτη Εφαρμογή από τον Άρειο Πάγο του Ευμενέστερου Νόμου μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης  - Αδικήματα:

α) Ψευδής Αναφορά στην Αρχή

β) Πλαστογραφία κατ΄ εξακολούθηση

γ) Συκοφαντική Δυσφήμιση κατ΄ εξακολούθηση.  Αυτοτελείς Ισχυρισμοί του Κατηγορούμενου περί Ακυρότητας της Προδικασίας

1.Πρόσληψη Προσωπικού που Προκηρύσσεται και Επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ σε Εκτέλεση Ειδικών  Προγραμμάτων Απασχόλησης

   Οι Επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ Συμβάσεις Εργασίας στα Πλαίσια Ειδικών Προγραμμάτων Αποτελούν Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου

    Χρόνου 

 

2. Επικουρική Βάση Αγωγής της Ενάγουσας (ήδη αναιρεσείουσας) εργαζόμενης σε Πρόγραμμα Κατάρτισης 

    Ανέργων  (πρόγραμμα stage) κατά τις διατάξεις περί Αδικαιολογήτου Πλουτισμού (άρθρ. 904 επ. ΑΚ)

 

3.Ακυρότητα των Αλλεπάλληλων Συμβάσεων Εξαρτημένης  Εργασίας

   Ορισμένου Χρόνου στο Δημόσιο ή σε Φορείς Του Δημόσιου Τομέα, που συνήφθησαν μετά την 17/4/2001

   Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.1 και 3 του Ν.2112/1920 και  εκείνων των άρθρων 281, 671 του ΑΚ, και 25 παρ.1 και 3 του Συντάγματος

 

 4. Απαγόρευση από το Σύνταγμα ακόμη και με Νόμο η Μονιμοποίηση του Προσωπικού ή η  Μετατροπή των Συμβάσεων Εργασίας

     Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου χρόνου και στην περίπτωση που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

 

5. Άκυρη  Η Σύμβαση Εξαρτημένης  Εργασίας Αορίστου Χρόνου ( κατ' άρθ. 8 παρ. 3 του Ν. 2112/20)

    Αντίθετη  Μειοψηφία

   Αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης κατ΄ άρθ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ

   (Παραπέμπει στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τον αναφερόμενο στο σκεπτικό της παρούσας πρώτο λόγο της ως άνω αίτησης αναίρεσης)

 

1.Έλεγχος Νομιμότητας Αποφάσεων των Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων που Αφορούν Μέτρα

   Ρύθμισης  της Κυκλοφορίας του άρθρου 52 του ΚΟΚ (Ν. 2696/1999)

   Ειδική Διαδικασία Έγκρισης Από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρ. 6 

   παρ.2 Ν.3852/2010).

 

 2. Αίτηση Ακύρωσης Απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 68 ΠΔ 30/1996 της Αποκεντρωμένης Διοίκηση

    Αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω του Κανονιστικού Χαρακτήρα της Απόφασης

    του Περιφερειακού Συμβουλίου (αρχικά εισήχθη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου)

 

3. Έλεγχος Νομιμότητας Προσφυγών κατά Αποφάσεων Συλλογικών ή Μονομελών Οργάνων των Περιφερειών που Αφορούν Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

 

 4. Ανυπόστατη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω

   Έλλειψης Έγκρισης της από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρ. 52 ΚΟΚ)

    Νόμιμη η Απόφαση Της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου (άρθ. 68 ΠΔ 30/1996) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

    Απορριπτέα  η Κρινόμενη Αίτηση Της Περιφέρειας

 

 

1.Άσκηση Αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά οποιασδήποτε καταδικαστικής ή αθωωτικής ποινικής απόφασης     οποιουδήποτε ποινικού Δικαστηρίου και για έλλειψη ειδικής εμπεριστατωμένης αιτιολογίας

2.Αθωωτική η προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών

  για τα αδικήματα:

α)  της ψευδούς καταμήνυσης  (άρθ. 229 ΠΚ) λόγω έλλειψης δόλου,  και

β) της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρ. 362 σε συνδ. με άρθρ. 363 ΠΚ )

 

3.Επιτρεπτή η μεταβολή της κατηγορίας

της συκοφαντικής δυσφήμησης σε απλή δυσφήμηση

Παύση  υφ΄ όρον  της ποινικής δίωξης

(άρθρ. 8 παρ. 1 Ν. 4111/16,  χρόνος τέλεσης πριν  τις 31/3/2016, ποινή φυλάκισης μη υπερβαίνουσα τα δύο έτη)

 

4.Έλλειψη Ειδικής και Εμπεριστατωμένης Αιτιολογίας   Αθωωτικής ποινικής απόφασης ως προς το υποκειμενικό στοιχείο του             άμεσου δόλου (άρθρ. 139 ΚΠΔ, 93 παρ. 3 του Συντάγματος, άρθρ. 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ (τεκμήριο αθωότητας)                    

   Αντικείμενο της απόδειξης στην ποινική δίκη είναι η ενοχή του κατηγορούμενου και όχι η αθώωση του

   Δεκτή η Αναίρεση  κατ΄ άρθρ. 510  παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ

1.Προσβολή Προσωπικότητας Δικηγόρου από την αδικοπρακτική συμπεριφορά της καταγγέλλουσας πρώην εντολέως της

2.Επιδίκαση Ηθικής Βλάβης 3.000 ευρώ (όπως και  πρωτοδίκως)

3.Άρση Απαγόρευσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση  συνδρομής υπέρτερου εννόμου συμφέροντος

   Απαιτείται  σωρευτικά η Άδεια της Αρχής (άρθρ. 7 παρ. 2γ'  Ν 2472/1997)

4.Ένορκη Βεβαίωση σε Αναρμόδιο  Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο 

  Δεν  Λαμβάνεται  Υπόψη στο Πλαίσιο της Δίκης για την οποία  δόθηκε ούτε για την  συναγωγή  Δικαστικών Τεκμηρίων (άρθρ. 421, 424 ΚΠολΔ, Ν. 4335/2015)

 

Σελίδα 1 από 11

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.