210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Αίτηση Ακύρωσης  Δήμου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

  Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Απορριπτέοι οι λόγοι ακύρωσης

2.Νόμιμη και αιτιολογημένη η ΚΥΑ 6634/8-1-16 περί συστάσεως του ΚΕΠΥ Χίου

 

 

Ακρωτηριασμός δεξιού κάτω άκρου, συνταξιούχου ΙΚΑ λόγω αναπηρίας  εξαιτίας τραυματισμού του από τροχαίο ατύχημα εκτός εργασίας

Αγορά τεχνητού μέλους από τον αναιρεσείοντα -  Προσφυγή ΙΚΑ κατά της απόφασης  ΤΔΕ έγκρισης ολόκληρου ποσού αγοράς

1.Ακρωτηριασμός δεξιού κάτω άκρου, συνταξιούχου ΙΚΑ λόγω αναπηρίας εξαιτίας τραυματισμού του από τροχαίο ατύχημα εκτός εργασίας

   Αγορά τεχνητού μέλους από τον αναιρεσείοντα

  Διάγνωση από τους ελεγκτές ιατρούς του ΙΚΑ ακρωτηριασμού κάτω άκρου και τετραπληγίας

  Έγκριση ποσού 6.000 ευρώ από τον Διευθυντή του ΙΚΑ για την αγορά του τεχνητού μέλους

  Έγκριση από ΤΔΕ κατόπιν ενστάσεως ολόκληρης της δαπάνης (21.800 ευρώ) αγοράς του τεχνικού μέλους

  Προσφυγή του ΙΚΑ κατά της ανωτέρω απόφασης

 2.Το κατώτερο χρηματικό ποσόν ως όρος για την παραδεκτή άσκηση της αίτησης αναιρέσεως

    Επιτρεπτή, κατ΄ εξαίρεση η άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως  με αντικείμενο, υπολειπόμενο του κατώτατου ορίου των 40.000 ευρώ

    Επίκληση ευρύτερων δημοσιονομικών επιπτώσεων, σπουδαίου νομικού ζητήματος και αντίθεση της αναιρεσιβαλλόμενης προς νομολογία  του ΣΤΕ 

 3. Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί προβαλλόμενοι το πρώτον με υπόμνημα

 4. Αυτοδίκαιη ένταξη του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ από 1-1-17

     Νόμιμα συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες ο ΕΦΚΑ στην αναιρετική διαδικασία, από 1-1-2017

  Δικαίωμα επιλογής του ΟΓΑ ως μοναδικού ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτική ασφάλισης επί συνδρομής                                                              των προϋποθέσεων υπαγωγής και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα  - Παραπομπή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

  

1. Δικαίωμα επιλογής του Ο.Γ.Α. ως μοναδικού ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτική ασφάλισης επί συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής και σε

  άλλο ασφαλιστικό φορέα του άρθρου 39 παρ.1, 2 του Ν. 2084/92 και άρθρων 1, 2  του Ν. 2458/97

2. Αντίθεση της ερμηνείας προς την οποία ήχθη το τμήμα, σε σχέση με την ΑΠ 2131/03

   Παραπομπή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

1.Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας  
Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης 
σε δυο ή περισσότερους ομοειδείς  ασφαλιστικούς οργανισμούς
(άρθρο 1 πδ 116/88, αντικατασταθέν από το άρθρο 1 του πδ 209/89)
 
Πλασματικός χρόνος ασφάλισης ο χρόνος στρατιωτικής θητείας 
 
2. Νόμιμη η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης 
Εφόσον το ΤΕΒΕ και το ΙΚΑ αποτελούν ομοειδείς ασφαλιστικούς οργανισμούς παρέχοντες όμοιας φύσης παροχές κυρίας συντάξεως   
Νόμιμη η εξαίρεση του εφεσίβλητου από την ασφάλιση του ΙΚΑ
1.Άρνηση Ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 
2.Διοικητικές διαφορές ουσίας εισαγόμενες με προσφυγή ασκούμενη  στα Διοικητικά Δικαστήρια
Οι διαφορές που προκύπτουν από την άρνηση ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
Ακόμα και πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 51 παρ. 1 περ. γ του Ν. 3659/08
Αρμοδιότητα Α Τμήματος ΣΤΕ
 
3.Σωρευτική αναδοχή χρέους ( ΑΚ 479)
Δημιουργία παθητικής εις ολόκληρον ενοχής μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος
Απεριόριστη η ευθύνη του μεταβιβάζοντος και περιορισμένη η ευθύνη του αποκτώντος έως την αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων
 
4. Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται είτε όταν ο αιτών δεν έχει οφειλή προς τα ασφαλιστικά ταμεία είτε όταν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του
Οφειλή προερχόμενη από κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές αποκλείουσα την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας 
είναι  εκείνη που προκύπτει από σχετική καταλογιστική πράξη του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού
Διαπίστωση από τα ασφαλιστικά όργανα των προϋποθέσεων της διάταξης του ΑΚ 479 πριν από την άρνηση χορήγησης ενημερότητας 
 
5. Μη νόμιμη η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ως προς την απόρριψη λόγου έφεσης (εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελή εφαρμογή του νόμου)
Με την αιτιολογία ότι η μη έκδοση συγκεκριμένης καταλογιστικής πράξεως για την επιβολή των οφειλόμενων εισφορών δεν αναιρούσε την ευθύνη από μεταβίβαση
 

1.Άκυρη Σύμβαση Εργασίας (απλή σχέση εργασίας)

   Ευθεία αξίωση εκ του νόμου του εργαζόμενου για επιδόματα (δώρα) εορτών αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας και προσαύξηση 75% για την εργασία τις Κυριακές και αργίες, και όχι με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού

 

2.Δικαίωμα επίσχεσης εργασίας προϋποθέτει έγκυρη σύμβαση εργασίας

   Απορρίπτεται ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι ο εναγόμενος Δήμος κατέστη υπερήμερος

 

3. Άκυρη η προφορική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που συνήψε η ενάγουσα (εργαζόμενη) με τον Δήμο

1.Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας σε περίπτωση βραχείας ασθένειας λόγω αναρρωτικής άδειας.

   Δικαίωμα εργαζομένου ετήσιας άδειας μετ΄ αποδοχών Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας σε περίπτωση βραχείας ασθένειας λόγω αναρρωτικής άδειας

  Δεσμευτική για τον Εθνικό Δικαστή η Οδηγία 2003/88/ΕΚ η οποία κωδικοποίησε την Οδηγία 93/104 (ΦΕΚ Α΄94/13/5/199), και ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το  ΠΔ 88/1999

 

 2.Υπέρβαση των ορίων βραχείας ασθένειας λόγω αναρρωτικής άδειας.

    Δεν θεωρείται αδικαιολόγητη και δεν απομειώνει την κανονική άδεια Ερμηνεία άρθρου 2 παρ.6 του ΑΝ 539/1945 περί βραχείας ασθένειας σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο.

    Ο εργαζόμενος Δικαιούται τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας  (κατ΄ άρθρ. 3 παρ.1 και 8 του ΑΝ 539/1945 και άρθρ. 3 παρ.16 του Ν. 4504/1966) .

 

3. Απορρίπτεται ο παραπεμθείς στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μοναδικός λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 560 αρ.1 της αναιρεσείουσας εργοδότριας εταιρίας

 

Απονομή Σύνταξης Γήρατος επί Διαδοχικής Ασφάλισης (Ν. 3232/2004) - Αναίρεση  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Συνέχιση της  Δίκης από τον  ΕΦΚΑ

1.Απονομή Σύνταξης Γήρατος επί Διαδοχικής Ασφάλισης (Ν. 3232/2004)

Αναίρεση  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Συνέχιση της  Δίκης από τον  ΕΦΚΑ

 

2.Εκτελεστότητα Πράξεων των συμμετεχόντων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ- ΤΑΙΣΥΤ)  για απονομή σύνταξης γήρατος επί διαδοχικής ασφάλισης

Βάσιμος ο ισχυρισμός περί ελλείψεως νομολογίας του ΣτΕ

 

3.Αναιρετική Διαδικασία Βάσιμος ο Λόγος Αναίρεσης

(κατ΄άρθρ. 56 παρ. 1 περ.δ ΠΔ 18/1989)

Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση

1.Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ)

Στο προστατευτικό καθεστώς των ΒΑΕ υπάγονται και οι Χειριστές Μηχανών Προβολής Κινηματογραφικών Τεχνών

Πρόωρη κατά πέντε (5)έτη πλήρης συνταξιοδότηση Εφαρμοστέες διατάξεις

Ισχύς Νέου Πίνακα ΒΑΕ για όλους τους εργαζομένους από 1/7/2011 (αρθ. 17 παρ.1 Ν. 3863/2010)

Τροποποίηση της με αρθ. 31 Ν.4075/2012 ισχύς από 1/1/2012

 

2.Σύσταση Διαρκούς Προστασίας Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΔΕΚΒΑΕ) (αρθρ. 20 Ν. 3790/2009)

Ειδική και ορισμένη η διάταξη του αρθρ. 17 Ν.3863/2010

Εντός των Ορίων του άρθρου 43 παρ.2 του Συντάγματος οι ανωτέρω διατάξεις

3.Εξαίρεση της ειδικότητας του χειριστή μηχανών προβολής κινηματογραφικών τεχνών από την ΔΕΚΒΑΕ ΔΕΝ εχώρησε κατά πλάνη περί τα πράγματα

1.Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η Αρχή της Εύνοιας Υπέρ των Μισθωτών
 
2.Αποδοχές και Επίδομα Αδείας των Εργαζομένων Νομοθετικό Καθεστώς Αδειών 
 
3.Έννοια  Συνήθων Αποδοχών Εργαζομένων 
 
4.Ρυθμίσεις των Όρων Εργασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 45058/7/1971
 
5.Νομοθετικό Καθεστώς Ανώνυμης Εταιρίας τελούσας υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
   Εφαρμογή Κανόνων Ιδιωτικής Οικονομίας 
 
6.Αναιρετική δίκη Συνέχιση Δίκης, παρά την Απουσία του Διαδίκου
7.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.