210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

NΟΜΟΣ 4568/2018 ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΕΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4568/11 Οκτωβρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α’ 178/11.10.2018

ΜEΡΟΣ Β΄

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 33

Πεδίο εφαρμογής

 1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση

αστικής οδικής μεταφοράς, με την επιφύλαξη της πα-

ραγράφου 2.

 1. Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφά-

λαιο δεν έχουν εφαρμογή:

α) Στις υπεραστικές δημόσιες οδικές μεταφορές επι-

βατών,

β) στις μεταφορές επιβατών με τουριστικά ή ιδιωτικής

χρήσης λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται σε συ-

νεχή βάση στο επιβατικό κοινό,

γ) στις κατ’ επάγγελμα μεταφορές επιβατών με μισθω-

μένα οχήματα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών

γραμμών,

δ) στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών

που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής,

όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄87), εκτός από

τις νήσους,

ε) στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών

που εκτελούνται μέσα στα όρια των Περιφερειακών Ενο-

τήτων Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω.

 

Άρθρο 34

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορι-

σμοί:

α. «Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών»:

οι μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα

λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου, εντός περιοχών

που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαμβάνουν

γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και

αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.

β. «Δίκτυο δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών»:

το σύνολο των προκαθορισμένων αστικών γραμμών

εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές,

περιλαμβανομένων των γραμμών που έχουν χαρακτη-

ριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των

αστικών περιοχών.

γ. «Αστική γραμμή»: η προκαθορισμένη διαδρομή την

οποία ακολουθούν τα λεωφορεία που εκτελούν δημόσι-

ες αστικές μεταφορές επιβατών και η οποία περιλαμβά-

νει την αφετηρία, τις ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα.

 

Άρθρο 35

Διασφάλιση της συνεχούς παροχής

αστικών μεταφορών επιβατών

 1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχει υπο-

χρέωση να διασφαλίζει τη συνεχή και ομαλή μεταφορά

επιβατών σε όλο το δίκτυο των δημόσιων αστικών οδι-

κών μεταφορών επιβατών.

 1. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής των υπηρε-

σιών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών ή επικείμε-

νου κινδύνου διακοπής τους, ο Υπουργός Υποδομών και

Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει έκτακτα

μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του

Κανονισμού 1370/2007 (L 35), και τις διατάξεις του πα-

ρόντος.

 

Άρθρο 36

Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών

Οι δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών

προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συ-

νεχή βάση, αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού

Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 14 της

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 1370/2007

και του παρόντος.

 

Άρθρο 37

Δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών

 1. Το δίκτυο των δημόσιων αστικών οδικών μεταφο-

ρών επιβατών εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες μετακι-

νήσεων του επιβατικού κοινού με προγραμματισμένα

δρομολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι

του καθορισμένου κομίστρου.

 1. Οι αστικές γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών

που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος διατηρούν το χαρακτηρισμό τους μέχρις ότου κα-

ταργηθούν ή τροποποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις

του παρόντος.

 1. Περιοχές οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές διατηρούν το

χαρακτηρισμό αυτό.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-

ταφορών καθορίζονται με βάση κοινωνικοοικονομικά

κριτήρια οι ανώτατες τιμές χρέωσης των επιβατών λαμ-

βανομένης υπόψη της ανάγκης πρόσβασης στο δίκτυο

έναντι εύλογου κομίστρου.

 

Άρθρο 38

Αρμόδιες αρχές

 1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η αρ-

μόδια αρχή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ του άρθρου

2 του Κανονισμού 1370/2007, η οποία έχει την αρμοδιό-

τητα να επεμβαίνει στις δημόσιες αστικές οδικές επιβα-

τικές μεταφορές σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να

διασφαλιστεί η προσφορά στο κοινό δημόσιων επιβατι-

κών μεταφορών χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση.

 1. Οι Δήμοι και αντί των Δήμων, που υπάγονται σε αυ-

τές, οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και

Ιονίων Νήσων, είναι οι αρμόδιες τοπικές αρχές, σύμφω-

να με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 2 του Κανονισμού

1370/2007, και έχουν τις εξής αρμοδιότητες εντός της

περιοχής ευθύνης τους:

α) Υποβάλλουν προτάσεις στην αρμόδια υπηρεσία

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με:

αα) Τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων,

ββ) τον καθορισμό εντός των ορίων τους, ολοκληρω-

μένων δημόσιων επιβατικών μεταφορών, σύμφωνα με

την περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 2 του ανωτέρω Κανονι-

σμού,

β) προτείνουν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-

ρών την ανάθεση παροχής δημόσιας υπηρεσίας αστικών

επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτό

επιτρέπεται από τον εν λόγω Κανονισμό και τον παρόντα,

γ) συλλέγουν στοιχεία για τη λειτουργία των αστικών

γραμμών, σύμφωνα με την τυποποίηση και τη συχνό-

τητα που καθορίζεται από την Διεύθυνση Επιβατικών

Μεταφορών,

δ) συλλέγουν στοιχεία για τη μεταφορά των μαθητών,

σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την υλοποίηση του

έργου της μεταφοράς μαθητών περιφέρειες,

ε) εισηγούνται στην Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφο-

ρών τροποποιήσεις στην λειτουργία των αστικών οδικών

επιβατικών μεταφορών, καθώς και μέτρα για τη βελτίω-

ση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 1. Οι κατά τον παρόντα νόμο φορείς εκτέλεσης αστι-

κού οδικού μεταφορικού έργου ενεργούν ως φορείς

δημόσιας υπηρεσίας, κατά την έννοια της περίπτωσης

δ΄ του άρθρου 2 του Κανονισμού 1370/2007.

 

Άρθρο 39

Εκτέλεση των δημόσιων αστικών

επιβατικών μεταφορών

 1. Η εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών με-

ταφορών γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή ενώσεις

προσώπων που εκτελούν κατ’ επάγγελμα οδικές μεταφο-

ρές επιβατών με λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου

κάθε κατηγορίας, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές

της νομοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου

λεωφορείου από τις αρμόδιες αρχές.

 1. Τα ειδικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάθε

φορέας (νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημό-

σιου δικαίου) προς τον οποίο παραχωρείται με σύμβα-

ση η εκτέλεση υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών,

σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, όσον αφορά: α) την

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και β) την

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, προκειμένου οι

φορείς αυτοί να είναι σε θέση να εκτελούν συνεχώς το

συγκοινωνιακό έργο που αναλαμβάνουν, με ασφάλεια

κατά την κυκλοφορία, ιδίως για τους επιβάτες, με την

αναγκαία ποιότητα και εν γένει για την εξασφάλιση του

ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών που απαιτείται για την

εκπλήρωση του σχετικού σκοπού δημόσιου ενδιαφέρο-

ντος, καθορίζονται σύμφωνα με το ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 40

Όροι χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων

 1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να

αναθέτει τις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επι-

βατών χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωμα παροχής

των υπηρεσιών αυτών ή και αποζημίωση, αν αυτό είναι

αναγκαίο για την εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς

δημόσιων οδικών αστικών μεταφορών επιβατών στο

καθοριζόμενο επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων.

 1. Η ανάθεση της παροχής δημόσιων αστικών μεταφο-

ρών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος

ή και αποζημίωση γίνεται με τη διενέργεια διαγωνισμού,

κατ’ εξαίρεση δε με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον

Κανονισμό 1370/2007, την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία

για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και τον

παρόντα νόμο λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης

απρόσκοπτης και συνεχούς προσφοράς δημόσιων οδικών

αστικών μεταφορών επιβατών σε μικρούς νησιωτικούς

δήμους, σύμφωνα με το ν. 4555/2018 (Α΄ 133), στους οποί-

ους ο ανάδοχος επιτρέπεται να είναι και ο οικείος Δήμος.

 

Άρθρο 41

Καθορισμός αστικών γραμμών

οδικών μεταφορών επιβατών

 1. Για τον καθορισμό των αστικών γραμμών δημόσιων

οδικών μεταφορών επιβατών λαμβάνονται υπόψη οι

προτάσεις των δήμων και όλα τα πληθυσμιακά και γεω-

γραφικά δεδομένα, οι υφιστάμενες οδικές συνδέσεις, οι

κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, αλλά και η επιβατική

κίνηση, καθώς και τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

 1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ορίζει τα

κριτήρια, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τον

καθορισμό των αστικών γραμμών δημόσιων οδικών με-

ταφορών επιβατών, καθώς και των αφετηριών, των δρο-

μολογίων, των ενδιάμεσων στάσεων και των τερμάτων.

 

Άρθρο 42

Δικαιώματα των επιβατών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι αρ-

μόδιο για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του

Κανονισμού 181/2011 (L 55) σχετικά με τα δικαιώματα

των επιβατών αστικών οδικών μεταφορών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 43

Αναθέτουσα αρχή

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσ-

σει τους διαγωνισμούς για τη σύναψη των συμβάσεων

παραχώρησης δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών

επιβατών με τη χορήγηση του αποκλειστικού δικαιώμα-

τος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσης και συνάπτει τις

σχετικές συμβάσεις με τους παραχωρησιούχους.

 

Άρθρο 44

Δημοσίευση πληροφοριών

για επικείμενους διαγωνισμούς

 1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υποχρεού-

ται να προβαίνει στη δημοσίευση των πληροφοριών που

ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού

1370/2007 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την προκή-

ρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού.

 1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δημοσιο-

ποιεί τις ίδιες πληροφορίες και με κάθε άλλο πρόσφορο

τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

ή δημοσιεύσεις στον τύπο.

 

Άρθρο 45

Προκήρυξη διαγωνισμών

 1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσ-

σει διαγωνισμούς για γεωγραφική περιοχή που περιλαμ-

βάνει αστικές περιοχές περισσότερων δήμων, όμορων

ή μη, της αυτής ή άλλων Περιφερειών, αν αυτό κρίνεται

κατάλληλο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότη-

τας και συγχρόνως για τη βιωσιμότητα του παραχωρη-

σιούχου, ή αν η παροχή αυτοτελούς συγκοινωνίας στα

πλαίσια κάποιας γεωγραφικής περιοχής κρίνεται ασύμ-

φορη. Ως κριτήρια για τον καθορισμό της γεωγραφι-

κής περιοχής, που αποτελεί αντικείμενο του εκάστοτε

προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, λαμβάνονται, ιδίως,

τα προεκτιμώμενα προς εκτέλεση χιλιόμετρα, ο απαι-

τούμενος για την εκτέλεσή τους αριθμός λεωφορείων

και τα ακαθάριστα έσοδα του παραχωρησιούχου, ως

και η εξασφάλιση των βέλτιστων δυνατών αστικών συ-

γκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους

πολίτες, η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και

το ελάχιστο δυνατό κόστος μετακίνησης.

 1. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού προσδιορίζονται

τα όρια της γεωγραφικής περιοχής που αποτελεί αντι-

κείμενο της σύμβασης παραχώρησης, καθώς και όλες οι

καθορισμένες αστικές γραμμές που αποτελούν το δίκτυο

των δημόσιων αστικών γραμμών αυτής της γεωγραφικής

περιοχής. Επίσης, καθορίζονται οι όροι παρακολούθη-

σης της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης, της

διαπίστωσης των παραβάσεων και των επιβαλλόμενων

μέτρων άρσης των παραβάσεων, τα είδη και ο τρόπος

εκτέλεσης των κυρώσεων, οι όροι και η διαδικασία της

επιβολής κυρώσεων, της υποβολής αντιρρήσεων των

ενδιαφερομένων κατά των κυρώσεων που έχουν επιβλη-

θεί, η διαδικασία έρευνας ικανοποίησης των επιβατών

και των ποιοτικών παραμέτρων του προσφερόμενου

μεταφορικού έργου.

 1. Στο δίκτυο των αστικών γραμμών κάθε γεωγραφικής

περιοχής περιλαμβάνονται και οι γραμμές που έχουν χα-

ρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν

των αστικών περιοχών.

 1. Οι διαγωνιζόμενοι κατά την ημερομηνία διενέργει-

ας των διαγωνισμών, πρέπει να διαθέτουν: α) τον προ-

βλεπόμενο αριθμό λεωφορείων, β) τα τυπικά και λοιπά

ουσιαστικά στοιχεία που καθορίζονται από τα τεύχη των

διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως ενδεικτικά, εμπειρία

στην εκτέλεση των αστικών οδικών επιβατικών μετα-

φορών ως ποσοστό στο ζητούμενο από τον αντίστοιχο

διαγωνισμό έργο, επαρκή στελέχωση για την παροχή

των ανατιθέμενων υπηρεσιών, υποδομές και εγκατα-

στάσεις, εξοπλισμό τηλεματικής σύμφωνα με το άρθρο

4 του Κανονισμού 1370/2007 ΕΚ.

 1. Στις προκηρύξεις των διαγωνισμών αναφέρονται

με σαφήνεια και πληρότητα οι όροι και οι προϋποθέ-

σεις συμμετοχής στο διαγωνισμό των ενδιαφερόμενων

επιχειρήσεων.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-

φορών ορίζεται, ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές

που καλύπτει κάθε διαγωνιστική διαδικασία, ο ελάχιστος

αριθμός εργαζομένων, ανά ειδικότητα, που απασχολού-

νται στον πάροχο υπηρεσίας αστικής μεταφοράς κατά

την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι οποίοι πρέπει να

μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και με τα ίδια

δικαιώματα στον ανάδοχο που επιλέγεται, σύμφωνα με

τις διατάξεις του παρόντος.

 1. Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας

παραχωρησιούχος.

 

Άρθρο 46

Παρακολούθηση της εκτέλεσης

των συμβάσεων παραχώρησης

 1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων

παραχώρησης του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται από Επι-

τροπές Παρακολούθησης που συγκροτούνται με απόφα-

ση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (μία για

κάθε σύμβαση), οι οποίες αποτελούνται από:

α) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών, ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του,

β) έναν (1) εκπρόσωπο της Τροχαίας με τον αναπλη-

ρωτή του,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελ-

λάδος με τον αναπληρωτή του,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

με τον αναπληρωτή του και

ε) έναν (1) υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μετα-

φορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με τον ανα-

πληρωτή του.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης εκτελεί υπάλληλος

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ορίζε-

ται με την πράξη συγκρότησης.

 1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κατά τόπον αρμόδιου

δήμου παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο παραχωρη-

σιούχος συμμορφώνεται με τις συμβατικές υποχρεώσεις

του και με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διαπι-

στώνουν παραβάσεις και διαβιβάζουν σχετικές αναφο-

ρές στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παραγράφου 1.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Άρθρο 47

Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο

 1. Σε περίπτωση διακοπής των δημόσιων αστικών

οδικών μεταφορών επιβατών ή επικείμενου κινδύνου

διακοπής τους σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές πε-

ριοχές, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί

να λάβει έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας

των παρεχόμενων υπηρεσιών, που συνίστανται είτε στην

ανάθεση σε τρίτο του έργου των δημόσιων αστικών με-

ταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού

είτε στην παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον

ανάδοχο πέραν των προβλεπόμενων ορίων χωρίς τη

διενέργεια διαγωνισμού.

 1. Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης

της σύμβασης πέραν του συμβατικά προβλεπόμενου

χρόνου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

 1. Αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με

τα έκτακτα μέτρα των παραγράφων 1 και 2, με απόφα-

ση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί

να επιβάλλεται η παροχή δημόσιων αστικών οδικών

μεταφορών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να

ανταποκριθούν εν όλω ή εν μέρει, με όρους ανάλογους

με αυτούς που ισχύουν για παραχωρησιούχους ή ανα-

δόχους παρόμοιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί

κατά το δυνατόν η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού

κοινού. Η επιβολή της εν λόγω υποχρέωσης δεν επιτρέ-

πεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

 

Άρθρο 48

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το

σχεδιασμό του δικτύου

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-

ρών και του αρμόδιου ανά φορέα Υπουργού καθορίζο-

νται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος συλλογής στοιχείων

και δεδομένων που είναι αναγκαία για το σχεδιασμό των

αστικών γραμμών, καθώς και οι φορείς που έχουν υπο-

χρέωση να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τις

εκτελούμενες αστικές επιβατικές μεταφορές.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 54

Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού

Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη

Εταιρεία (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), Οργανισμού

Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης

Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Κοινών

Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανωνύμων

Εταιρειών (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.)

1.α. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33),

όπως ισχύει, αναριθμείται σε παρ. 5.

β. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011

(Α΄33), προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι εταιρίες του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. μπορούν να

αναλαμβάνουν αυτοτελώς, ή συμμετέχοντας σε κοινο-

πρακτικά σχήματα ή σε άλλες κατά νόμο μορφές ενώσεις

προσώπων, την επίβλεψη, τη σύνταξη ή την υλοποίηση

συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών μελετών και έργων,

σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, ανά-

πτυξη, επέκταση και λειτουργία οδικών δικτύων και

σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όμορες με την

Περιφέρεια Αττικής περιφέρειες ή στο εξωτερικό.».

 1. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3920/2011 προστίθεται άρ-

θρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Υποδομών και Μεταφορών επιβάλλεται πρόστιμο στις

εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.ΣΥ.

Α.Ε.) ή Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.

ΣΥ. Α.Ε.) ή Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. όταν δεν εκτελούν καθορισμένο

δρομολόγιο, ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και σε

περίπτωση υποτροπής πρόστιμο ποσού τεσσάρων χιλιά-

δων (4.000) ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται μετά

από προηγούμενη ακρόαση των ως άνω εταιρειών.».

 1. Στις περιοχές αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ.

Α.Ε., επιτρέπεται να εκτελούνται αστικά και υπεραστι-

κά δρομολόγια από τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή από τους O.T.A. Α΄

ή Β΄ βαθμού ή από οδικό μεταφορέα επιβατών με την

υπογραφή σύμβασης μεταξύ αφενός του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

ή του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και αφετέρου του φορέα εκτέλεσης.

Τα δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή τον

Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών.

 1. Στις περιοχές αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και

του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικά

δρομολόγια τοπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των

οποίων καταρτίζονται συμβάσεις μεταξύ αφενός του

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ή του Ο.Σ.Ε.Θ .Α.Ε. και αφετέρου του κατά

τόπον αρμόδιου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Στις συμβάσεις αυτές καθο-

ρίζεται ο τρόπος σύμπραξης και διάθεσης των υλικών

και ανθρώπινων πόρων από τους συμβαλλομένους. Τα

παραπάνω δρομολόγια προτείνονται από τον Ο.Α.Σ.Α.

Α.Ε. ή τον Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και εγκρίνονται με απόφαση του

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση

μη κατάρτισης της σύμβασης με το κατά τόπον αρμό-

διο Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., αυτή μπορεί να καταρτίζεται με άλλους

οδικούς μεταφορείς επιβατών.

 1. α. Στο άρθρο 12 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) προστί-

θεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσ-

σαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συ-

στήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία

ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συ-

στήματα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.».

β. Η εγκατάσταση τηλεματικής και συστημάτων

λειτουργίας ηλεκτρονικού εισιτηρίου της παρ. 10 του

ν. 2963/2001, όπως αυτή προστίθεται με την περίπτωση

α΄ της παρούσας, ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4)

μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 24 του

ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων των

εταιρειών Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. με θέματα: α) την εκλογή οργά-

νων διοίκησης, β) τη διενέργεια οικονομικού ή άλλου

ελέγχου και την εκλογή των ελεγκτικών οργάνων, ή γ) την

έγκριση του προϋπολογισμού ή του ισολογισμού ή του

απολογισμού, απαγορεύεται η συμμετοχή των μετόχων

διά πληρεξουσίου ή διά αντιπροσώπου.».

 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4482/2017

(Α΄ 102) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-

φορών μπορεί, πριν την έκδοση των αποφάσεων των

προηγούμενων εδαφίων, να ανατίθενται στην Α.ΣΥ.Θ. συ-

γκεκριμένα τμήματα του συγκοινωνιακού έργου και να

μεταβιβάζονται για την εκτέλεσή του τα αναγκαία μέσα.».__

Άρθρο 58

Ρυθμίσεις ΕΔΧ οχημάτων

 1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του

ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισμό μηχανής τουλά-

χιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνη-

τα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά

και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού

αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αμιγώς ηλε-

κτρικά να έχουν ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον

πενήντα (50 kw) κιλοβάτ και μπαταρία χωρητικότητας

τουλάχιστον τριάντα (30 kWh) κιλοβατώρων, μπορούν

δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.».

 1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του

ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την Επι-

κράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ-

γού Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικά για την υποκα-

τηγορία ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ επιτρέπεται να διατηρήσουν το

λευκό χρώμα, που ορίστηκε με το άρθρο 3 της με αριθ-

μό 21336/462/1997 (Β΄ 623) απόφασης του Υπουργού

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία χορήγησης

αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυ-

τοκινήτων για τη μεταφορά Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες

(ΕΔΧ-ΑΜΕΑ), προδιαγραφές ειδικού σήματος και άλλες

ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12

του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), εφόσον υποβλη-

θεί από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, σχετική υπεύθυνη

δήλωση ότι επιθυμεί τη διατήρηση του λευκού χρώμα-

τος, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της

οικείας Περιφέρειας, εντός ενός (1) μηνός από τη θέση

σε ισχύ του παρόντος.».

Άρθρο 59

 1. Στην παρ. 32 του άρθρου 43 του π.δ. 84/2018 (Α΄

156) διαγράφεται η περίπτωση γ΄.

 1. Στην παρ. 20 του άρθρου 53 του π.δ. 85/2018 (Α΄

157) διαγράφεται η περίπτωση δ΄.

Άρθρο 60

Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησης

 1. Αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρ-

θρου 94 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει, ως εξής:

«α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα

ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η

απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία

εκπαιδεύονται ή εξετάζονται προκειμένου να αποκτή-

σουν ή ανανεώσουν συγκεκριμένης κατηγορίας άδεια

οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο

προβλεπόμενα έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.».

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

η φράση «1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγη-

σης επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο κάτοχος

της άδειας:» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ανανέωση

κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται

οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης της, εφόσον ο

κάτοχος της άδειας:».

 1. Άδειες οδήγησης των κατόχων που έχουν συμπλη-

ρώσει το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας

τους και υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Μεταφορών και

Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας

μετά τις 30.8.2018, αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε

εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012

(Α΄ 101) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, εξακολουθούν

να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία προγραμματισμού της

δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Η ημερομη-

νία αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις

(3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για την ως άνω

παράταση ισχύος χορηγείται σχετική βεβαίωση από την

οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που κα-

τατέθηκε η αίτηση.

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

 ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

UNIC OF NICOSIA 180X300 BulletPoints law

 

 

 

 

 

 

 

BANNER ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟ

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.