210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

ΝΟΜΟΣ 4236 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4236

 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης Τεύχος πρώτο αριθμός φύλλου 33 11/2/2014

 

Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευ− ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμη− νεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών δια− δικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΤΜΗΜΑ Α ́
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 4 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)

 

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του παρό− ντος εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/64/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση για τους υπόπτους ή τους κατηγορουμένους κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, καθώς και κατά τη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

 

2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 ισχύει για όποιον είναι ύποπτος ή κατηγορείται για την τέλεση αξιόποινης πράξης, από το χρόνο κατά τον οποίο ενημερώνεται σχετικά από τις αρμόδιες αρχές, με επίσημη κοινοποί− ηση ή με άλλον τρόπο, και καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

 

Άρθρο 2
Δικαίωμα σε διερμηνεία
(άρθρα 2 και 5 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 233 του Κώδικα Ποι− νικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθεί ύποπτος, κατηγορούμενος, αστικώς υπεύθυνος ή μάρτυρας o οποίος δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του πα−

 

11 Φεβρουαρίου 2014

 

ρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερμηνεία. Εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, διατίθεται διερμηνεία για την επικοινω− νία μεταξύ των κατηγορουμένων και των συνηγόρων τους σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Το, κατά τα ανωτέρω εδάφια, δικαίωμα σε διερμηνεία πε− ριλαμβάνει την προσήκουσα συνδρομή σε άτομα με πρόβλημα ακοής ή ομιλίας. Σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας ο εξετάζων εξακριβώνει με κάθε πρόσφορο μέσο κατά πόσον ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ομιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα και αν χρειάζεται τη συνδρομή διερμηνέα. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αντιρρήσεις κατά της από− φασης με την οποία κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία η παροχή διερμηνείας ή όταν η ποιότητα της διερμηνείας δεν είναι επαρκής. Επί των αντιρρήσεων αποφασίζει κατά την προδικασία ο Εισαγγελέας, κατά την κύρια ανάκριση το Δικαστικό Συμβούλιο και κατά την κύρια διαδικασία το Δικαστήριο. Εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνεται χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερμηνέα κριθεί από τον εξετάζοντα απαραίτητη.»

 

2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 233 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται τα προσό− ντα των προσώπων που μπορούν να περιληφθούν στον πίνακα διερμηνέων.»

 

Άρθρο 3
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)

 

Το άρθρο 236 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντι− καθίσταται ως εξής:

 

«Ο διερμηνέας, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, οφεί− λει να ορκιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 218 ενώπιον εκείνου που τον διόρισε, ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα, τηρώντας πλήρη εχεμύθεια, όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση ή, αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 237, τα έγγραφα.»

 

Άρθρο 4
Δικαίωμα μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)

 

Μετά το άρθρο 236 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 236Α ως εξής:

 

 1. Στους υπόπτους ή στους κατηγορούμενους που δεν κατανοούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας πα− ρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος γραπτή μετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων ή χωρίων εγγράφων της διαδικασίας. Τα ουσιώδη έγγραφα πε− ριλαμβάνουν οποιαδήποτε απόφαση συνεπάγεται τη στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, οποιοδήποτε έγγραφο απαγγελίας κατηγορίας και οποιαδήποτε δι− καστική απόφαση σχετική με την κατηγορία. Οι κατηγο− ρούμενοι ή οι συνήγοροί τους δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένο αίτημα για το χαρακτηρισμό εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ως ουσιωδών. Οι ύποπτοι ή οι κατη− γορούμενοι δεν έχουν δικαίωμα σε μετάφραση χωρίων ουσιωδών εγγράφων τα οποία δεν συμβάλλουν στην κατανόηση εκ μέρους τους του περιεχομένου της ενα− ντίον τους κατηγορίας.

 

2. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η έγγραφη μετάφραση μπορεί να αντικατασταθεί από προφορική μετάφραση ή προφορική σύνοψη του περιεχομένου των ουσιωδών εγγράφων.

 

3. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της απόφασης με την οποία κρίνεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ή όταν η ποιότητά της δεν είναι επαρκής. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως το έκτο εδάφιο του άρθρου 233 παράγραφος 1.

 

4. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από το δικαίωμα μετάφρασης εγγράφων υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως συμβου− λευθεί συνήγορο ή ότι έχει με άλλον τρόπο λάβει πλήρη γνώση των συνεπειών της παραίτησης. Η παραίτηση πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να μην περιέχει όρο ή αίρεση.»

 

Άρθρο 5
Διαδικασία καταγραφής (άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)

 

Μετά το άρθρο 238 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 238A ως εξής:

 

«Για την εξέταση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν αυτή γίνεται με τη συνδρομή διερμηνέα ή όταν γίνεται προ− φορική μετάφραση ή σύνοψη βασικών εγγράφων ή για την παραίτηση των ανωτέρω από το δικαίωμα της με− τάφρασης, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική μνεία στην έκθεση που συντάσσεται από το αρμόδιο κάθε φορά όργανο.»

 

Άρθρο 6
Έξοδα
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)

 

Μετά το άρθρο 238A του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 238B ως εξής:

 

«Τα έξοδα διερμηνείας, καθώς και τα έξοδα της μετά− φρασης των αποφάσεων που συνεπάγονται τη στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, των εγγράφων απαγ− γελίας κατηγορίας και των σχετικών με την κατηγορία δικαστικών αποφάσεων, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 233 επ. και 236Α του ΚΠΔ, ανε− ξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας, βαρύνουν το Δημόσιο. Κατ’ εξαίρεση, τα ανωτέρω έξοδα μετάφρασης βαρύνουν τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο, εφόσον αυτός αποδεδειγμένα μπορεί να τα καταβάλει.»

 

Άρθρο 7
Εκζητούμενοι βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος (παρ. 7 του άρθρου 2 και παρ. 6 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)

 

Στο άρθρο 15 του ν. 3251/2004 προστίθεται παράγρα− φος 5 ως εξής:

 

«5. Τα άρθρα 233 παράγραφος 1 και 236Α του ΚΠΔ εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση συλλη− φθέντος εκζητουμένου βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.»

 

Άρθρο 8
Εκπαίδευση
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)

 

Κατά την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων, των προανακριτικών και δικαστικών υπαλλήλων που συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες, αποδίδεται ιδι− αίτερη έμφαση στις ιδιομορφίες της επικοινωνίας με συνδρομή διερμηνέα, προκειμένου να επιτευχθεί απο− τελεσματική και πραγματική επικοινωνία.

 

ΤΜΗΜΑ Β ́
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Άρθρο 9 Αντικείμενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 13 του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδη− γία 2012/13/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου ως προς τα δικαιώματά του και ως προς τις εναντίον του κατηγορίες κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, καθώς και κατά τη δι− αδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

 

Άρθρο 10
Δικαίωμα ενημέρωσης
(άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)

 

Μετά το άρθρο 99 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 99Α ως εξής:

 

«1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται αμέσως όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα δι− καιώματα: α) το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης σχε− τικά με την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης και ε) το δικαίωμα σιωπής.

 

2. Η ενημέρωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 παρέ− χεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή εγγράφως, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών των υπόπτων ή κατηγορουμένων που είναι ευάλωτα πρόσωπα.

 

3. Στον ύποπτο τέλεσης πράξης ή στον κατηγορούμε− νο, ο οποίος συλλαμβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αμέ− σως έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώματά του και του επιτρέπεται να το διατηρεί στην κατοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα δικαιώματα: α) το δικαίωμα παράστα− σης με συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης, ε) το δικαίωμα σιωπής, στ) το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας, ζ) το δικαίωμα ενημέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον προσώπου, η) το δικαίωμα σε επείγου− σα ιατρική περίθαλψη, θ) τον ανώτατο αριθμό ωρών ή ημερών κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος δύναται να στερηθεί της ελευθερίας του προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής και ι) πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής του νόμιμου χαρακτήρα της σύλληψης ή της κράτησης.

 

4. Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κα− τανοητή γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο στην κατάλληλη γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται για τα δικαιώματά του προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ− ρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος κατανοεί.»

 

Άρθρο 11
Έγγραφο δικαιωμάτων στις διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3251/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Όταν ο εκζητούμενος συλλαμβάνεται βάσει του ευρω− παϊκού εντάλματος σύλληψης, του χορηγείται αμέσως έγγραφο με πληροφορίες για τα δικαιώματά του και οδηγείται χωρίς αναβολή στον εισαγγελέα εφετών.»

 

Άρθρο 12
Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας (άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)

 

Στο άρθρο 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προ− στίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:

 

«3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, εφόσον δεν θίγεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, οι αρμόδιες αρχές, κατά την ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε τμήμα του υλικού, αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου ή αν τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξα− γωγή έρευνας ή να βλάψει σοβαρά την εθνική ασφάλεια.

 

4. Για την παροχή πληροφοριών στον κατηγορούμενο, σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική μνεία στην έκθεση που συντάσσεται αρμοδίως.

 

5. Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του έχει το δι− καίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της ενδεχόμενης παράλειψης ή άρνησης της αρμόδιας αρχής να παρά− σχει τις κατά τα ανωτέρω πληροφορίες. Η παράγραφος 3 του άρθρου 236Α εφαρμόζεται αναλόγως.»

 

Άρθρο 13 Εκπαίδευση
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)

 

Κατά την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων, των προανακριτικών και δικαστικών υπαλλήλων που συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες, αποδίδεται ιδιαί− τερη έμφαση σχετικά με το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα ενημέρωσης.

 

Άρθρο 14

 

1.α. Από την 1η Φεβρουάριου του 2014 οι οργανικές θέσεις:

 

α) των προέδρων εφετών αυξάνονται κατά μία (1) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε εκατόν πέντε (105), β) των εφετών αυξάνονται κατά σαράντα (40) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε τετρακόσιες εξή−

 

ντα (460),
γ) των εισαγγελέων εφετών αυξάνονται κατά μία (1)

 

και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) και

 

δ) των αντεισαγγελέων εφετών αυξάνονται κατά επτά (7) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε εκατόν τριάντα (130). Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι− ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4229/2014 (Α ́ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − άδεια παράστα− σης και άλλες διατάξεις», κατά το μέρος που προβλέπει την αύξηση των οργανικών θέσεων των αντεισαγγελέων εφετών κατά επτά (7) από 1.7.2015, καταργούνται. Για την πλήρωση των δώδεκα (12) θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4229/2014, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πο− λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης μπορεί να συνεδριάσει έως τις 31.3.2014.

 

β. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1, 19 παρ. 1, 20 παρ. 1, 22 παρ. 1, 23 παρ. 2, 25 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του ν. 3689/2008 (Α ́ 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν μετά το ν. 3910/2011, η διάρκεια της κατάρτισης των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ως προς τις κατευθύνσεις της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγε− λέων, οι οποίοι προέρχονται από το διαγωνισμό του έτους 2013, που είχε προκηρυχθεί με την 56926/9.7.2013 (Γ ́ 718) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (20ή εκπαιδευτική σειρά), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις: α) 65270/7.8.2013 (Γ ́ 901) και β) 73858/27.9.2013 (Γ ́ 1093) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω− μάτων, ορίζεται σε ένδεκα (11) μήνες και αρχίζει την 1η Φεβρουάριου του έτους 2014 και περατώνεται την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Για τους σπουδαστές της εκπαιδευτικής αυτής σειράς των παραπάνω δύο κατευθύνσεων, το πρώτο και δεύτερο στάδιο κατάρτι− σης ενοποιούνται σε ένα, το οποίο διαρκεί από την 1η Φεβρουάριου έως την 31η Οκτωβρίου. Στο στάδιο αυτό ο γενικός βαθμός προόδου αποτελείται από το μέσο όρο των επιμέρους βαθμών προόδου όλων των διδασκόντων, που παρέδωσαν βαθμολογία. Οι εξετάσεις αποφοίτησης των εκπαιδευομένων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν.3689/2008 διενεργούνται κατά το δεύτερο δε− καπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου. Ο συντελεστής βαρύτητας του μέσου όρου των βαθμών προόδου του ενοποιημένου σταδίου και των εξετάσεων αποφοίτησης, για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας στους Πίνακες επιτυχόντων, είναι ένα και πέντε δέκατα (1,5). Το τρίτο στάδιο της κατάρτισης (πρακτική άσκηση στα δικαστικά καταστήματα) διαρκεί από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου. Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2014 συντάσσονται από τη γραμ− ματεία της Σχολής οι οικείοι πίνακες επιτυχόντων και γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Σπουδών η αξιολό− γηση του ήθους και της συμπεριφοράς των επιτυχόντων εκπαιδευομένων. Η πρακτική άσκηση των παραπάνω εκπαιδευόμενων παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος διορισμού τους σε θέσεις δοκίμων δικαστι− κών λειτουργών. Κατά τα λοιπά οι εκπαιδευόμενοι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις του ν.3689/2008.

 

2.α. Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 2 του ν. 4022/2011 (Α ́ 219), όπως ισχύει, αντικα− θίστανται ως εξής:

 

«Το ιεραρχικό επίπεδο λειτουργίας του Γραφείου, της θέσης του προϊσταμένου αυτού, καθώς και τα καθήκο− ντά του, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Γραφείου βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές τους δεν υπολείπονται του συνόλου των τακτικών αποδοχών, που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση.»

 

β. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 3Α του άρθρου 2 του ν. 4022/2011 (Α ́ 219) αναριθμείται σε ένατο και αντικα− θίσταται ως εξής:

 

«Η θητεία του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας, στη θέση από την οποία προέρχονται και συνεκτιμάται ως επιπλέον προσόν, κατά τις κρίσεις για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας.»

 

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κώδικα Δικηγόρων προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

«Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, τα έξο− δα και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ’ ου η αίτηση, επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος.»

 

Άρθρο 15

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπόδειγμα εγγράφου δικαιωμάτων

 

Σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησής σας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Α. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

Έχετε το δικαίωμα να ομιλήσετε εμπιστευτικά σε δι− κηγόρο. Ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την αστυ− νομία. Η αστυνομία πρέπει να σας βοηθήσει να έρθετε σε επικοινωνία με κάποιον δικηγόρο. Σε ορισμένες πε− ριπτώσεις η βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Ζητήστε πε− ραιτέρω πληροφορίες από την αστυνομία.

 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε το λόγο της σύλληψης ή κράτησής σας, καθώς και την πράξη που φέρεσθε ή κατηγορείσθε ότι έχετε διαπράξει.

 

Γ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 

Εάν δεν μιλάτε ή δεν κατανοείτε τη γλώσσα της αστυνομίας ή των άλλων αρμόδιων αρχών, έχετε δι−

 

καίωμα βοήθειας από διερμηνέα, δωρεάν. Ο διερμηνέας μπορεί να σας βοηθήσει να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας και υπέχει υποχρέωση εχεμύθειας όσον αφορά το περιεχόμενο της επικοινωνίας αυτής. Έχετε δικαίωμα σε μετάφραση τουλάχιστον των σχετικών τμημάτων ουσιωδών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης κάθε δι− καστικής εντολής για τη σύλληψη ή την κράτησή σας, κάθε κατηγορίας ή κατηγορητηρίου και κάθε απόφασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας παρασχεθεί προφορική μετάφραση ή περίληψη.

 

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΩΠΗΣ

 

Κατά την εξέτασή σας από την αστυνομία ή τις άλλες αρμόδιες αρχές δεν έχετε υποχρέωση να απαντήσε− τε σε ερωτήσεις για φερόμενο αδίκημα. Ο δικηγόρος σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε επί του ζητήματος αυτού.

 

Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Κατά τη σύλληψη και κράτησή σας, εσείς (ή ο δι− κηγόρος σας) έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε βασικά έγγραφα που χρειάζεστε για να προσβάλετε τη σύλ− ληψη ή κράτηση. Εάν η υπόθεσή σας παραπεμφθεί σε δικαστήριο, εσείς (ή ο δικηγόρος σας) έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο αποδεικτικό υλικό που είναι υπέρ ή εις βάρος σας.

 

ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
Ή ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ

 

Κατά τη σύλληψη ή κράτησή σας, θα πρέπει να ενη− μερώσετε σχετικά την αστυνομία εάν επιθυμείτε να ενημερωθεί κάποιο πρόσωπο για την κράτησή σας, για παράδειγμα ένα μέλος της οικογένειάς σας ή ο ερ− γοδότης σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα ενημέρωσης άλλων προσώπων για την κράτησή σας μπορεί να περιορισθεί προσωρινά. Σε τέτοια περίπτωση, η αστυνομία θα σας ενημερώσει σχετικά.

 

Εάν είστε αλλοδαπός, ενημερώστε σχετικά την αστυνομία εάν επιθυμείτε να ενημερωθεί για την κράτησή σας η προξενική αρχή ή η πρεσβεία της χώρας σας. Παρακαλείσθε επίσης, να ενημερώσετε την αστυνομία εάν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή με έναν υπάλληλο της προξενικής αρχής ή της πρεσβείας της χώρας σας.

 

Ζ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

Κατά τη σύλληψη ή κράτησή σας, έχετε δικαίωμα να τύχετε επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Παρακαλεί− σθε να ενημερώσετε την αστυνομία εάν έχετε ανάγκη τέτοιας περίθαλψης.

 

Η. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

 

Μετά τη σύλληψή σας ενδέχεται να στερηθείτε της ελευθερίας σας ή να κρατηθείτε για ανώτατο χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) μηνών. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής πρέπει να απολυθείτε. Ζητείστε από τον δικηγόρο σας ή από τον δικαστή πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής της σύλληψής σας, επανεξέτασης της κράτησης ή υπο− βολής αίτησης για προσωρινή απόλυση.

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

Υπόδειγμα εγγράφου δικαιωμάτων συλληφθέντος βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

 

Έχετε συλληφθεί βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλ− ληψης. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

 

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το περιεχό− μενο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης βάσει του οποίου έχετε συλληφθεί.

 

Β. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

 

Έχετε το δικαίωμα να ομιλήσετε εμπιστευτικά σε δικηγόρο. Ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την αστυνομία. Η αστυνομία πρέπει να σας βοηθήσει εάν χρειάζεστε βοήθεια για να έρθετε σε επικοινωνία με κάποιον δικηγόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες από την αστυνομία.

 

Γ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 

Εάν δεν μιλάτε ή δεν κατανοείτε τη γλώσσα της αστυ− νομίας ή των άλλων αρμόδιων αρχών, έχετε δικαίωμα βοήθειας από διερμηνέα, δωρεάν. Ο διερμηνέας μπορεί να σας βοηθήσει να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας και υπέχει υποχρέωση εχεμύθειας όσον αφορά το περιεχό− μενο της επικοινωνίας αυτής. Έχετε δικαίωμα μετάφρα− σης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε γλώσσα που κατανοείτε. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας παρασχεθεί προφορική μετάφραση ή περίληψη.

 

Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

 

Μπορείτε να συναινέσετε ή να μη συναινέσετε να παραδοθείτε στο κράτος − μέλος που σας αναζητά. Η συναίνεσή σας επιταχύνει τις διαδικασίες. Ζητήστε πε− ραιτέρω πληροφορίες από τις αρχές ή τον δικηγόρο σας.

 

Ε. ΑΚΡΟΑΣΗ

 

Εάν δεν συναινείτε στην παράδοσή σας, έχετε δικαί− ωμα ακρόασης από δικαστική αρχή.

 

 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014

 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.